HỢP ĐỒNG KHÁCH HÀNG

  Tải xuống PDF

  Đây là một Hợp đồng Khách hàng (“Hợp đồng” hoặc “Điều khoản và điều kiện” hoặc “T&C”) giữa khách hàng và Global Market Index Limited (Bên nắm giữ Giấy phép) - là công ty đăng ký và hoạt động theo luật pháp của nước Cộng hòa Vanuatu - và GMI Edge Limited (Bên bán) - là công ty đăng ký và hoạt động theo luật pháp Hồng Kông, (sau đây được gọi chung là “Công ty” hoặc “GMI”), những người kế nhiệm và được chuyển nhượng của công ty, cũng như bên (hoặc các bên) thực hiện văn kiện này.

  Điều khoản Thỏa thuận kết hợp cùng với Chính sách bảo mật, Chính sách Cookie, Chính sách tiết lộ rủi ro, Chính sách hướng dẫn thanh khoản cũng như bất kỳ chính sách nào khác được công bố trên trang web của Công ty để chỉ dẫn.Bằng cách nhấp vào chấp nhận hoặc đồng ý với Thỏa thuận khi tùy chọn này được cung cấp cho Khách hàng, Khách hàng chấp nhận và đồng ý với các ràng buộc và tuân thủ theo Thỏa thuận và các chính sách được công bố trên trang web của Công ty.

  Công ty TNHH Global Market Index, một Đại lý chứng khoán được quản lý và cấp phép bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu với số công ty 14646. Công ty được đăng ký tại Vanuatu với địa chỉ đăng ký tại BP 1276, Tòa nhà Govant, Port Vila, Vanuatu.

  GMI không có nghĩa vụ phải chấp nhận Khách hàng với tư cách là Khách hàng của công ty cho đến khi tất cả các tài liệu mà GMI yêu cầu đã được Khách hàng đã hoàn thành đúng và đầy đủ và GMI đã nhận được các tài liệu này.

  Đây là thỏa thuận khách hàng tiêu chuẩn GMI mà GMI dự định làm cơ sở. Vì lợi ích và để bảo vệ chính Khách hàng, Khách hàng nên đọc kỹ các điều khoản này trước khi ký. Nếu Khách hàng không hiểu bất kỳ điểm nào, vui lòng hỏi thêm thông tin. Khách hàng không có quyền hủy bỏ Thỏa thuận dựa trên lý do rằng đây là một hợp đồng từ xa.

  Vì lẽ GMI đồng ý duy trì một hoặc nhiều tài khoản của người ký tên dưới đây hoặc những người (sau đây gọi là “Nhà giao dịch” hoặc “Khách hàng”) và cung cấp dịch vụ cho Khách hàng liên quan đến việc mua và bán các hợp đồng ngoại hối, Khách hàng đồng ý như sau:

  TUYÊN BỐ VÀ CAM ĐOAN CỦA KHÁCH HÀNG.

  Chevron button

  Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng: (a) Khách hàng có tinh thần minh mẫn, đủ tuổi hợp pháp và năng lực pháp lý; và, (b) không có người nào khác ngoài Khách hàng có hoặc sẽ có lợi ích trong (các) tài khoản của Khách hàng; và, (c) do đó, Khách hàng cam đoan rằng bất chấp có bất kỳ quyết định nào trái ngược về sau, Khách hàng vẫn có điều kiện phù hợp để giao dịch các hợp đồng ngoại hối, và (d) Khách hàng hiện không phải là một nhân viên của bất kỳ sàn giao dịch nào, bất kỳ công ty nào mà trong đó bất kỳ sàn giao dịch nào sở hữu phần lớn vốn cổ phần, bất kỳ thành viên nào thuộc bất kỳ sàn giao dịch và/hoặc công ty nào được đăng ký trên bất kỳ sàn giao dịch nào, hoặc bất kỳ ngân hàng, công ty tín thác hay công ty bảo hiểm nào giao dịch các công cụ giống như các công cụ do GMI cung cấp, và trong trường hợp Khách hàng được thuê làm việc, Khách hàng sẽ thông báo ngay cho GMI biết về công việc này qua email; và, (e) tất cả thông tin được cung cấp trong Đơn xin mở Tài khoản GMI (“Đơn xin”) đều trung thực, có hiệu lực, chính xác và đầy đủ tính đến ngày cung cấp và Khách hàng sẽ thông báo ngay cho GMI về bất kỳ thay đổi nào ở các thông tin này, (f) Khách hàng đã đọc và hiểu đầy đủ những điều khoản của các Hợp đồng kể cả phần Tiết lộ Rủi ro; (g) tất cả hành động được thực hiện theo Hợp đồng này sẽ không vi phạm Luật pháp, Quy định Hiện hành hoặc bất kỳ luật, sắc lệnh, điều lệ, quy chế hoặc quy tắc nào được áp dụng cho Khách hàng hay cho thẩm quyền tài phán nơi Khách hàng đang cư trú, hay bất kỳ hợp đồng nào mà Khách hàng bị ràng buộc hoặc bất kỳ tài sản nào của Khách hàng bị ảnh hưởng, (h) Khách hàng xác nhận rằng họ được quyền thường xuyên truy cập Internet và chấp thuận cho GMI cung cấp cho họ thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin về việc sửa đổi các điều khoản, chi phí, lệ phí, Hợp đồng Hoạt động, Chính sách và thông tin về bản chất và rủi ro của các khoản đầu tư bằng cách đăng tải thông tin này trên Trang web, (i) số tiền của Khách hàng và/hoặc bất kỳ Công cụ Tài chính nào mà Khách hàng có thể chuyển giao cho GMI theo các điều khoản của Hợp đồng này không phải là các khoản tiền thu được từ bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào dưới bất kỳ hình thức nào trực tiếp hay gián tiếp hoặc được sử dụng hay có ý định sử dụng để tài trợ cho khủng bố; thuộc quyền sở hữu của Khách hàng và không vướng mắc bất kỳ quyền lưu giữ, cầm cố, thế chấp hoặc hình thức đòi thế chấp nào khác hoặc bị khiếu nại bởi bất kỳ bên thứ ba nào; (j) Khách hàng sẽ sử dụng các dịch vụ và/hoặc giá được đề xuất theo Hợp đồng này một cách có thiện chí và, có thể, hành xử theo thông lệ thị trường được chấp nhận, (k) Khách hàng sẽ thông báo cho Công ty nếu vào bất kỳ giai đoạn nào trong quá trình thực hiện Hợp đồng Khách hàng này mà họ trở thành một Người có ảnh hưởng về Chính trị

  ỦY QUYỀN GIAO DỊCH.

