นโยบายและราคา

  นโยบายความเป็นส่วนตัว

  ดาวน์โหลด PDF

  นโยบายความเป็ นส่วนต ัว

  บทน า Global Market Index Limited (“บริษัท”, “GMI”, “พวกเรา”, “เรา” “ของเรา” หรือ “ของพวกเรา” ตามความเหมาะสม) มงุ่ มั ่นทีจ่ ะปกป้องขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนีก้ า หนดหลกั เกณฑท์ี ่ เราเก็บรวบรวม ประมวลผล และใช ้ข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเมือ่ ดา เนินการกบั คณุ รวมถงึเมือ่ คุณเยีย่ มชมเว็บไซตข์องเราและใชบ้รกิ ารของเรา

  ความเป็ นส่วนตัวของคุณส าคัญต่อเราและเป็ นนโยบายของเราในการเคารพการร ักษาความลับของข ้อมูล และความเป็ นส่วนตัวของแต่ละบุคคล นโยบายความเป็นส่วนตวัจะมอบขอ้มูลเกีย่ วกบั วธิที ี ่ เราเก็บรวบรวมและประมวลขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณผ่านการใช ้งานเว็บไซต ์และบริการของเราให ้แก่คุณ

  ขอ้ มูลที ่เราอาจเก็บรวบรวมเกีย่ วกบั คุณ

  Chevron button

  ข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคล ข ้อมูลส่วนบุคคล หรอืขอ้มูลส่วนบุคคลทีส่ ามารถระบุตวัตนได้(PII) หมายถึง ข ้อมูลใด ๆ ที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บุคคลทีส่ ามารถระบุตวัตนได้ เราอาจเก็บรวบรวม ใช ้ และจัดเก็บข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเกีย่ วกบั คุณซึ ่งเราไดจ้ดั กลุ่มไวด้ ว้ยกนั ดงัต่อไปนี

  ข้อมูลประจ าตัว: ขอ้มูลนี ้รวมถงึชือ่ ทีอ่ ยู่อเีมล ทีอ่ ยู่บา้น วันเดือนปีเกิด ส าเนาเอกสารประจ าตัวของคุณ (รวมถึงรหัสบัตรประจ าตัวประชาชน) ทีอ่ ยู่อเีมล หมายเลขโทรศัพท ์ และหมายเลขโทรศัพท ์มือถือ สถานะทางการเงิน รายงานการเงิน และเอกสารหลกั ฐานทีอ่ ยู่

  ข้อมูลทางการเงิน: ขอ้มูลนี ้รวมถงึขอ้มูลที ่ เกีย่ วขอ้งกบั ชอ่ งทางและวธิกี ารชา ระเงนิ ของคุณ เช ่น รายละเอียดบัญชีธนาคารและบัตรช าระเงิน

  ข้อมูลธุรกรรม: ขอ้มูลนี ้รวมถงึขอ้มูลที ่ เกีย่ วขอ้งกบั ธุรกรรมทีค่ ุณด าเนินการกบั เรา เช ่น รายละเอยีดเกีย่ วกบั ธุรกรรมการฝากเงนิ และการถอนเงน

  ข้อมูลการบันทึกทางโทรศ ัพท: หากคุณติดต่อเราทางโทรศัพท ์ เราอาจตรวจสอบและ/หรอืบนั ทกึ การสนทนาของคุณกบั เราและเก็บบนั ทกึ ไวใ้นชว่ งเวลาดงักล่าวตามทีอ่ าจจ าเป็นหรอืทีก่ ฎหมายก าหนด

  ข้อมูลทางเทคนิค: ขอ้มูลนี ้รวมถงึขอ้มูลทางเทคนิคเพิม่ เตมิ ที ่ เราอาจไดร้บั เมือ่ คณุ ใชเ้ว็บไซตข์องเรา เช ่น ทีอ่ ยู่อนิ เทอรเ์น็ตโปรโตคอล (IP) ของคุณ ข ้อมูลการล็อกอิน ประเภทและเวอร ์ช ันของเบราว ์เซอร ์ การตั ้งค่าเขตเวลาและต าแหน่ง ประเภทและเวอรช์นั ปลัก๊ อนิ ของเบราวเ์ซอร ์ ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร ์ม และเทคโนโลยอีืน่ ๆ บนอุปกรณท์ีค่ ุณใชเ้พือ่ เขา้ถงึเว็บไซตข์องเรา

