นโยบายและราคา

  คำชี้แจงการเปิดเผยความเสี่ยง

  ดาวน์โหลด PDF

  ค ำชีแ้ จงกำรเปิดเผยควำมเสีย่ ง ค ำชีแ้จงสัน้ ๆ นี ้ไม่เปิดเผยควำมเสีย่ งอย่ำงละเอยีดที ่ เกีย่ วขอ้งกบั กำรท ำธุรกรรมสญั ญำแลกเปลีย่ นเงนิ ตรำต่ำงประเท ศและประเด็นส ำคญั อืน่ ๆ ในแง่ของควำมเสีย่ งดงักล่ำว ลูกคำ้ตอ้งท ำธุรกรรมตำมควำมเขำ้ใจเกีย่ วกบั ลกั ษณะของสญั ญำ ควำมสมั พนั ธต์ำมสญั ญำทีล่ ูกคำ้ก ำหนดขึน้ และระดบั ควำมเสี ่ยงทีล่ ูกคำ้ตอ้งเผชญิ เท่ำนั ้น ลูกคำ้บำงรำยอำจไม่เหมำะสมกบั กำรมีส่วนรว่ มในสญั ญำแลกเปลีย่ นเงนิ ตรำต่ำงประเทศ ลูกคำ้จะตอ้งพิจำรณำว่ำธุรกรรมนั ้นเหมำะสมกบั ตนหรอืไม่ โดยพิจำรณำจำกประสบกำรณ์ วัตถุประสงค ์ทร ัพยำกรทำงกำรเงิน และสถำนกำรณอ์ืน่ ๆ ที ่ เกีย่ วขอ้ง ฯลฯ

  บริกำรเทรดของ Global Market Index Limited ไม่เหมำะส ำหร ับทุกคน ดงันัน้ หำกลกู คำ้ไม่แน่ใจเกีย่ วกบั กำรลงทุนหรอืกำรตดั สนิ ใจทำงกำรเงนิใด ๆ ลูกคำ้ควรขอค ำแนะน ำอสิ ระจำกผูเ้ชีย่ วชำญ โปรดทรำบว่ำ มูลค่ำกำรลงทุนของลูกคำ้อำจเพิม่ ขึน้ หรอืลดลงขึน้ อยู่กบั สภำวะตลำด และลูกค ้ำอำจไม่สำมำรถเรยีกคนื เงนิ ลงทุนครั ้งแรกของตนเสมอไป นอกจำกนี ้ ไม่ควรใชผ้ลกำรด ำเนินกำรในอดตีเป็นกำรชีน้ ำถงึผลกำรดำ เนินกำรในอนำคต

  เลเวอเรจเอฟเฟกต ์ (Leverage effect)

  Chevron button

  สญั ญำแลกเปลีย่ นเงนิ ตรำตำ่ งประเทศมีควำมเสีย่ งสูงในธุรกรรมเลเวอเรจ มูลค่ำของมำรจ์ิน้ เริม่ ตน้ ค่อนขำ้งต ่ำเมือ่ เทยีบกบั สญั ญำแลกเปลีย่ นเงนิ ตรำตำ่ งประเทศ ควำมผนั ผวนของตลำดทีค่ ่อนขำ้งนอ้ ยอำจน ำไปสู่ผลกระทบตำมสดั ส่วนทีม่ ำกขึน้ ต่อเงนิ ทีฝ่ ำก หรอืทีล่ ูกคำ้จะฝำกซึ ่งอำจพฒนำในทำงลบหรือเป็ นประโยชน์ต่อลูกค ้ำได ้ ั ลูกคำ้อำจสูญเสยีมำรจ์ิน้ เริม่ ตน้ ทั ้งหมดและเงนิ ฝำกอืน่ ใดเพือ่ รกั ษำต ำแหน่งของลกู คำ้ ลูกคำ้ตอ้งรบั ผิดชอบต่อควำมเสีย่ ง ทรพั ยำกรทำงกำรเงนิ ทั ้งหมดทีล่ ูกคำ้ใชแ้ละส ำหรบั กลยุทธก์ำรเทรดที ่ เลอืก