  Chevron button

  GMI sẽ tham gia các giao dịch hợp đồng ngoại hối với Khách hàng theo các chỉ thị bằng lời nói, văn bản hoặc điện tử của Khách hàng. Liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào, Khách hàng hành xử với vai trò là Người ủy nhiệm và không phải là Người thừa hành thay mặt cho bất kỳ bên thứ ba nào. Điều này có nghĩa là trừ phi được thỏa thuận khác, GMI sẽ cư xử với Khách hàng như một Khách hàng để phục vụ tất cả mục đích và Khách hàng phải chịu trách nhiệm trực tiếp và đầy đủ về việc thực hiện các nghĩa vụ theo từng Giao dịch được thực hiện bởi hoặc thay mặt cho Khách hàng. Khách hàng ủy quyền cho GMI để dựa vào và hành xử theo bất kỳ Yêu cầu, Chỉ thị hoặc hình thức truyền đạt nào khác đã nhận được từ Khách hàng, ngụ ý được đưa ra bởi hoặc thay mặt cho Khách hàng mà không cần thắc mắc thêm về phần GMI liên quan đến tính xác thực, trung thực, thẩm quyền hoặc lai lịch của người đưa ra hoặc ngụ ý đưa ra Yêu cầu, Chỉ thị đó hoặc hình thức truyền đạt khác. Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho và bị ràng buộc bởi tất cả nghĩa vụ được ký kết hoặc đảm nhận bởi GMI thay mặt cho Khách hàng do hoặc liên quan đến các Yêu cầu, Chỉ thị đó hoặc hình thức truyền đạt khác.

  TÍN DỤNG.

  Chevron button

  Khách hàng ủy quyền cho GMI hoặc các đại lý đại diện cho GMI để điều tra tình trạng tín dụng của Khách hàng, và liên quan đến điều này, có thể liên hệ với các ngân hàng, tổ chức tài chính và đại lý tín dụng đó khi GMI cho rằng phù hợp để xác minh thông tin về Khách hàng. Khách hàng cũng ủy quyền cho GMI để điều tra hoạt động đầu tư hiện tại và quá khứ của Khách hàng, đồng thời liên quan đến điều này, có thể liên hệ với các đơn vị thực hiện theo ủy thác của khách hàng và hưởng phí hoa hồng, sàn giao dịch, nhà môi giới/đại lý, ngân hàng, trung tâm dữ liệu tuân thủ và bất kỳ tổ chức tài chính và đầu tư nào khác mà GMI thấy phù hợp. Khách hàng cũng thừa nhận rằng GMI có thể cung cấp thông tin (ví dụ: thông tin về tài khoản âm của các khoản nợ không bảo đảm) về việc thực hiện của Khách hàng theo Hợp đồng đối với các cơ quan này.

  TIẾT LỘ THÔNG TIN TÀI CHÍNH.

  Chevron button

  Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng các thông tin tài chính được tiết lộ cho GMI trong Đơn xin là một tuyên bố chính xác về tình hình tài chính hiện tại của Khách hàng. Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng trong việc xác định Giá trị tài sản ròng, Thu nhập Gộp, Tổng Tài sản và Nợ của Khách hàng đều đã được tính toán kỹ càng, Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng trong việc xác định giá trị của Tổng Tài sản, Khách hàng đã tính cả tiền mặt và/hoặc các khoản tương đương tiền mặt, chứng khoán Chính phủ và chứng khoán Khả mại, bất động sản đang sở hữu (không bao gồm nơi cư trú chính), giá trị tiền mặt của bảo hiểm nhân thọ và các tài sản có giá trị khác. Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng trong việc xác định giá trị Nợ, Khách hàng đã tính cả thương phiếu phải trả cho ngân hàng (có bảo đảm và không bảo đảm), thương phiếu phải trả cho người thân, thế chấp bất động sản phải trả (không bao gồm nơi cư trú chính) và những khoản nợ khác. Khách hàng tuyên bố và cam đoan rằng Khách hàng đã xem xét rất kỹ phần Tổng Tài sản của Khách hàng mà họ xem là Vốn Rủi ro. Khách hàng ghi nhận rằng Vốn Rủi ro là số tiền mà Khách hàng sẵn sàng chấp nhận chịu rủi ro và nếu bị thua lỗ, theo bất kỳ cách thức nào, cũng không làm thay đổi lối sống của Khách hàng. Khách hàng đồng ý báo ngay cho GMI biết nếu tình hình tài chính của mình thay đổi theo cách làm giảm Giá trị tài sản ròng và/hoặc Vốn Rủi ro của Khách hàng.

  THỦ TỤC CHỐNG RỬA TIỀN.

