ข้อมูลความเสี่ยง

  ดาวน์โหลด PDF

  คำชี้แจงนี้ไม่ได้แสดงถึงความเสี่ยงอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและปัญหาสำคัญอื่น ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว ลูกค้ำต้องทำธุรกรรมตามความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ความสัมพันธ์ตามสัญญาที่ลูกค้ากำหนดขึ้น และระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าต้องเผชิญเท่านั้น ลูกค้าบางส่วนอาจไม่เหมาะกับการมีส่วนร่วมในสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องพิจารณาว่าธุรกรรมนั้นเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ วัตถุประสงค์ ทรัพยากรทางการเงิน และสถานการณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

  บริการเทรดของ GMI ไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้นหากลูกค้าไม่แน่ใจเกี่ยวกับการลงทุนหรือการตัดสินใจทางการเงินใด ๆ ลูกค้าควรขอคำแนะนำที่เป็นอิสระจากผู้เชี่ยวชาญ โปรดทราบว่า มูลค่าการลงทุนของลูกค้าอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามสภาวะตลาดและลูกค้าอาจไม่สามารถเรียกคืนเงินลงทุนครั้งแรกของตนได้ นอกจากนี้ ลูกค้าไม่ควรใช้ผลการดำเนินงานในอดีตเป็นเครื่องชี้นำถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

  ผลของเลเวอเรจ

  Chevron button

  สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงในการทำธุรกรรมเลเวอเรจ มูลค่าของหลักประกันเริ่มต้นค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับมูลค่าของสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ความผันผวนของตลาดที่ค่อนข้างน้อยอาจนำไปสู่ผลกระทบตามสัดส่วนที่มากยิ่งขึ้นต่อเงินที่ฝาก หรือที่ลูกค้าจะฝากซึ่งอาจส่งผลในทางลบหรือเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าได้ ลูกค้าอาจสูญเสียหลักประกันเริ่มต้นทั้งหมดและเงินฝากอื่นใดเพื่อรักษาโพซิชั่นของลูกค้า ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสี่ยง ทรัพยากรทางการเงินทั้งหมดที่ลูกค้าใช้และสำหรับกลยุทธ์การเทรดที่ลูกค้าได้เลือก

  คำสั่งและกลยุทธ์ในการลดความเสี่ยง

  Chevron button

  การส่งคำสั่ง "stop-loss" หรือ "price-limit" และคำสั่งที่มีเงื่อนไขอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนมากอาจไม่สามารถจำกัดการขาดทุนของลูกค้าภายตามที่คาดไว้ได้ เนื่องจากสภาวะตลาดอาจไม่สามารถทำให้เกิดการดำเนินการตามคำสั่งดังกล่าวได้ การใช้กลยุทธ์โพซิชั่นรวมกัน เช่น "การทำกำไรโดยปราศจากความเสี่ยง" และ "การเทรดแบบสแทรดเดิล" อาจเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกับการรักษา "โพซิชั่น long" หรือ "โพซิชั่น short" ลูกค้ารับทราบและยอมรับว่าไม่ว่า GMI จะนำเสนอข้อมูลใด ๆ มูลค่าของตราสารอาจผันผวนลงหรือสูงขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่มูลค่าการลงทุนอาจลดน้อยลงจนไม่มีมูลค่า

  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

  Chevron button

  ก่อนที่จะทำธุรกรรมใด ๆ ลูกค้าควรมีความเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่อาจมีการเรียกเก็บ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนี้สามารถส่งผลต่อกำไรสุทธิของลูกค้า (หากมี) หรือเพิ่มการขาดทุนของลูกค้าได้

  ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

  Chevron button

  ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยระบบการเทรดอิเล็กทรอนิกส์จะแตกต่างจากตลาดที่เปิดกกว้างและระบบการเทรดอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ถ้าหากลูกค้าทำธุรกรรมผ่านระบบการเทรดอิเล็กทรอนิกส์ ลูกค้าจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงการเสียหายของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ผลของความเสียหายของระบบใด ๆ อาจทำให้คำสั่งของลูกค้าไม่เป็นไปตามที่ส่งหรือไม่ได้รับการดำเนินการ เนื่องจาก GMI ไม่สามารถควบคุมสัญญาณ เส้นทางปฏิกิริยาหรือเส้นทางอินเทอร์เน็ต การกำหนดค่าอุปกรณ์ของลูกค้า หรือความน่าเชื่อถือของการเชื่อมต่อได้ GMI จึงไม่สามารถรับผิดต่อความผิดพลาดของการสื่อสาร ความผิดปกติ หรือความล่าช้าในการทำธุรกรรมออนไลน์ (ผ่านทางอินเทอร์เน็ต) ใด ๆ GMI จะไม่รับผิดต่อความเสียหายจากการเก็งกำไรหรือการขาดทุนของกำไรในอนาคตในทุกกรณี