  ค ำสั ่งและกลยุทธใ์นกำรลดควำมเสีย่ ง

  Chevron button

  กำรออกค ำสั ่ง “stop-loss” หรือ “price-limit” และค ำสั ่งทีม่ ีเงื ่อนไขอืน่ ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ ่งภำยใตส้ภำวะตลำดทีผ่ นั ผวนมำกไม่จ ำเป็นตอ้งจ ำกดั กำรขำดทุนของลูก คำ้ภำยในจ ำนวนทีค่ ำดไว้ เนื ่องจำกสภำวะตลำดน ำไปสู่กำรไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมค ำสั ่งดงักล่ำวได้ กำรใช ้กลยุทธ ์ต ำแหน่งรวมกัน เช ่น “กำรท ำก ำไรโดยปรำศจำกควำมเสีย่ ง” (arbitrage) และ “กำรเทรดแบบสแทรดเดิล” (straddle trading) อำจเป็ นอันตรำยได ้เช ่นเดียวกับกำรร ักษำ “สถำนะของผูซ้ ือ้ สญั ญำฟิวเจอรส์” (long position) หรือ “สถำนะของผู ้ขำยสัญญำฟิวเจอร ์ส” (short position) ลูกค ้ำร ับทรำบและยอมร ับว่ำไม่ว่ำข ้อมูลใด ๆ ทีอ่ ำจน ำเสนอโดย G lobal Market Index Limited มูลค่ำของตรำสำรอำจผนั ผวนลงหรอืสูงขึน้ และมีควำมเป็นไปไดท้ีก่ ำรลงทุนอำจลดนอ้ ยลงจ นไม่มีมูลค่ำเลย

  กำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม

  Chevron button

  ก่อนทีจ่ ะท ำธุรกรรมใด ๆ ลูกคำ้ควรมีควำมเขำ้ใจอย่ำงชดั เจนเกีย่ วกบั ค่ำธรรมเนียมทั ้งหมดที ่อำจมีกำรเรยีกเก็บ กำรเรยีกเก็บค่ำธรรมเนียมนีจ้ ะส่งผลต่อก ำไรสุทธขิ องลูกคำ้ (หำกมี) หรอืเพิม่ กำรขำดทุนของลูกคำ

  ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส

  Chevron button

  ธุรกรรมทีด่ ำ เนินกำรโดยระบบกำรเทรดอเิล็กทรอนิกสไ์ม่เพยีงแตกต่ำงจำกตลำดที ่ เปิดกวำ้งเ ท่ำนั ้น แต่ยงัแตกต่ำงจำกระบบกำรเทรดอเิล็กทรอนิกสอ์ืน่ ๆ อีกด ้วย หำกลูกค ้ำท ำธุรกรรมผ่ำนระบบกำรเทรดอิเล็กทรอนิกส ์ ลูกคำ้จะเผชญิ กบั ควำมเสีย่ งที ่ เกีย่ วขอ้งกบั ระบบกำรเทรดทำงอเิล็กทรอนิกส ์ รวมถึงกำรเสียหำยของฮำร ์ดแวร ์และซอฟต ์แวร ์ใด ๆ ผลของกำรเสียหำยของระบบใด ๆ อำจท ำใหค้ ำสั ่งของลูกคำ้ไมเ่ ป็นไปตำมคำ แนะน ำของลกู คำ้หรอืไม่ไดร้บั กำรดำ เนินกำรเลย เนื ่องจำก GMIไม่สำมำรถควบคุมก ำลังของสัญญำณ เส ้นทำงปฏิกิริยำหรือเส ้นทำงอินเทอร ์เน็ต กำรก ำหนดค่ำอุปกรณ์ของลูกค ้ำ หรอืควำมน่ำเชือ่ ถอืของกำรเชือ่ มต่อ GMIจะไม่สำมำรถรบั ผิดต่อควำมผิดพลำดของกำรสือ่ สำร ควำมผิดปกติ หรือควำมล่ำช ้ำในกำรท ำธุรกรรมออนไลน์ (ผ่ำนทำงอินเทอร ์เน็ต) ใด ๆ ได ้ GMIจะไม่รบั ผิดต่อควำมเสยีหำยจำกกำรเกง็ก ำไรหรอืทีค่ ำดหมำยส ำหรบั กำรสญู เสยีก ำไรใ นอนำคตในทุกกรณ