  Chevron button

  Khách hàng đồng ý và thừa nhận các mục sau đây: a) Xác minh Lý lịch. Để giúp chính phủ chống tài trợ cho các hoạt động khủng bố và rửa tiền, GMI được yêu cầu phải thu thập, xác minh và ghi nhận thông tin nhận dạng từng người mở tài khoản ở GMI. Khi Khách hàng mở một tài khoản, GMI được yêu cầu thu thập thông tin như sau: 1) tên Khách hàng; 2) ngày sinh; 3) địa chỉ thường trú; và 4) số căn cước. GMI có thể xác minh thông tin nhận dạng Khách hàng bằng cách thực hiện việc kiểm tra tín dụng hoặc yêu cầu Khách hàng cung cấp căn cước do chính phủ cấp hoặc tài liệu nhận dạng khác. b) Theo dõi. GMI có thể theo dõi hoạt động giao dịch trong các tài khoản để điều tra hoặc xác định việc Rửa tiền. c) NGÂN HÀNG BỊ CẤM. GMI bị nghiêm cấm tiến hành kinh doanh với các pháp nhân sau đây (“Pháp nhân thuộc Mục 311”): Banco Delta Asia; VEF Banka; Ngân hàng Thương mại của Syria; Ngân hàng Thương mại Li Băng của Syria; Ngân hàng Mayflower của Myanmar; Ngân hàng Asia Wealth Bank; Bất kỳ tổ chức ngân hàng nào của Myanmar, kể cả các chi nhánh ở nước ngoài; Và bất kỳ công ty con nào của các pháp nhân nói trên. Điều này có nghĩa là Khách hàng không thể, trực tiếp hoặc gián tiếp, gửi tiền vào tài khoản giao dịch GMI từ một pháp nhân thuộc Mục 311. Khách hàng cũng không được rút tiền, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ tài khoản giao dịch GMI cho bất kỳ pháp nhân nào thuộc Mục 311. Nếu biết được bất kỳ pháp nhân thuộc Mục 311 nào có liên quan đến một tài khoản giao dịch GMI của Khách hàng, chúng tôi sẽ tiến hành các bước phù hợp để ngăn chặn việc tiếp cận này, nếu cần, kể cả việc chấm dứt tài khoản.

  CHẤP THUẬN VÀ DUY TRÌ TÀI KHOẢN.

  Chevron button

  GMI có thể khước từ Đơn xin của Khách hàng hoặc đóng tài khoản của Khách hàng vì bất kỳ lý do nào, bằng chính sự suy xét của GMI. GMI có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp cho GMI các thông tin hoặc tài liệu bổ sung để GMI tiếp tục thực hiện tài khoản của Khách hàng. Khách hàng thừa nhận rằng GMI có thể, vào bất kỳ lúc nào và bằng chính sự suy xét của mình, hạn chế giao dịch, giải ngân hoặc chuyển khoản. Bằng cách tiếp tục nhận, truy cập và / hoặc sử dụng các dịch vụ được quy định trong Thỏa thuận, sau khi các điều chỉnh, thay đổi, sửa đổi, bổ sung và / hoặc sửa đổi có hiệu lực, Khách hàng chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc và tuân theo bản cập nhật đó của Hợp đồng. GMI cũng có thể tính phí không hoạt động, trong trường hợp không có giao dịch nào trên tài khoản của Khách hàng , như được quy định dưới đây trong điều khoản 15 của Thỏa thuận này.

  Khách hàng có thể xem thêm thông tin chi tiết về phí không hoạt động của GMI trên trang web của công ty (Mục FAQ). GMI có thể sửa đổi, thay đổi, xét lại, bổ sung hoặc điều chỉnh Hợp đồng vào bất kỳ lúc nào.Hợp đồng mới nhất sẽ được đăng trên Trang web của GMI www.gmimarkets.com.Khách hàng hiểu rằng Hợp đồng này không thể điều chỉnh qua bất kỳ tuyên bố nào bằng lời nói hay sửa đổi nào bằng văn bản mà Khách hàng tìm cách thực hiện đối với Hợp đồng mà không có sự chấp nhận bằng văn bản từ Trưởng ban Pháp chế của GMI.

  CÁC LOẠI TÀI KHOẢN

  Chevron button

  Tài khoản Demo - tài khoản được cấp vốn bằng tiền ảo, cho phép khách hàng/Khách hàng tiềm năng thử nghiệm với nền tảng giao dịch và các tính năng khác nhau của ứng dụng trước khi quyết định thiết lập tài khoản thật.

  Tài khoản thật - là tài khoản cung cấp cho Khách hàng khả năng giao dịch bằng tiền của mình. GMI cho phép mở nhiều loại tài khoản khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn

  • Tài khoản tiêu chuẩn
  • Tài khoản thưởng
  • Tài khoản ECN
  • Tài khoản Cent
  • Tài khoản MAM (Người quản lý nhiều tài khoản)
  • Tài khoản CT (Giao dịch sao chép) (như được nêu chi tiết trong Phụ lục của Thỏa thuận “GIAO DỊCH SAO CHÉP”)

  AN TOÀN VÀ BẢO MẬT.

  Chevron button

  Khách hàng đồng ý và thừa nhận rằng Khách hàng là chủ sở hữu độc quyền và tự chịu trách nhiệm, dù là trách nhiệm chung hay riêng, nếu có, về việc bảo mật và bảo vệ (các) số tài khoản và (các) mật khẩu của Khách hàng, vốn dùng để cho phép Khách hàng đặt các lệnh trực tuyến và truy cập vào các hệ thống giao dịch điện tử của GMI. Nếu không tuân thủ các điều khoản này, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về tổn thất xảy ra. Khách hàng cũng đồng ý thêm rằng Khách hàng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động bao gồm các giao dịch môi giới phát sinh từ việc sử dụng (các) số tài khoản và (các) mật khẩu của Khách hàng. Khách hàng đồng ý bảo đảm và giữ cho GMI không bị thiệt hại từ việc: nếu có bất kỳ người nào sử dụng thông tin bảo mật của Khách hàng để cung cấp chỉ thị cho GMI mà có thể trái ngược với chỉ thị của Khách hàng. Khách hàng sẽ báo ngay cho GMI bằng văn bản hoặc email về bất kỳ tổn thất, việc mất cắp hoặc sử dụng trái phép số tài khoản và/hoặc các mật khẩu của Khách hàng.

  KHÔNG TƯ VẤN VÀ KHÔNG ĐỀ XUẤT.

