Penyataan Pendedahan Risiko

  Muat turun PDF

  Pernyataan ringkas ini tidak mendedahkan risiko menyeluruh yang terlibat dalam urus niaga kontrak pertukaran asing dan isu-isu utama lain. Memandangkan risiko tersebut, Klien hanya akan melakukan transaksi berdasarkan pemahaman mereka mengenai sifat kontrak, hubungan kontrak yang akan dijalin oleh Klien dan tahap risiko yang perlu dihadapi oleh Klien. Sesetengah Pelanggan mungkin tidak sesuai untuk terlibat dalam kontrak tukaran asing. Pelanggan harus mempertimbangkan sama ada transaksi itu sesuai untuk mereka berdasarkan pengalaman, tujuan, sumber kewangan mereka dan situasi lain yang berkaitan, dll.

  Perkhidmatan perdagangan Global Market Index Limited tidak sesuai untuk semua orang jadi jika Klien tidak pasti mengenai mana-mana keputusan pelaburan atau kewangan, dia harus mendapatkan nasihat bebas daripada pakar. Sila ambil perhatian bahawa nilai pelaburan Klien mungkin meningkat atau jatuh bergantung kepada keadaan pasaran dan bahawa Klien mungkin tidak selalu mendapatkan semula pelaburan awalnya. Di samping itu, prestasi masa lalu tidak boleh dilihat sebagai petunjuk prestasi masa depan.

  Kesan leveraj.

  Chevron button

  Dalam urus niaga leveraj, kontrak pertukaran asing adalah berisiko tinggi. Berbanding dengan nilai kontrak tukaran asing, nilai margin awal adalah agak rendah. Turun naik pasaran yang agak kurang boleh membawa kepada kesan berkadar yang lebih besar ke atas dana yang didepositkan atau akan didepositkan oleh pelanggan, yang mungkin berkembang semakin buruk atau bermanfaat kepada Pelanggan. Klien mungkin kehilangan semua margin awal dan mana-mana deposit lain untuk mengekalkan kedudukan Klien. Klien bertanggungjawab untuk semua risiko, sumber kewangan yang Klien gunakan dan untuk strategi perdagangan yang dipilih.

  Pesanan dan strategi pengurangan risiko.

  Chevron button

  Mengeluarkan pesanan “henti rugi” atau “terhad harga” dan pesanan bersyarat lain, terutamanya dalam keadaan pasaran yang sangat tidak stabil, tidak semestinya mengehadkan kerugian Klien dalam jumlah yang diharapkan kerana keadaan pasaran boleh menyebabkan pesanan tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan. Penggunaan strategi gabungan kedudukan seperti “arbitraj” dan “dagangan stradel ” mungkin sama berbahaya seperti semata-mata mengekalkan “kedudukan lama” atau “kedudukan pendek”. Klien mengakui dan menerima bahawa, tanpa mengira apaapa maklumat yang boleh ditawarkan oleh Global Market Index Limited, nilai Instrumen mungkin berubah-ubah ke bawah atau ke atas dan terdapat juga kemungkinan bahawa pelaburan boleh menyusut sehingga tiada nilai.

  Caj yuran.

  Chevron button

  Sebelum mana-mana transaksi, Klien harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang semua yuran yang mungkin dikenakan. Caj yuran ini akan menjejaskan keuntungan bersih Klien (jika ada) atau meningkatkan kerugian Klien.

  Transaksi elektronik.