  ข้อมูลโปรไฟล: ขอ้มูลนี ้รวมถงึขอ้มูลที ่ เราไดร้บั เมือ่ คุณสรา้งบญั ชบีนเว็บไซตข์องเราและใชป้ระโยชนจ์ากนโยบายนั ้น เช ่น ชือ่ ผูใ้ชแ้ละรหสั ผ่านของคุณ

  ขอ้ มูลทัว่ ไป: ขอ้มูลนี ้รวมถงึแหล่งทีม่ าของความมั ่งคั ่ง อาชีพปัจจุบัน ความรู ้ และข ้อมูลประสบการณ์ด ้านการเทรด

  ขอ้ มูลการตลาดและการสือสาร ่: เช ่น ความพึงพอใจในการร ับการตลาดจากเราและบุคคลภายนอกของเรา รวมถงึบนั ทกึ การตดิ ต่อทีค่ ุณตดิ ต่อกบั เราทางอเีมล การแชทสด โพสต ์หรือโทรศัพท

  เราไม่เก็บรวบรวมข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลหมวดหมู่พิเศษใด ๆ เกีย่ วกบั คุณ (ขอ้มูลนี ้รวมถงึรายละเอยีดเกีย่ วกบั เชือ้ชาตหิ รอืชาตพิ นั ธุ์ ความเชือ่ ทางศาสนาหรอืปรชั ญา ชีวิตด ้านเพศ รสนิยมทางเพศ ความคิดเห็นทางการเมือง การเป็ นสมาชิกสหภาพแรงงาน ขอ้มูลเกีย่ วกบั สุขภาพและพนั ธุกรรม รวมทั ้งขอ้มูลไบโอเมตรกิซข์องคุณ) เราไม่ได ้เก็บรวบรวมข ้อมูลใด ๆ เกีย่ วกบั การพิพากษาลงโทษทางอาญาและความผดิ ทางกฎหมาย

  เราอาจเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่ วตั ถุประสงคใ์นการตรวจสอบนิตบิุคคล สิ ่งนีซ้ ึ ่งรวมถงึเอกสารประกอบรฐัธรรมนูญ เช ่น หนังสือร ับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือบริคณห ์สนธิ กฎข ้อบังคับของบริษัทหรือสมาคม ผลตอบแทนประจ าปี โครงสร ้างองค ์กร รายชือ่ กรรมการและเจา้หนา้ทีข่ องบรษิทั โฉนดของผู ้จัดการทร ัพย ์สิน ข ้อตกลงในการเป็ นหุ ้นส่วน หรอืบุคคลทีต่ ดิ ต่อกบั เราแบบ “ครั ้งเดยี ว”

  วธิที ี ่เราใชข้ อ้ มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  เราจะใช ้ข ้อมูลการใช ้งาน (data) สว่ นบุคคลของคุณเมือ่ กฎหมายอนุญาตใหเ้ราเท่านั ้น เราเก็บรวบรวม ใช ้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็บข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลเมือ่ จ าเป็น เพือ่ มอบบรกิ ารของเราแก่คุณและเพือ่ วตั ถุประสงคใ์นการดา เนินงาน กฎหมาย ข ้อบังคับ และธุรกจิที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บรกิ ารเหล่านั ้นและตามทีอ่ ธบิ ายไวใ้นนโยบายนี ้ เราอาจใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของคณุ เพือ่ วตั ถุประสงคท์ั ่วไปดงัต่อไปนี ้:

  • สร ้างบัญชีเทรดและมอบบริการของเราให้แก่คุณ
  • ยืนย ันตัวตนของคุณเราด าเนินการตรวจสอบลูกคา้ของเราอย่างต่อเนื ่อง รวมถึงการต่อต ้านการฟอกเงิน การคว ่าบาตร การฉ้อโกง ความเสียงด ้านเครดิต ่ และการตรวจสอบสถานะของลูกค ้า ซึ ่งจ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้สรจ็สมบูรณโ์ดยผใู้หบ้ รกิ ารบุคคลภายนอกของเราอาจด าเนินการใ นส่วนนี ้ เราอาจใชแ้ละเก็บรกั ษาขอ้มูลนีแ้ มห้ ลงัจากทีค่ ุณปิดบญั ชแีลว
  • พัฒนาสินค้าและบริการของเรา ทีค่ ุณอาจสนใจ
  • การร ักษาความปลอดภัยเว็บไซต ์และบริการของเรา รวมถึงการป้ องกันและตรวจจับการละเมิดการร ักษาความปลอดภัย การฉ้อโกง หรอืการกระท าก่ออาชญากรรมหรอืทีผ่ ิดกฎหมายอืน่ ๆ
  • แจง้ใหค้ ุณทราบเกีย่ วกบั การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ต่อบริการและข้อเสนอของเรารวมถงึขอ้ก าหนดและเงือ่ นไขและนโยบายความเป็ นส่วนตัว
  • ใชก้ ารวเิคราะหข์ อ้ มูลเพือ่ ปรบัปรุงบรกิารและประสบการณส์ า หรบัลูกคา้ของเรา
  • ปฏบิตั ิตามกฎหมายหรอืขอ้ บงัคบั ทีบ่ งัคบั ใชอ้ ืน่ ใด
  • ข้อเสนอส่งเสริมการขายจากเรา:คุณอาจไดร้บั การสือ่ สารทางการตลาดจากเราหากคุณขอขอ้มูลจากเรา หรือเปิดบัญชีกับเราและคุณไม่ได ้เลอืกทีจ่ ะไม่รบั การสือ่ สารดงักลา่ ว เราอาจใช ้ข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลเพือ่ สรา้งมุมมองเกีย่ วกบั สิ ่งทีค่ ุณอาจสนใจ

  การเปิ ดเผยข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  เราอาจแบ่งปันหรอืเปิดเผยขอ้มูลส่วนบคุ คลของคุณกบั บุคคลต่อไปนี ้ เมือ่ เราแบ่งปันขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคล เราจะด าเนินการดงักล่าวตามกฎหมายความเป็นส่วนตวัของขอ้มูลทีบ่ งัคบั ใชแ้ละมาตรฐานความปลอดภั ยภายในของเรา

  • ผู ้ให ้บริการ (บุคคล/นิติบุคคล) รวมถงึทีป่ รกึษาหรอืผูท้ าสญั ญาที ่ใหบ้ รกิ ารดา้นเทคโนโลยสี ารสนเทศ การเงิน ทร ัพยากรบุคคล การตลาด และการดูแลระบบ
  • ทีป่ รกึษามืออาชพี รวมถึงทนายความ นายธนาคาร และผูต้ รวจสอบบญั ชทีี ่ใหค้ าปรกึษาการธนาคาร บริการด ้านกฎหมายและการบัญชี
  • หน่วยงานก ากับดูแล หน่วยงานอืน่ ๆ ทีต่ อ้งการรายงานกจิกรรมการประมวลผลในบางสถานการณ์

  ซึ่งอาจรวมถงึการแบ่งปันขอ้ มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณก ับผู้ให้บริการระหว่างประเทศ ซึ่งจะเกีย่ วขอ้ งกบั การถา่ ยโอนขอ้ มูลของคุณออกนอกประเทศ

  เรามั ่นใจว่าขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณจะไดร้บั การปกป้องในระดบั เดยี วกนั หรอืใกลเ้คยีงกนั กบั ที ่ เราใชด้ าเนินการภายใน ซึ ่งก าหนดใหผ้ ูใ้หบ้ รกิ ารทีป่ รกึษาและผูท้ าสญั ญาทั ้งหมดของเราปฏบิ ตั ติ ามกฎเดยี วกนั เมือ่ ประมวลผลข้ อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณตามทีก่ าหนดไวใ้นนโยบายนี

  การร ักษาความปลอดภัยของข้อมูล

  Chevron button

  เรามุ่งมัน่ ในการใหค้ วามมัน่ ใจว่าขอ้มูลของคณุ จะปลอดภยั เพือ่ ป้องกนั การเขา้ถงึหรอืเปิดเผยโดยไม่ไดร้บั อนุญาต เราได ้วางกระบวนการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส ์ และการบรหิ ารจดั การที ่ เหมาะสมเพือ่ ปกป้องและรกั ษาความปลอดภยั ของขอ้มูลที ่ เราเก็บรวบรวมทางออน ไลน์ตัวอย่าง เราจะใชม้าตรการประเภทต่อไปนีต้ ามความเหมาะสม: (ก) การเข ้ารหัสข ้อมูลส่วนบุคคล (ข) เซิร ์ฟเวอร ์ส ารองข ้อมูลและ (ค) การตรวจสอบประสทิ ธภิ าพของมาตรการรกั ษาความปลอดภยั อย่างต่อเนื ่อง