  Chevron button

  Khách hàng thừa nhận rằng GMI KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư, pháp lý hoặc thuế vụ hay các đề xuất giao dịch. Khách hàng thừa nhận rằng GMI không đưa ra tuyên bố nào liên quan đến các hướng dẫn về thuế hoặc cách xử lý các hợp đồng ngoại hối. Khách hàng đồng ý rằng họ là một nhà đầu tư tự chủ và tất cả các lệnh được nhập đều là tự nguyện và được dựa vào quyết định đầu tư của chính Khách hàng hoặc của đại diện được ủy quyền hợp lệ của Khách hàng. Khách hàng đồng ý rằng GMI hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty cũng không thể làm đại diện được ủy quyền hợp lệ cho Khách hàng, đồng thời Khách hàng sẽ không khẩn nài và cũng không dựa vào GMI hoặc bất kỳ nhân viên của công ty về bất kỳ tư vấn nào như vậy. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng phải TỰ MÌNH CHỊU TRÁCH NHIỆM về tất cả các lệnh được nhập, bao gồm nhưng không giới hạn ở các lệnh đủ điều kiện giao dịch, số giao dịch được nhập, sự phù hợp của bất kỳ (các) giao dịch nào, các chiến lược và rủi ro đầu tư liên quan đến từng giao dịch, và sẽ không buộc GMI hoặc bất kỳ nhân viên nào của công ty phải chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư đó. Khách hàng cũng hiểu thêm rằng GMI KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG xem xét lại tính phù hợp hoặc thỏa đáng của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện hoặc các chiến lược đầu tư nào được sử dụng trong tài khoản của Khách hàng. Qua đây, Khách hàng cũng đồng ý giữ cho GMI và các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý và các công ty thành viên của công ty không bị thiệt hại vì bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tài chính hoặc phi tài chính, hay phí tổn nào (kể cả lệ phí và khoản chi cho các luật sư), khi phát sinh, do bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào. Khách hàng có thể phải gánh chịu hậu quả liên quan đến bất kỳ quyết định, chỉ thị, giao dịch hay chiến lược nào được sử dụng trong tài khoản của Khách hàng bởi Khách hàng hoặc đại diện được ủy quyền hợp lệ của Khách hàng, hay do bất kỳ vi phạm nào của Khách hàng về bất kỳ giao ước, tuyên bố, thừa nhận hoặc cam đoan nào ở đây.

  ĐỀ XUẤT GIAO DỊCH.

  Chevron button

  GMI có thể đôi khi cung cấp tin tức về thị trường, bình luận, biểu đồ và phân tích, phân tích thành quả giao dịch, sản phẩm hoặc dịch vụ dựa vào các tín hiệu và các công cụ hỗ trợ giao dịch khác (“Công cụ Giao dịch”). Các Công cụ Giao dịch phổ biến về bản chất và không và sẽ không tính đến các mục đích cá nhân, tình hình hoặc nhu cầu tài chính của Khách hàng. Trước khi hành xử dựa vào một Công cụ Giao dịch, Khách hàng cần xét đến tính phù hợp của nó, xem nó có liên quan đến các mục đích cá nhân, tình hình và nhu cầu tài chính của mình hay không. Khách hàng thừa nhận rằng: (i) bất kỳ đề xuất và thông tin về thị trường nào được GMI hoặc bất kỳ người nào thuộc công ty truyền đạt cho Khách hàng, cũng không được cấu thành một đề xuất bán hoặc khẩn nài chào mời mua bất kỳ hợp đồng ngoại hối nào, các đề xuất và thông tin này, cho dù có dựa vào thông tin có được từ các nguồn mà GMI cho rằng đáng tin cậy, cũng có thể chỉ dựa vào ý kiến của một nhà môi giới và thông tin này có thể không đầy đủ và không được xác minh; và (III) GMI KHÔNG TUYÊN BỐ, CAM ĐOAN HOẶC BẢO ĐẢM, VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH CHÍNH XÁC HAY ĐẦY ĐỦ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN HOẶC ĐỀ XUẤT GIAO DỊCH NÀO NHƯ VẬY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG. Khách hàng thừa nhận rằng GMI và/hoặc các viên chức, giám đốc, công ty thành viên, công ty liên kết, cổ đông hoặc đại diện của công ty có thể có một vị thế trong hoặc có thể có ý định mua hoặc bán tiền tệ, vốn là chủ đề của các đề xuất thị trường được cung cấp cho Khách hàng, và vị thế thị trường của GMI hoặc bất kỳ viên chức, giám đốc, công ty thành viên, công ty liên kết, cổ đông hoặc đại diện nào như vậy cũng CÓ THỂ KHÔNG NHẤT QUÁN với các đề xuất được GMI cung cấp cho Khách hàng. Trong phạm vi được Luật pháp Hiện hành cho phép, Khách hàng đồng ý không để cho GMI, các giám đốc, viên chức, nhân viên và đại lý của công ty phải chịu trách nhiệm về các tổn thất hoặc thiệt hại, bao gồm các lệ phí pháp lý, có thể phát sinh, trực tiếp hoặc gián tiếp, toàn bộ hoặc một phần, từ: (a) việc không giao, giao chậm hoặc giao sai địa chỉ đối với bất kỳ Công cụ Giao dịch nào, (b) nội dung không chính xác hoặc không đầy đủ của bất kỳ Công cụ Giao dịch nào hoặc (c) việc Khách hàng dựa vào hoặc sử dụng thông tin trong bất kỳ Công cụ Giao dịch nào vì bất kỳ mục đích nào.

  DỊCH VỤ GIAO DỊCH

  Chevron button

  Dịch vụ giao dịch là dịch vụ thuần túy về việc thực thi. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm về tất cả các quyết định đầu tư và hành động liên quan đến các giao dịch đã tham gia. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mở, đóng hoặc không mở hoặc đóng một Giao dịch.

  Dịch vụ giao dịch sao chép là một hình thức quản lý đầu tư tùy ý có giới hạn như được quy định trong Phụ lục của Thỏa thuận “GIAO DỊCH SAO CHÉP”. Điều này đòi hỏi kiến thức và kinh nghiệm đầu tư của Khách hàng trong giao dịch sao chép.