  กำรจ ำก ัดจ ำนวนควำมร ับผิด

  Chevron button

  เมือ่ ลูกคำ้ยอมรบั ระบบกำรเทรด “ดั ้งเดมิ ” ใด ๆ ที ่ GMIจัดหำให ้ GMIไม่ให ้กำรร ับประกันโดยช ัดแจ ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงควำมสำมำรถทำงกำรค ้ำ หรือกำรร ับประกันโดยนัยใด ๆ ที ่ เป็นไปตำมวตั ถุประสงคห์รอืกำรใชง้ำนที ่ เฉพำะเจำะจง กำรร ับประกันใด ๆ ส ำหรบั เวลำที ่ไม่มีกำรรบกวน หรือกำรร ับประกันโดยนัยใด ๆ ที ่ เกดิ ขึน้ ระหว่ำงกำรท ำธุรกรรม กระบวนกำรหรือผลกำรด ำเนินกำรของธุรกรรม ไม่ว่ำในกรณีใด GMIจะไม่รบั ผิดต่อควำมสูญเสยีหรอืควำมเสยีหำยที ่ เป็นผลสบืเนื ่อง ทำงอ ้อม โดยบังเอิญใด ๆ ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดั เพียงกำรสูญเสยีทำงธุรกจิ รำยได ้ หรือค่ำควำมนิยม ฯลฯ GMIไม่ร ับผิดต่อกำรให ้บริกำรหรือควำมล่ำช ้ำในกำรส่ง หรอืกำรหยุดชะงกั ที ่ เกดิ จำกสำเหตุใด ๆ (ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดั เพียงควำมผดิ พลำดของฮำรด์แวรห์รอืซอฟตแ์วร ์ มำตรกำรด ้ำนกฎระเบียบ ภัยธรรมชำติสงครำม กำรก่อกำรร ้ำย หรือพฤติกรรมโดยเจตนำ ฯลฯ) ลูกค ้ำยอมร ับว่ำอำจมีควำมล่ำช ้ำหรือกำรหยุดชะงักในกำรใช ้งำนระบบ ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ำกดั เพียงควำมล่ำชำ้หรอืกำรหยุดชะงกใด ั ๆ ที ่ เกดิ จำก Global Primeเพือ่ จุดประสงคใ์นกำรบ ำรุงรกั ษำระบบGMIไม่สำมำรถร ับประกันว่ำจะจัดเตรียมกำรเท รดทำงเลอืกในชว่ งเวลำทีก่ ำหนดได้GMIจะไม่รบั ผิดต่อควำมล่ำชำ้ในกำรวำงค ำสั ่งใด ๆ

  GMIหรือกรรมกำร พนักงำน หรือตัวแทนของ GMIใด ๆ จะไม่ร ับผิดต่อลูกค ้ำ หรอืบุคคลอืน่ ใดส ำหรบั กำรสญู เสยี หนีส้ นิ ต ้นทุน ค่ำสินไหมทดแทน ค่ำใช ้จ่ำย หรอืควำมเสยีหำยทั ้งทำงตรงและทำงออ้ม ไม่ว่ำในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่ำจะอยู่ในสัญญำหรือเป็ นกำรละเมิด รวมถงึควำมประมำทหรอือืน่ ๆ ที ่ เกดิ ขึน้ จำกหรอืเกีย่ วขอ้งกบั กำรใชง้ำนของคุณกบั อนิ เตอรเ์ฟซทีก่ ำหนดเองหรอือุปกรณ์ ฮำร ์ดแวร ์หรือซอฟต ์แวร ์ของบุคคลภำยนอก เช ่น MT4 (“เครือ่ งมือเทรดแบบซอฟตแ์วร”) ์ หรือรูปแบบกำรโต ้ตอบใด ๆ ระหว่ำงเครือ่ งมือเทรดแบบซอฟตแ์วรก์บั บญั ชขี องคุณ (รวมถึงแต่ไม่ จ ำกัดเพียงกำรโต ้ตอบ API และ/หรือ FIX “สะพำนซอฟต ์แวร ์”) ตำมขอบเขตสูงสดุ ทีก่ ฎหมำยอนุญำตในทุกกรณี