  Chevron button

  Urus niaga yang dijalankan oleh sistem perdagangan elektronik bukan sahaja berbeza daripada pasaran “outcry” terbuka, tetapi juga berbeza berbanding sistem perdagangan elektronik lain. Jika Klien membuat transaksi melalui sistem perdagangan elektronik, Klien akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan sistem perdagangan elektronik, termasuk apa-apa kerosakan perkakasan dan perisian. Akibat daripada sebarang kerosakan sistem boleh menyebabkan pesanan Klien tidak diikuti mengikut arahan Klien atau tidak dilaksanakan sama sekali. Oleh kerana GMItidak dapat mengawal kuasa isyarat, laluan tindak balasnya, atau laluan Internet, konfigurasi peralatan pelanggan atau keandalan sambungannya, GMItidak boleh dipertanggungjawabkan untuk apa-apa kegagalan komunikasi, gangguan atau kelewatan, dalam transaksi dalam talian (melalui Internet). Dalam apa jua keadaan GMItidak akan bertanggungjawab terhadap ganti rugi spekulatif atau dijangka untuk potensi kerugian keuntungan masa depan.

  Had liabiliti.

  Chevron button

  Apabila klien menerima sistem perdagangan “asal” yang disediakan oleh Global Prime, GMItidak memberikan apa-apa jaminan tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada kebolehdagangan atau apa-apa jaminan tersirat yang mematuhi tujuan atau penggunaan tertentu; apa-apa jaminan untuk ketepatan masa yang tidak terganggu; atau apa-apa jaminan tersirat yang disebabkan semasa transaksi, proses atau pelaksanaan transaksi. Walau apa pun, GMItidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau ganti rugi berbangkit, tidak langsung, sampingan, termasuk tetapi tidak terhad kepada mana-mana kehilangan perniagaan, pendapatan atau nama baik, dan sebagainya. GMItidak bertanggungjawab terhadap sebarang kelewatan atau gangguan perkhidmatan atau penghantaran yang disebabkan oleh apa-apa sebab (termasuk tetapi tidak terhad kepada kesilapan perkakasan atau perisian; langkah pengawalseliaan; bencana alam; perang, keganasan atau tingkah laku yang disengajakan, dll.). Klien menerima bahawa mungkin terdapat kelewatan atau gangguan dalam penggunaan sistem, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kelewatan atau gangguan yang disebabkan oleh GMIuntuk tujuan penyelenggaraan sistem. GMItidak dapat menjamin untuk menyediakan pengaturan perdagangan alternatif dalam waktu tertentu. GMItidak akan bertanggungjawab ke atas kelewatan membuat pesanan.

  Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, dalam apa jua keadaan GMIataupun mana-mana pengarah, pekerja atau ejen GMItidak akan mempunyai apa-apa liabiliti kepada Klien atau mana-mana orang lain atas kerugian langsung atau tidak langsung, liabiliti, kos, tuntutan, perbelanjaan atau ganti rugi dalam apa jua bentuk, sama ada dalam kontrak atau dalam tort, termasuk kecuaian, atau sebaliknya, yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan anda dengan mana-mana antara muka yang disesuaikan atau peralatan, perkakasan atau perisian pihak ketiga, seperti MT4 (“Alat Perdagangan Perisian”) atau sebarang bentuk interaksi antara mana-mana Alat Perdagangan Perisian dan Akaun anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada interaksi API dan/atau FIX, “Titi Perisian”).

  Margin.

  Chevron button

  Dasar margin Global Market Index Limited memerlukan margin yang munasabah dalam akaun Klien. Kegagalan memenuhi keperluan margin mungkin mengakibatkan penamatan dan kehilangan mana-mana kedudukan sedia ada. Jika margin akaun kurang daripada margin minimum yang diperlukan oleh dasar margin Global Prime, GMIberhak untuk menamatkan semua kedudukan tanpa sebarang notis terlebih dahulu.

  Kesilapan sebut harga.