  KÝ QUỸ VÀ YÊU CẦU NẠP TIỀN KÝ QUỸ

  Chevron button

  Khách hàng phải cung cấp và duy trì ký quỹ bằng các số tiền và hình thức mà GMI yêu cầu theo toàn quyền quyết định của mình. Trách nhiệm của Khách hàng là đảm bảo họ hiểu được cách tính toán ký quỹ. GMI có thể thay đổi các yêu cầu ký quỹ vào bất kỳ lúc nào mà không phải báo trước. GMI được quyền hạn chế số tiền và/hoặc tổng số tiền của các vị thế mở mà Khách hàng có thể có được hoặc duy trì tại GMI. GMI được quyền đóng bất kỳ vị thế nào của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào mà GMI thấy cần thiết. GMI không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi bất kỳ sự kiện, hành động hay sự bỏ sót nào, bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại, trực tiếp hoặc gián tiếp, do bất kỳ sự chậm trễ hay không chính xác nào trong việc chuyển gửi các lệnh và/hoặc thông tin do hư hỏng hoặc không hoạt động của bất kỳ phương tiện chuyển gửi hoặc truyền đạt nào. Ví dụ: Trong các điều kiện thị trường biến động, một lệnh dừng ký quỹ có thể bị chậm trễ dẫn đến khả năng tiền ký quỹ khả dụng âm; một cảnh báo thiếu tiền ký quỹ có thể xảy ra ngay cả khi các vị thế được phòng ngừa rủi ro, ở các thẩm quyền tài phán nơi phương pháp phòng ngừa rủi ro được luật pháp cho phép, do biến động hối suất hoặc các loại phí hay tín dụng lãi hàng ngày. Khách hàng đồng ý và hiểu rằng tài khoản của mình chịu sự kiểm soát của GMI. GMI có thể thay đổi các yêu cầu Ký quỹ vào bất kỳ lúc nào, mà không báo trước, và GMI có thể kêu gọi Ký quỹ bổ sung vào bất kỳ lúc nào mà GMI cho rằng làm như vậy là cẩn trọng. GMI có thể thanh khoản các Giao dịch mở hoặc Ký quỹ phi tiền mặt trong tài khoản của Khách hàng nếu Khách hàng không đáp ứng cảnh báo thiếu tiền ký quỹ hoặc có số dư bị thâm hụt. GMI có thể rút tiền từ tài khoản của Khách hàng mà không thông báo để đáp ứng bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào của Khách hàng đối với Công ty, bao gồm cả hoa hồng và lệ phí.

  QUAY VÒNG ĐÁO HẠN

  Chevron button

  GMI, theo toàn quyền quyết định của mình và không cần thông báo cho Khách hàng, có thể bù trừ, quay vòng đáo hạn các vị thế mở của Khách hàng sang thời hạn thanh toán kế tiếp, hoặc thay mặt Khách hàng chuyển giao hoặc nhận chuyển giao theo bất kỳ điều khoản nào và bằng bất kỳ phương pháp nào mà GMI thấy hợp lý, theo toàn quyền quyết định của công ty. Các điều khoản và/hoặc phương pháp chuyển giao, bù trừ hoặc quay vòng đáo hạn các vị thế mở của Khách hàng có thể khác nhau tùy theo từng Khách hàng, theo toàn quyền quyết định của GMI. Bất kỳ vị thế nào được nắm giữ trong tài khoản của Khách hàng vào lúc 5 giờ chiều EST (giờ Miền Đông Nam) cũng có thể được quay vòng đáo hạn sang ngày thanh toán kế tiếp và tài khoản của Khách hàng có thể được ghi nợ hoặc ghi có cho khoản chênh lãi trong thời hạn được quay vòng đáo hạn.

  YÊU CẦU HỦY BỎ VÀ SỬA ĐỔI.

  Chevron button

  Khách hàng thừa nhận việc không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi một lệnh. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, nếu không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi một lệnh, Khách hàng sẽ bị ràng buộc bởi mọi cơ chế khớp lệnh ban đầu. GMI không chịu trách nhiệm với Khách hàng nếu GMI không thể hủy bỏ hoặc sửa đổi một lệnh. Khách hàng thừa nhận thêm rằng các nỗ lực sửa đổi hoặc hủy bỏ và thay thế lệnh có thể dẫn đến khớp lệnh quá mức, hay khớp lệnh trùng lặp, mà các hệ thống của GMI không ngăn chặn được việc xảy ra khớp lệnh quá mức các lệnh trùng lặp và Khách hàng phải chịu trách nhiệm về tất cả các khớp lệnh này. Khách hàng đồng ý không giả định rằng mọi lệnh đã được khớp hoặc hủy bỏ trước khi nhận được xác nhận từ GMI về việc khớp lệnh. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc phải nắm được tình trạng của các lệnh chờ của mình trước khi nhập các lệnh bổ sung. Khách hàng đồng ý liên hệ với GMI trong trường hợp Khách hàng không nắm rõ về tình trạng một lệnh. Khách hàng đồng ý thường xuyên xem lại Bảng sao kê Tài khoản trực tuyến để xác nhận tình trạng các lệnh của mình. Mỗi Giao dịch được mở hoặc đóng cho tài khoản của Khách hàng đều có hiệu lực và ràng buộc Khách hàng, bất chấp việc mở hoặc đóng Giao dịch khiến cho tài khoản của Khách hàng vượt quá bất kỳ hạn mức tín dụng hay hạn mức nào khác mà GMI đã áp đặt cho Khách hàng. Mỗi Giao dịch cũng vẫn có hiệu lực và ràng buộc Khách hàng bất chấp đó là hậu quả của việc thiếu chính xác hoặc lỗi lầm của Khách hàng.

  TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG, TÀI KHOẢN LƯU TRỮ VÀ TÀI KHOẢN THANH LÝ.

  Chevron button

  A. TÀI KHOẢN KHÔNG HOẠT ĐỘNG.Nếu không có hoạt động giao dịch/tiền gửi/không có các vị thế mở trên Tài khoản thật trong 90 (chín mươi) gần nhất, Tài khoản thật sẽ không hoạt động và phải trả phí là 10 USD (mười đô la Mỹ) hoặc số dư tài khoản, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn, sẽ tự động được khấu trừ vào tài khoản của Khách hàng hàng tháng. Phí không hoạt động sẽ được khấu trừ từ tài khoản không hoạt động cho mục đích phục vụ cho đến khi số dư của tài khoản không hoạt động trở bằng không.Nếu số dư của Tài khoản thật bằng đơn vị tiền tệ khác không phải USD, thì số tiền phí ngừng hoạt động được khấu trừ bằng USD được tính theo tỷ giá hối đoái do GMI quyết định riêng trên cơ sở tỷ giá thị trường tiền tệ hiện hành khi đó.Phí ngừng hoạt động được tính riêng từ tiền của Khách hàng trên tài khoản không hoạt động.Các khoản tiền được tích lũy cho Khách hàng như một phần của một hoặc một số chương trình thưởng hoặc các chương trình khuyến mãi khác không thể được sử dụng để thanh toán cho việc phục vụ tài khoản không hoạt động.Các tài khoản không hoạt động có thể được kích hoạt lại theo yêu cầu của Khách hàng.