  มำรจ์ิน้

  Chevron button

  โยบำยมำรจ์ิน้ ของ GMI ก ำหนดว่ำจะตอ้งมีมำรจ์ิน้ ที ่ เหมำะสมในบญั ชขี องลกู คำ้ กำรไม่สำมำรถปฏบิ ตั ติ ำมขอ้ก ำหนดดำ้นมำรจ์ิน้ ของลูกคำ้อำจส่งผลต่อกำรยตุ แิละกำรสญู เ สยีต ำแหน่งที ่ เปิดอยู่ใด ๆ หำกมำรจ์ิน้ ของบญั ชตี ่ำกว่ำมำรจ์ิน้ ขัน้ ต ่ำทีก่ ำหนดโดยนโยบำยมำรจ์ิน้ ของ GMI ขอสงวนสทิ ธิ ์ในกำรยุตติ ำแหน่งทั ้งหมดโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ รำบล่วงหนำ

  ข้อผิดพลำดในกำรเสนอรำคำ

  Chevron button

  หำกเกิดข ้อผิดพลำดของกำรเสนอรำคำ (รวมถงึแต่ไม่จ ำกดั เพียงขอ้ผิดพลำดในกำรป้อนขอ้มูลที ่ GMIไม่ไดแ้สดงถงึกำรเสนอรำคำในตลำดทีย่ ุตธิรรม ข ้อผิดพลำดของกำรเสนอรำคำของ GMI ทีพนักงำนของ GMIรำยงำน รวมถงึแต่ไม่จ ำกดั เพียงกำรเสนอรำคำที ่ไม่ถกู ตอ้งจ ำนวนมำก หรือกำรเสนอรำคำที ่ไม่ถกู ตอ้งอนั เกดิ จำกฮำรด์แวร ์ซอฟต ์แวร ์หรอืสำยสือ่ สำร หรือระบบ และ/หรอืขอ้ผิดพลำดในกำรเสนอรำคำเนื ่องจำกแหล่งขอ้มลู ภำยนอกที ่ไม่ถกู ตอ้งทีจ่ ดั หำโด ยผู ้จัดหำบุคคลภำยนอก) GMIจะไม่ร ับผิดต่อควำมผิดพลำดใด ๆ ของยอดคงเหลือในบัญชี รำยกำรขำ้งตน้ไม่ใชข่ อ้มูลทีค่ รบถว้นสมบูรณเ์มือ่ เกดิ ขอ้ผิดพลำดเกีย่ วกบั กำรเสนอรำคำ GMIขอสงวนสทิ ธิ ์ในกำรแกไ้ขหรอืปรบั เปลีย่ นบญั ชทีี ่ เกีย่ วขอ้ง หำกมีขอ้ผิดพลำดของระบบที ่ไม่มีกำรเรยีกเก็บกำรชำ ระค่ำดอกเบีย้ หรอืดอกเบีย้ ตำมแผน GMIขอสงวนสทิ ธิ ์ในกำรถอนเงนิ หรอืจ่ำยดอกเบีย้ไดทุ้กเมือ

  กำรให้อนุญำตบุคคลภำยนอก

  Chevron button

  หำกลูกคำ้ใหก้ ำรอนุญำตหรอืสทิ ธิ ์ในกำรเทรดแก่ทีป่ รกึษำกำรเทรดบุคคลภำยนอก (รวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเพียงผู ้จัดกำรกองทุน) ในกำรควบคุมบัญชีไม่ว่ำจะได ้ร ับอนุญำตเต็มรูปแบบหรือไม่เต็มรูปแบบ GMIจะไม่ร ับผิดหรือให ้ค ำแนะน ำใด ๆ ส ำหร ับทำงเลือกดำ้นที ่ปรกึ ษำกำรเทรดบุคคลภำยนอกของลูกคำ้ในทุกกรณี GMIไม่แถลงหรือร ับประกันใด ๆ ต่อทีป่ รกึษำกำรเทรดใด ๆ GMIจะไม่ร ับผิดชอบต่อควำมสูญเสียใด ๆ ซึ ่งลูกคำ้อำจไดร้บั และเกดิ จำกกำรด ำเนินกำรของทีป่ รกึษำกำรเทรดใด ๆ GMIไม่รบั ทรำบเกีย่ วกบั วิธกี ำรเทรดของทีป่ รกึษำกำรเทรดบุคคลภำยนอกใด ๆ ทั ้งโดยชดั แจง้หรอืโดยนัย หำกลูกค ้ำอนุญำตให ้ผู ้จัดกำรเงินทุนใช ้สิทธิใด ๆ ในบัญชี ลูกคำ้จะตอ้งยอมรบั ควำมเสี ่ยงของตนและลูกคำ้จะตรวจสอบกจิกรรมของบญั ชเีป็นระยะเพือ่ ให ้แน่ใจว่ำธุรกรรมใด ๆ ทีผ่ ูจ้ดั กำรเงนิ ทุนด ำเนินกำรไดร้บั กำรอนุมตั จิำกลูกคำ