  เราไดก้ าหนดกระบวนการเพือ่ รบั มือการละเมิดขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลทีน่ ่าสงสยั และจะแจง้ใหคุ้ณและหน่วยงานก ากบั ดูแลที ่ เกีย่ วขอ้งใด ๆ ทราบถงึการละเมิดซึ ่งเราจ าเป็นตอ้งท าตามกฎหมาย

  คุกกี

  Chevron button

  คุกกี ้ คือ ส่วนข ้อความเล็ก ๆ ทีจ่ ดั เก็บไวใ้นคอมพิวเตอรห์รอือุปกรณข์ องคุณเมือ่ คุณเยีย่ มชมเว็บไซต์ เราใชคุ้กกีบ้ นเว็บไซตข์องเราเพือ่ ใหคุ้ณไดร้บั ประสบการณท์ี ่ เกีย่ วขอ้งและมีประสทิ ธภิ าพมากขึน้ รวมถึงการน าเสนอหน้าเว็บตามความต ้องการหรือความพึงพอใจของคุณ เราพยายามปรบั ปรุงฟังกช์นั การท างานบนเว็บไซตน์ีผ้ ่านการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยอีย่างต่อเนื ่อง ซึ ่งอาจหมายถงึการเปลีย่ นแปลงวธิเีก็บรวบรวมหรอืใชข้อ้มูลส่วนบุคคล โดยจะมีการแจง้ผลกระทบของการเปลีย่ นแปลงเทคโนโลยใีด ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อความเป็นส่วนตวัของคุณในนโยบายความเป็นสว่ นตวันี ้ เมือ่ มกี ารเปลีย่ นแปลง

  เราใชคุ้กกีบ้ นั ทกึ การเขา้ชมเพือ่ ระบุหนา้เพจทีก่ าลงัมกี ารใชง้าน สิ ่งนีช้ ว่ ยใหเ้ราวเิคราะหข์อ้มูลเกีย่ วกบั การเขา้ชมหนา้เว็บและปรบั ปรุงเว็บไซตข์องเราเพือ่ ปรบั แต่งใหต้ รง กับความต ้องการของลูกค ้า เราใชข้อ้มูลนี ้ เพือ่ วตั ถุประสงคใ์นการวเิคราะหท์างสถติเิท่านั ้นและจากนัน้ จะมีการลบขอ้มูลออกจากระบบ

  โดยรวมแลว้คุกกีช้ ว่ ยใหเ้ราสามารถมอบการบรกิ ารเว็บไซตท์ีด่ ขี ึน้ ใหคุ้ณได้ โดยท าใหเ้ราตรวจสอบหนา้เพจทีค่ ุณเห็นว่ามีประโยชนแ์ละหนา้ที ่ไม่มีประโยชน์ คุกกี ้ไม่ชว่ ยใหเ้ราเขา้ถงึคอมพิวเตอรข์องคุณหรือข ้อมูลใด ๆ เกีย่ วกบั คุณได้ นอกเหนือจากขอ้มูลทีค่ ุณเลอืกทีจ่ ะแบ่งปันกบั เรา

  โดยเบราวเ์ซอรอ์นิ เทอรเ์น็ตส่วนใหญ่ตั ้งค่าใหย้อมรบั คกุ กี ้ หากคุณไม่ประสงคท์ีจ่ ะรบั คุกกี ้ คุณสามารถเปลีย่ นการตั ้งค่าของเบราวเ์ซอรเ์พือ่ ปฏเิสธคุกกีท้ ั ้งหมด หรือให ้คอมพิวเตอร ์แจ ้งให ้คุณทราบในแต่ละครั ้งทีม่ ีการส่งคุกกี ้ ดงันัน้ คุณสามารถเลือกว่าจะร ับหรือไม่ก็ได ้ อย่างไรก็ตาม การดา เนินการนีอ้ าจท าใหคุ้ณใชป้ระโยชนจ์ากเว็บไซตไ์ม่ไดอ้ย่างเต็มที