  B. TÀI KHOẢN LƯU TRỮ.Khi tài khoản không có số dư để trang trải khoản phí không hoạt động và không hoạt động trong 180 (một trăm tám mươi) ngày, tài khoản sẽ được lưu trữ tự động. Không thể kích hoạt lại các tài khoản đã lưu trữ. Để tiếp tục giao dịch Khách hàng có thể tạo một Tài khoản thật mới.

  C. TÀI KHOẢN THANH LÝ.Trong trường hợp: (a) sự qua đời hoặc tuyên bố về mất khả năng pháp lý của Khách hàng; (b) việc nộp đơn xin phá sản, hoặc đơn xin chỉ định một thanh lý viên, hoặc sự thành lập bất kỳ thủ tục nào về tình trạng mất khả năng chi trả hay thủ tục tương tự bởi hoặc chống lại Khách hàng; (c) việc nộp tài liệu đính kèm chống lại bất kỳ tài khoản nào của Khách hàng được thực hiện bởi GMI; (d) ký quỹ không đủ, hoặc GMI xác định rằng bất kỳ tài sản thế chấp nào được ký gửi để bảo vệ một hoặc nhiều tài khoản của Khách hàng là không đầy đủ, bất kể các bảng báo giá thị trường hiện tại, để đảm bảo cho tài khoản; (e) Khách hàng không cung cấp cho GMI bất kỳ thông tin nào được yêu cầu theo Hợp đồng này; hoặc (f) bất kỳ tình huống hoặc diễn tiến nào khác mà GMI thấy phù hợp để bảo vệ cho mình, và theo toàn quyền quyết định của mình, GMI có thể tiến hành một hay nhiều, hoặc bất kỳ phần nào của các hành động sau đây: (1) bán hoặc mua bất kỳ hay toàn bộ các hợp đồng ngoại hối, chứng khoán hoặc tài sản khác được nắm giữ hoặc thực hiện cho Khách hàng; và (2) hủy bỏ bất kỳ hay toàn bộ các lệnh hoặc hợp đồng nào chưa được giải quyết, hay bất kỳ cam kết nào khác đã được thực hiện với Khách hàng; và (3) thanh lý tài khoản. Bất kỳ hành động nào nói trên cũng có thể được tiến hành mà không cần yêu cầu ký quỹ hoặc ký quỹ bổ sung, không cần báo trước về việc mua bán hoặc thông báo nào khác cho Khách hàng, các đại diện cá nhân, người kế nhiệm, người thi hành di chúc, quản trị viên, người thụ thác, người thừa kế hoặc người được chuyển nhượng của Khách hàng và bất kể quyền lợi sở hữu nào chỉ do Khách hàng nắm giữ hoặc được nắm giữ chung với những người khác.

  CHỈ THỊ BÙ TRỪ NGÀY THANH TOÁN.

  Chevron button

  Các chỉ thị bù trừ về các vị thế Đồng tiền mở trước khi thanh toán vào ngày thanh toán phải được gửi cho GMI ít nhất một (1) ngày làm việc trước ngày thanh toán hoặc ngày giá trị. Hoặc, các số tiền còn đủ để chuyển giao hoặc các tài liệu chuyển giao cần thiết vẫn phải thuộc quyền sở hữu của GMI trong cùng thời hạn được mô tả trên đây. Nếu không nhận được các chỉ thị, số tiền cũng như tài liệu, thì GMI có thể bù trừ vị thế của Khách hàng hoặc chuyển vị thế của Khách hàng sang thời kỳ thanh toán kế tiếp hoặc chuyển giao hoặc nhận việc chuyển giao thay mặt cho Khách hàng theo các điều khoản và bằng các phương pháp mà GMI thấy phù hợp theo toàn quyền quyết định của mình, mà không cần thông báo cho Khách hàng.

  PHÍ.

  Chevron button

  Khách hàng phải thanh toán các loại phí (bao gồm nhưng không giới hạn, khoản tăng giá và khoản giảm giá, phí sao kê, phí tài khoản nhàn rỗi, phí hủy lệnh, phí chuyển nhượng tài khoản, lệ phí môi giới giới thiệu và quản lý tiền hoặc các loại phí khác) phát sinh từ việc GMI cung cấp các dịch vụ ở đây. GMI có thể thay đổi các loại phí mà không thông báo. Tất cả các loại phí này đều phải được Khách hàng thanh toán khi chúng phát sinh, hoặc khi GMI toàn quyền quyết định, và qua đây, Khách hàng ủy quyền cho GMI rút tiền để thanh toán bất kỳ các loại phí nào như thế từ (các) tài khoản của Khách hàng. Tất cả các khoản thanh toán được thực hiện theo Hợp đồng này, ngoài các khoản thanh toán hoa hồng và Ký quỹ, đều đến hạn ngay khi GMI yêu cầu, có thể bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Ngay khi được yêu cầu, các khoản thanh toán này phải được Khách hàng chi trả, và phải được GMI nhận đầy đủ bằng các số tiền được thanh toán trên tài khoản của Khách hàng. Khi xác định liệu có chấp nhận các khoản thanh toán từ Khách hàng theo Điều khoản này hay không, GMI sẽ hết sức quan tâm đến các bổn phận của mình theo luật pháp về việc ngăn chặn gian lận, chống tài trợ khủng bố, mất khả năng chi trả, rửa tiền và/hoặc vi phạm nghĩa vụ thuế. Để làm vậy, GMI có thể hoàn toàn tùy ý suy xét đến luật pháp, khước từ các khoản thanh toán từ Khách hàng hoặc một bên thứ ba và hoàn trả các số tiền về nguồn. Đặc biệt, GMI không thể chấp nhận các khoản thanh toán từ một tài khoản ngân hàng nếu GMI không thấy rõ tài khoản ngân hàng đó đứng tên Khách hàng.

  NẠP VÀ RÚT TIỀN.