  Chevron button

  Sekiranya kesilapan sebut harga berlaku (termasuk tetapi tidak terhad kepada kesilapan input GMIyang tidak mewakili sebut harga pasaran yang wajar, kesilapan sebut harga GMIyang dilaporkan oleh pekerja Global Prime, termasuk tetapi tidak terhad kepada sejumlah besar sebut harga yang salah atau sebut harga salah yang disebabkan oleh perkakasan, perisian atau talian komunikasi atau sistem dan/atau kesilapan sebut harga yang disebabkan oleh sumber data luaran yang tidak tepat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga), GMItidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kesalahan baki akaun. Senarai di atas tidak lengkap apabila kesilapan sebut harga berlaku. GMIberhak untuk membuat pembetulan atau pelarasan yang perlu kepada akaun yang terlibat. Jika terdapat ralat sistem bahawa faedah atau pembayaran faedah mengikut pelan tidak dikenakan, GMIberhak untuk menarik balik atau mengagihkan faedah pada bila-bila masa.

  Kebenaran pihak ketiga.

  Chevron button

  Jika Klien memberikan kepada penasihat perdagangan pihak ketiga (termasuk tetapi tidak terhad kepada pengurus dana) kebenaran perdagangan atau hak mengawal akaun sama ada kebenaran penuh atau bukan kuasa penuh, dalam apa jua keadaan GMItidak akan bertanggungjawab untuk atau membuat apa-apa cadangan untuk pilihan Klien bagi mana-mana penasihat perdagangan pihak ketiga. GMItidak membuat sebarang pernyataan atau jaminan kepada mana-mana penasihat perdagangan; GMItidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian, yang mungkin dialami oleh Klien dan disebabkan oleh tingkah laku penasihat perdagangan. GMItidak mengakui manamana kaedah perdagangan penasihat perdagangan pihak ketiga sama ada secara tersurat atau tersirat. Sekiranya Klien memberi kebenaran kepada pengurus dana untuk menggunakan apa-apa hak ke atas akaun Klien, Klien adalah atas risikonya sendiri dan Klien akan memeriksa aktiviti akaun secara berkala untuk memastikan bahawa mana-mana transaksi yang dikendalikan oleh pengurus dana telah diluluskan oleh Klien.

  Pendedahan risiko dalam perlindungan kebankrapan.

  Chevron button

  Urus niaga yang dijalankan oleh Klien melalui GMIberbeza daripada urus niaga lain yang dijalankan di Bursa. Perlindungan dana Klien mungkin berbeza berbanding dana dengan keutamaan dalam kebankrapan atau perlindungan kontrak niaga hadapan dan opsyen yang dijamin oleh Bursa. Dana yang dilaburkan dalam perdagangan Asing OTC dan kontrak derivatif dalam talian atau produk perdagangan dalam talian yang lain tidak dapat memperoleh keutamaan yang sama. Sebagai contoh, jika GMImenjadi muflis manakala Klien membuat tuntutan untuk deposit atau keuntungan daripada Global Prime, tuntutan Klien sebagai pemiutang am tidak akan mendapat keutamaan dan oleh itu Klien akan dibayar bakinya sehingga selepas pembayaran tuntutan dengan keutamaan walaupun GMImengasingkan dana Klien daripada dana operasinya sendiri.

  Keadaan pasaran yang tidak menentu.

  Chevron button

  Urus niaga kadang-kadang tertakluk kepada pasaran yang tidak menentu. Sebagai contoh, siaran berita kritikal mungkin membuatkan Klien berdepan risiko tambahan, termasuk tetapi tidak terhad kepada risiko bahawa Klien mungkin tidak boleh mendapatkan harga yang mereka minta. GMItidak dapat menjamin sebarang harga untuk mana-mana Klien dalam pasaran yang tidak menentu.

  Transaksi dalam akaun demo.

  Chevron button

  Berdagang dalam akaun demo mungkin berbeza daripada transaksi sebenar. Oleh itu, ia tidak boleh diandaikan bahawa perdagangan Klien dalam akaun demo akan mempunyai keputusan yang sama dalam transaksi sebenar.

  Peristiwa Force Majeure.

  Chevron button

  Dalam kes Peristiwa Force Majeure Klien hendaklah menerima risiko kerugian kewangan.

  Hubungi Kami

  Untuk Sebarang pertanyaan:

  ** Ruang ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Google terpakai.