  กำรเปิดเผยควำมเสีย่ งในกำรป้องกนั กำรลม้ ละลำย

  Chevron button

  ธุรกรรมทีด่ ำ เนินกำรโดยลูกคำ้ผ่ำน GMIแตกต่ำงจำกธุรกรรมอืน่ ๆ ทีด่ ำเนินกำรใน Exchange กำรคุม้ครองเงนิ ทนุ ของลูกคำ้อำจแตกต่ำงจำกเงนิ ทุนทีม่ ีล ำดบั ควำมส ำคญั ในกำรลม้ละลำย หรือกำรคุ ้มครองสัญญำฟิวเจอร ์ส (Futures) และออปช ัน (Option) ทีม่ ีหลกั ประกนั โดย Exchange เงนิ ทุนทีล่ งทุนในกำรเทรด OTC Forex และสัญญำอนุพันธ ์ออนไลน์ หรอืผลติ ภณั ฑก์ำรเทรดออนไลนอ์ืน่ ๆ จะไม่สำมำรถร ับล ำดับควำมส ำคัญเดียวกันได ้ ตัวอย่ำง หำก GMIลม้ละลำยในขณะทีล่ ูกคำ้ยืน่ ค ำรอ้งส ำหรบั เงนิ ฝำกหรอืผลก ำไรจำก GMIขอ้เรยีกรอ้งของลูกคำ้ในฐำนะเจำ้หนีท้ ั ่วไปจะไม่ไดร้บั กำรจดั ล ำดบั ควำมส ำคญั และดงันั ้นลูกคำ้จะไดร้บั เงนิ ส่วนที ่ เหลอื จนกว่ำจะมีกำรชำ ระค่ำสนไหมตำมกำรจัดล ำดับควำ ิ มส ำคัญ แม ้ว่ำ GMIจะแยกเงินของลูกค ้ำออกจำกเงินทุนด ำเนินกำรของตนก็ตำม

  สภำวะตลำดทีผ่ นั ผวน

  Chevron button

  บำงครั ้งกำรท ำธุรกรรมขึน้ อยู่ตลำดทีผ่ นั ผวน ตัวอย่ำง กำรเผยแพรข่ ่ำวส ำคญั อำจท ำใหลู้กคำ้เผชญิ ควำมเสีย่ งเพิม่ เตมิ รวมถงึแต่ไม่จ ำกดั เพียงควำมเสีย่ งทีล่ ูกคำ้อำจไม่สำมำรถรบั รำคำทีต่ อ้งกำรได้ GMIไม่สำมำรถร ับประกันรำคำใด ๆ ส ำหร ับลูกค ้ำใด ๆ ในสภำวะตลำดทีผ่ นั ผวนได้

  กำรท ำธุรกรรมในบ ัญชีเดโม

  Chevron button

  กำรเทรดในบัญชีเดโมอำจแตกต่ำงจำกกำรท ำธุรกรรมจริง ดงันั ้นแลว้ ไม่ควรสนั นิษฐำนว่ำลูกคำ้ที ่ซือ้ ขำยในบญั ชเีดโมจะไดร้บั ผลลพั ธเ์ดียวกนั กบั ในกำรท ำธุร กรรมจริง

  เหตุสุดวิส ัย

  Chevron button

  ในกรณีที ่ เกดิ จำกเหตุสุดวสิ ยั ลูกคำ้จะยอมรบั ควำมเสีย่ งในกำรขำดทุนทำงกำรเงน

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  awardawardawardaward
  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  awardawardawardaward