  Chevron button

  GMI không được nhận cũng như giải ngân các số tiền mặt hoặc khoản tương đương tiền mặt. Tất cả giao dịch giữa Khách hàng và GMI phải được thực hiện bằng điện chuyển tiền, séc hoặc phương pháp khác mà trong đó lai lịch của các bên gửi và nhận có thể được GMI xác minh và GMI thấy phù hợp theo toàn quyền quyết định của mình. GMI chỉ được thực hiện các giao dịch nạp/rút tiền giữa tài khoản GMI của Khách hàng và một tài khoản khác do Khách hàng đứng tên hoặc Khách hàng có thể chứng minh rõ ràng quyền sở hữu cho GMI biết. Để ngăn chặn rửa tiền, gian lận và hoạt động trái phép khác, GMI có thể hạn chế các quyền chọn rút tiền của Khách hàng.

  SAO KÊ VÀ XÁC NHẬN.

  Chevron button

  Các báo cáo xác nhận lệnh và bảng sao kê của các tài khoản cho Khách hàng phải được xem là chính xác và mang tính quyết định và ràng buộc Khách hàng nếu không bị khước từ ngay khi được nhận và được xác nhận bằng văn bản trong vòng một (1) ngày làm việc sau khi khớp lệnh của Khách hàng. GMI sẽ cung cấp cho Khách hàng quyền tiếp cận để xem tài khoản của Khách hàng vào bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập trực tuyến qua Internet. GMI sẽ không cung cấp xác nhận giao dịch qua thư gửi bưu điện. Việc không khước từ phải được xem là sự phê chuẩn tất cả các hành động được GMI hoặc các đại lý của GMI tiến hành trước khi nhận được các báo cáo nói trên. Việc Khách hàng không nhận được một xác nhận giao dịch sẽ không làm giảm bớt cho Khách hàng nghĩa vụ phản đối được đề ra ở đây.

  THÔNG TIN LIÊN LẠC.

  Chevron button

  Các báo cáo, bảng sao kê, thông báo và bất kỳ hình thức thông tin nào khác đều phải được chuyển cho Khách hàng bằng điện tử được gửi đến tài khoản trực tuyến của Khách hàng hoặc qua email đến địa chỉ email trên đơn xin của Khách hàng, hay đến địa chỉ email khác mà tùy từng thời điểm Khách hàng có thể ấn định cho GMI. GMI không phải chịu trách nhiệm nếu thư từ liên lạc gửi qua email mà Khách hàng không nhận được hoặc nếu email bị chậm trễ, bất chấp việc chậm trễ hoặc không nhận được thư từ này do GMI hoặc một bên thứ ba gây ra. Tất cả hình thức thông tin được gửi bằng email phải được xem đã gửi bởi GMI khi đăng hay gửi đi và được xem là đã chuyển giao trực tiếp cho Khách hàng, cho dù Khách hàng có thực sự nhận được hay không. Nếu vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do nào, Khách hàng không thể liên hệ được với Công ty, GMI không nhận được bất kỳ hình thức thông tin nào do Khách hàng gửi đi, hoặc Khách hàng không nhận được bất kỳ hình thức thông tin nào do GMI gửi đi, theo Hợp đồng này, GMI sẽ không: (a) chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà Khách hàng phải gánh chịu do bất kỳ hành động, lỗi lầm, chậm trễ hoặc sơ sót nào dẫn đến tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí này là do mất khả năng mở Giao dịch của Khách hàng; và (b) ngoại trừ trường hợp mất khả năng liên lạc của Khách hàng với GMI là do gian lận, vi phạm hoặc chểnh mảng cố ý của Công ty, chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào mà Khách hàng phải gánh chịu do bất kỳ hành động, lỗi lầm, sơ sót hoặc chậm trễ do mất khả năng thông tin liên lạc, bao gồm nhưng không giới hạn, trường hợp tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí này là do Khách hàng mất khả năng đóng một Giao dịch.Khách hàng công nhận và đồng ý rằng bất kỳ nội dung truyền thông nào do Khách hàng truyền đạt hoặc bên khác truyền đạt thay mặt cho Khách hàng đều được thực hiện với mọi rủi ro do Khách hàng chịu.Đồng thời, Khách hàng ủy quyền cho GMI dựa vào và hành động theo chỉ dẫn của mọi nội dung truyền thông(bất kể ở dạng văn bản hoặc không) mà Công ty tin tưởng có căn cứ là do Khách hàng truyền đạt hoặc do bất kỳ đại lý hay tổ chức trung gian nào truyền đạt thay mặt cho Khách hàng mà GMI tin tưởng có căn cứ rằng các bên đó đã được Khách hàng ủy quyền hợp lệ, đồng thời, GMI coi những nội dung truyền thông đó là đã được ủy quyền hoàn toàn và có tính ràng buộc với Khách hàng.Khách hàng công nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ dựa vào số tài khoản và / hoặc mật khẩu và / hoặc Chi tiết Bảo mật của Khách hàng để định danh Khách hàng và Khách hàng đồng ý rằng họ sẽ không tiết lộ các chi tiết này cho bất kỳ người nào không được ủy quyền hợp lệ bởi Khách hàng.Nếu Khách hàng nghi ngờ số tài khoản và / hoặc mật khẩu và / hoặc Chi tiết Bảo mật của mình đã bị lộ hoặc có thể được sử dụng bởi bất kỳ người nào khác, thì Khách hàng phải báo ngay cho Công ty biết.

  TRUYỀN THÔNG QUA EMAIL VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ.