  การจำกัดจำนวนความรับผิด

  Chevron button

  เมื่อลูกค้ายอมรับระบบการเทรด "ดั้งเดิม" ใด ๆ ที่ GMI ให้บริการ GMI ไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสามารถทางการค้ำ หรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง การรับประกันใด ๆ สำหรับเวลาที่ไม่มีการรบกวน หรือการรับประกันโดยนัยใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำธุรกรรม กระบวนการหรือผลการดำเนินการของธุรกรรม ไม่ทุกกรณี GMI จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง โดยอ้อม โดยบังเอิญใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การสูญเสียทางธุรกิจ รายได้ หรือค่าความนิยม ฯลฯ GMIไม่รับผิดต่อการให้บริการหรือความล่าช้าในการส่ง หรือการหยุดชะงักที่เกิดจากสาเหตุใด ๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความผิดพลาดของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ มาตรการทางกฎหมาย ภัยธรรมชาติ สงคราม การก่อการร้าย หรือพฤติกรรมโดยเจตนา ฯลฯ) ลูกค้ายอมรับว่าอาจมีความล่าช้าหรือการหยุดชะงักในการใช้งานระบบ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความล่าช้าหรือการหยุดชะงักใด ๆ ที่เกิดจาก GMI เพื่อจุดประสงค์ในการบำรุงรักษาระบบ GMI ไม่สามารถรับประกันว่าจะจัดเตรียมการเทรดทางเลือกในช่วงเวลาบางช่วงได้ GMI จะไม่รับผิดต่อความล่าช้าในการส่งคำสั่งใด ๆ

  ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย GMI หรือกรรมการ พนักงาน หรือตัวแทนจะไม่รับผิดต่อลูกค้า หรือบุคคลอื่นใดสำหรับการสูญเสีย หนี้สิน ค่าธรรมเนียม ค่าสินไหมทดแทน ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญาหรือเป็นการละเมิด ซึ่งรวมถึงความประมาทหรืออื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของคุณกับอินเตอร์เฟซที่กำหนดเองหรืออุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม เช่น MT4 ("เครื่องมือเทรดแบบซอฟต์แวร์") หรือรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ใด ๆ ระหว่างเครื่องมือเทรดแบบซอฟต์แวร์กับบัญชีของคุณ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง API และ/หรือ FIX "Software Bridge")

  มาร์จิ้น

  Chevron button

  นโยบายมาร์จิ้นของ GMI กำหนดว่าลูกค้าจะต้องมีมาร์จิ้นที่เหมาะสมในบัญชีของลูกค้า การไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นของลูกค้าอาจส่งผลต่อการยุติและการสูญเสียโพซิชั่นที่เปิดอยู่ใด ๆ หากมาร์จิ้นของบัญชีต่ำกว่ามาร์จิ้นขั้นต่ำที่กำหนดโดยนโยบายมาร์จิ้นของ GMI GMI ขอสงวนสิทธิ์ในการยุติโพซิชั่นทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ำ

  ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโควตราคา

  Chevron button

  หากเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับโควตราคา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อผิดพลาดในการป้อนข้อมูลที่ GMI ไม่ได้แสดงถึงการแสดงราคาในตลาดที่ยุติธรรม, ข้อผิดพลาดของการแสดงโควตราคาของ GMI ที่พนักงานของ GMI รายงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การแสดงโควตราคาที่ไม่ถูกต้องจำนวนมาก หรือการแสดงโควตราคาที่ไม่ถูกต้องเนื่องจากฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือสายสื่อสาร หรือระบบ และ/หรือข้อผิดพลาดในการแสดงโควตราคาเนื่องจากแหล่งข้อมูลภายนอกที่ไม่ถูกต้องที่ถูกจัดหาโดยบุคคลที่สาม) GMI จะไม่รับผิดต่อความผิดพลาดใด ๆ ของยอดคงเหลือในบัญชี รายการข้างต้นไม่ใช่ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เมื่อเกิดข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการแสดงโควตราคา GMI ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนบัญชีที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดของระบบที่ไม่มีการเรียกเก็บการชำระค่าดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยตามแผน GMI ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินหรือจ่ายดอกเบี้ยได้ทุกเมื่อ