  การเก็บร ักษาข้อมูล

  Chevron button

  เราจะเก็บร ักษาข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณไวต้ ราบเท่าทีจ่ าเป็นเพือ่ ใหบ้ รรลุวตั ถุประสงคท์ี ่ เราเก็บรวบรวมไวร้วมถงึในภายหลงัจา กนั ้น:

  • เพือ่ วตั ถุประสงคใ์นการปฏบิ ตั ติ ามขอ้ผูกมดั ทางกฎหมาย การบัญชี ภาษี การต่อต ้านการฟอกเงิน และการก ากับดูแล หรือข ้อก าหนดการรายงานใด ๆ ที ่ เราอาจอยู่ภายใต; ้ และ/หรือ
  • ในขอบเขตที ่ เราอาจจ าเป็นตอ้งเก็บรกั ษาขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณเพือ่ ใหส้ามารถยนื ยนั ใช ้ หรอืปกป้องขอ้เรยีกรอ้งทางกฎหมายในอนาคตทีอ่ าจเกดิ ขึน้ กบั คุณหรอืที ่ เกีย่ วขอ้งกบั คุณ

  โดยรวมแล ้ว การเก็บร ักษาข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณจะต ้องไม่เกินระยะเวลา (7) เจ็ดปีนับจากการยุติความสัมพันธ ์กับลูกค ้าของคุณกับเรา (ซึ ่งโดยทั ่วไปจะเกดิ จากการปิดหรอืยุตบิ ญั ชลีูกคา้ของคุณ) หรอืนับจากวนั ที ่ไม่มีการใชง้านบญั ชขี องคุณ ซึ ่งโดยทั ่วไปจะเกดิ ขึน้ จากการไม่ใชบ้ญั ชเีป็นระยะเวลา 2 (สอง) ปี และยอดคงเหลือของบัญชีเป็ นศูนย ์ระยะเวลาเก็บรกั ษานีช้ ว่ ยใหเ้ราใชข้อ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณส าหร ับการเก็บร ักษาและข ้อผูกมัดในการรายงาน AML ที ่ เกีย่ วขอ้งใด ๆ รวมถงึส าหรบั การยืน่ ฟ้อง การใช ้สิทธิ หรอืการป้องกนั การเรยีกรอ้งทางกฎหมายในอนาคตที ่ เป็นไปได้ นอกจากนี ้ ยงัอาจมีบางกรณีทีจ าเป็ นต ้องเก็บร ักษาข ้อมูลการใช ้งาน ่ (data) ส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาทีน่ านขึน้ ตามทีก่ าหนดโดยลกั ษณะของผลติ ภณั ฑแ์ละบรกิ ารทีจ่ ดั หาให้

  สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลการใช้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณ

  Chevron button

  คุณมีสทิ ธิบ์ างประการเกีย่ วกบั ขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณภายใตเ้งือ่ นไขทางกฎหมายบางประการ ลูกคา้ทั ้งหมดของ GMIมีสทิ ธิข์ อใหเ้ราไม่ประมวลผลขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลเพือ่ วตั ถุประสงคท์างการตลาด โดยปกติเราจะแจ ้งให ้คุณทราบก่อนเก็บรวบรวมข ้อมูลของคุณหากเราตั ้งใจทีจ่ ะใชข้อ้มูลของคุณเพือ่ วตั ถุประสงค ์ดังกล่าว หรอืหากเราตั ้งใจจะเปิดเผยขอ้มูลของคุณใหก้ บั บุคคลภายนอกเพือ่ วตั ถุประสงคด์งักลา่ ว คุณสามารถใชส้ทิ ธิข์ องคุณเพือ่ ป้องกนั การด าเนินการดงักล่าวโดยไม่ยอมรบั การแจง้เตอืนดงักล่าว

  นอกจากนี ้ลูกคา้ทั ้งหมดมีสทิ ธิต์ ามกฎหมายต่อสทิ ธเิพิม่ เตมิ บางประการ รวมถึงสิทธิด ้านล่าง:

  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล:: คุณมีสทิ ธิข์ อส าเนาขอ้มูลส่วนบุคคลที ่ เราเก็บไวก้บั คุณและขอ้มูลเกีย่ วกบั กจิกรรมการประมวลผ ลของเรา ก่อนทีจ่ ะใหก้ ารเขา้ถงึแก่คุณ เราอาจขอให ้คุณแสดงหลักฐานแสดงตัวตนของคุณ และเราอาจไม่สามารถเปิดเผยข ้อมูลบางส่วนได ้ด ้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข ้อบังคับ
  • สทิ ธิใ์นการแกไ้ข:: คุณมีสทิ ธิข์ อใหเ้ราแกไ้ขหรอืปรบั ปรุงขอ้มูลส่วนบุคคลของคุณหากขอ้มูลนัน้ ไม่ถกู ตอ้ง ต ้องมีการปร ับข ้อมูลให ้เป็ นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ เราอาจขอหลกั ฐานเพิม่ เตมิเพือ่ ประมวลผลค าขอของคุณ
  • สทิ ธิท์ ีจ่ ะถูกลมื : คุณมีสทิ ธิท์ ีจ่ ะขอใหเ้ราลบขอ้มูลส่วนบุคคลของคณุ ได้ เว ้นแต่เราจะต ้องเก็บไว ้ด ้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือข ้อบังคับ หรือข ้อก าหนดการปฏิบัติตามข ้อก าหนดภายในของเราเอง
  • สทิ ธิใ์นการคดั คา้ นการประมวลผลและจา กดั การประมวลผล:คุณมีสทิ ธิ ์รอ้งขอให ้เราไม่ประมวลผลข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเพือ่ วตั ถุประสงคเ์ฉพาะอกี ต่อไป หรือคัดค ้านการประมวลผลข ้อมูลการใช ้งาน (data) ส่วนบุคคลของคุณเพือ่ วตั ถุประสงคเ์ฉพาะ
  • สทิ ธิใ์นการเคลือ่ นยา้ยขอ้ มูล: คุณมีสทิ ธิข์ อใหเ้ราจดั หาส าเนาขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณให ้คุณ หรอืบุคคลภายนอกในรูปแบบทีม่ ีโครงสรา้ง มีการใชง้านทั ่วไป และเครือ่ งสามารถอ่านได้

  โดยการยนิ ยอมต่อนโยบายความเป็นสว่ นตวันี ้จะถอื ว่าคุณใหส้ทิ ธิ ์ เราในการประมวลผลขอ้มูลการใชง้าน (data) ส่วนบุคคลของคุณตามวตั ถุประสงคท์ี ่ระบุ

  หากคุณไม่พอใจกับวิธีการที ่ เราเก็บรวบรวมและใชข้อ้มูลของคุณในแง่มุมใด ๆ โปรดตดิ ต่อเราทนั ทเีพือ่ ใหเ้ราสามารถแกไ้ขใหคุ้ณ

  หน้าทีข่ องคุณในการแจง้ใหเ้ราทราบเกีย่ วกบั การเปลีย่ นแปลง

  Chevron button

  สิ ่งส าคญั คอืขอ้มูลที ่ เราเก็บไวเ้กีย่ วกบั คุณจะตอ้งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั หากคุณเชือ่ ว่าขอ้มูลใด ๆ ที ่ เราเก็บไวเ้กีย่ วกบั คุณไมถ่ ูกตอ้งหรอืไม่สมบูรณ์ โปรดเขยีนมาถงึเราและแจง้ใหเ้ราทราบหากมีการเปลีย่ นแปลงขอ้มูลใด ๆ ในระหว่างทีค่ ุณมคี วามเกีย่ วขอ้งกบั เรา

  การเปลียนแปลงต่อนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา

  Chevron button

  การเปลีย่ นแปลงใด ๆ ที ่ เราอาจด าเนินการต่อนโยบายความเป็นส่วนตวัของเราในอนาคตจะประกาศทางเว็บไซตข์องเรา นโยบายนี ้ไดร้บั การอปั เดตครั ้งล่าสดุ เมือ่ วนั ที ่ 9 กุมภาพันธ ์ 2021 โปรดตรวจสอบเว็บไซตข์องเราเป็นประจ าเพือ่ ตรวจสอบการอปั เดตหรอืการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ต่อนโยบายความเป็ นส่วนตัวของเรา หากเราท าการเปลีย่ นแปลงในส่วนทีส่ าคญั เราจะจดั หานโยบายที ่ เด่นชดั หรอืแจง้ใหคุ้ณทราบดว้ยวธิกี ารอืน่ ๆ

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  awardawardawardaward
  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  awardawardawardaward