  การอนุญาตบุคคลที่สาม

  Chevron button

  หากลูกค้าให้อนุญาตหรือให้สิทธิ์การเทรดแก่ที่ปรึกษาการเทรดบุคคลที่สาม (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้จัดการกองทุน) ในการควบคุมบัญชีไม่ว่าจะได้รับอนุญาตเต็มรูปแบบหรือไม่เต็มรูปแบบ GMI จะไม่รับผิดหรือให้คำแนะนำใด ๆ เกี่ยวกับทางเลือกของที่ปรึกษาการเทรดบุคคลที่สามของลูกค้าในทุกกรณี GMI ไม่มีการรับประกันใด ๆ ต่อที่ปรึกษาการเทรด GMI จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่ลูกค้าอาจได้รับและเกิดขึ้นจากการดำเนินการของที่ปรึกษาการเทรดใด ๆ GMI ไม่รับทราบเกี่ยวกับวิธีการเทรดของที่ปรึกษาการเทรดบุคคลที่สามใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย หากลูกค้าอนุญาตให้ผู้จัดการเงินทุนใช้สิทธิ์ใด ๆ ในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าจะต้องยอมรับความเสี่ยงของตนและลูกค้าจะตรวจสอบกิจกรรมของบัญชีเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกรรมใด ๆ ที่ผู้จัดการเงินทุนดำเนินการได้รับการอนุมัติจากลูกค้า

  การเปิดเผยความเสี่ยงเกี่ยวกับการป้องกันการล้มละลาย

  Chevron button

  ธุรกรรมที่ดำเนินการโดยลูกค้าผ่านทาง GMI แตกต่างจากธุรกรรมอื่น ๆ ที่ดำเนินการในกระดานซื้อขาย การคุ้มครองเงินทุนของลูกค้าอาจแตกต่างจากเงินทุนที่มีลำดับความสำคัญในการล้มละลายหรือการคุ้มครองสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นที่มีหลักประกันโดยกระดานซื้อขาย เงินทุนที่ลงทุนในการเทรด OTC ฟอเร็กซ์และสัญญาอนุพันธ์ออนไลน์ หรือผลิตภัณฑ์การเทรดออนไลน์อื่น ๆ จะไม่สามารถอยู่ในระดับความสำคัญเดียวกันได้ ตัวอย่าง หาก GMI ล้มละลายในขณะที่ลูกค้ายื่นคำร้องสำหรับเงินฝากหรือผลกำไรจาก GMI ข้อเรียกร้องของลูกค้าในฐานะเจ้าหนี้ทั่วไปจะไม่ได้รับการจัดลำดับความสำคัญ และดังนั้นลูกค้าจะได้รับเงินส่วนที่เหลือจนกว่าจะมีการชำระค่าสินไหมตามการจัดลำดับความสำคัญ ถึงแม้ว่า GMI จะแยกเงินของลูกค้าออกจากเงินทุนดำเนินการของตนก็ตาม

  สภาวะตลาดที่ผันผวน

  Chevron button

  การทำธุรกรรมจะเกิดขึ้นบนตลาดที่มีความผันผวนผันผวนในบางครั้ง ตัวอย่าง การเผยแพร่ข่าวสำคัญอาจทำให้ลูกค้าเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่ลูกค้าอาจไม่สามารถรับราคาที่ต้องการได้ GMI ไม่มีการรับประกันราคาใด ๆ สำหรับลูกค้าในสภาวะตลาดที่มีความผันผวน

  การทำธุรกรรมในบัญชีเดโม

  Chevron button

  การเทรดในบัญชีเดโมอาจแตกต่างไปจากการทำธุรกรรมจริง ลูกค้าไม่ควรสันนิษฐานว่าการเทรดในบัญชีเดโมจะได้รับผลลัพธ์เหมือนกันกับในการทำธุรกรรมจริง

  เหตุสุดวิสัย

  Chevron button

  ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ลูกค้าจะต้องยอมรับความเสี่ยงในการขาดทุนทางการเงิน

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google