  Chevron button

  Tất cả email gửi đến và đi từ GMI đều phải được giám sát, đánh giá hoặc tiết lộ cho một người nào đó không phải là Khách hàng hoặc người nhận dự kiến của Khách hàng. Khách hàng công nhận rằng email được gửi đến người nhận dự kiến của Khách hàng có thể bị chậm trễ. Khách hàng đồng ý giữ cho GMI không bị thiệt hại vì bất kỳ chậm trễ nào trong việc gửi email, bất kể sự chậm trễ đó là do GMI hay một bên thứ ba gây ra. Email được gửi đến và đi từ địa chỉ của GMI có thể được hệ thống email doanh nghiệp của GMI giữ lại. Khách hàng đồng ý không sử dụng email để chuyển các lệnh mua hoặc bán tiền tệ và đồng ý thêm rằng GMI không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động nào được thực hiện hoặc bất kỳ thiếu sót nào trong hành động gây ra bởi bất kỳ email nào mà Khách hàng gửi cho GMI. Các hình thức truyền thông điện tử với GMI qua trang web, thiết bị không dây hoặc dịch vụ điện thoại bấm phím của chúng tôi cũng phải được giám sát, đánh giá hoặc tiết lộ cho một người nào đó không phải là người nhận và các nội dung truyền thông này có thể được GMI giữ lại. GMI có thể liên lạc với Khách hàng bằng điện thoại, thư từ, email hoặc tin nhắn văn bản hay bằng cách đăng thông báo trên một trong các Dịch vụ Giao dịch Điện tử của họ và Khách hàng đồng ý cho phép GMI gọi điện thoại cho Khách hàng vào bất kỳ lúc nào. Công ty sẽ sử dụng địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email được nêu rõ trên mẫu đơn xin mở tài khoản của Khách hàng, hay địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ email khác mà về sau Khách hàng có thể thông báo cho GMI biết, hay bất kỳ địa chỉ email nào được cấp cho Khách hàng trong Dịch vụ Giao dịch Điện tử.

  GMI may communicate with Client by telephone, letter, email or text message or by posting a message on one of its Electronic Trading Services and Client consents to GMI telephoning Client at any time whatsoever. Company will use the address, phone or email address specified on Client's account opening form or such other address, phone or email address as Client may subsequently notify to GMI or any email address allocated to Client within Electronic Trading Services.

  GHI ÂM.

  Chevron button

  Khách hàng đồng ý và công nhận rằng tất cả cuộc đàm thoại về (các) tài khoản của Khách hàng được thực hiện giữa Khách hàng và nhân viên của GMI đều có thể được ghi âm bằng phương tiện điện tử có hoặc không sử dụng một thiết bị cảnh báo âm thanh tự động. Ngoài ra, Khách hàng cũng nhất trí rằng các bản ghi âm và bản chép lời của các cuộc đàm thoại đó sẽ được một trong hai bên sử dụng làm bằng chứng liên quan đến bất kỳ tranh chấp hay thủ tục tố tụng nào có thể phát sinh liên quan đến Khách hàng, hoặc GMI có thể tiêu hủy các bản ghi âm này theo định kỳ, tuân theo các quy trình kinh doanh đã được thiết lập của GMI và do đó, Khách hàng đồng thuận với việc tiêu hủy này.

  TRÁCH NHIỆM CỦA GMI.

  Chevron button

  GMI sẽ không chịu trách nhiệm về sự chậm trễ trong việc truyền lệnh do sự cố hư hỏng hoặc không hoạt động của các phương tiện truyền hoặc thông tin liên lạc, mất điện hoặc do bất kỳ nguyên nhân nào khác vượt quá tầm kiểm soát hay dự kiến của GMI. GMI không phải chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh từ sự vi phạm của bất kỳ đại lý hoặc bất kỳ bên nào khác mà GMI sử dụng theo hợp đồng này.

  RỦI RO BIẾN ĐỘNG TIỀN TỆ.

  Chevron button

  Nếu Khách hàng chỉ đạo GMI tham gia bất kỳ giao dịch ngoại hối nào: (a) bất kỳ khoản lãi hoặc lỗ nào phát sinh do biến động tỷ giá hối đoái làm ảnh hưởng đến đồng tiền này sẽ hoàn toàn thuộc về tài khoản và rủi ro của Khách hàng; (b) tất cả các khoản tiền nạp ban đầu và về sau nhằm các mục đích ký gửi đều phải được thực hiện bằng đồng Đô la Mỹ hoặc một đồng tiền khác mà GMI có thể chọn lựa để chấp nhận, bằng các số tiền mà GMI có thể toàn quyền yêu cầu, với các số tiền nạp về sau cùng loại với đồng tiền nạp ban đầu; và (c) GMI được ủy quyền chuyển đổi các số tiền thuộc tài khoản của Khách hàng để ký quỹ thành và từ đồng ngoại tệ này theo tỷ giá hối đoái được GMI toàn quyền quyết định trên cơ sở tỷ giá thị trường tiền tệ phổ biến vào thời điểm đó.

  CÔNG NHẬN RỦI RO.

  Chevron button

  Khách hàng công nhận rằng khoản đầu tư vào các giao dịch ngoại hối có đòn bẩy mang tính phán đoán, có bao gồm rủi ro cao và chỉ phù hợp với những người có thể gánh chịu rủi ro về tổn thất tiền ký quỹ của mình. Khách hàng hiểu rằng do ký quỹ thấp thường được yêu cầu trong các hợp đồng giao dịch ngoại hối, nên thay đổi giá trong giao dịch hợp đồng ngoại hối có thể đưa đến việc mất tiền ký quỹ của Khách hàng.Khách hàng cam đoan rằng họ sẵn sàng và có thể gánh chịu được rủi ro của giao dịch hợp đồng ngoại hối về mặt tài chính và mặt khác, và khi xem xét việc GMI thực hiện (các) tài khoản của họ, Khách hàng ĐỒNG Ý KHÔNG YÊU CẦU GMI phải chịu trách nhiệm về các tổn thất phát sinh thông qua việc thực hiện theo các đề xuất hoặc gợi ý giao dịch của công ty hay những người là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của công ty.Khách hàng công nhận rằng việc bảo đảm lợi nhuận hoặc khả năng không bị thua lỗ là việc bất khả thi trong giao dịch ngoại hối.Khách hàng công nhận rằng Khách HÀNG ĐÃ KHÔNG NHẬN được các bảo đảm này từ GMI hoặc bất kỳ đại diện nào của công ty hay bất kỳ đại lý giới thiệu hoặc pháp nhân nào khác đang cùng Khách hàng đang thực hiện tài khoản GMI của mình và đã không ký hợp đồng này do xem xét hoặc tin cậy vào bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào tương tự như vậy.

  KHÔNG CÓ HỢP ĐỒNG RIÊNG BIỆT.

  Chevron button

  Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng không có hợp đồng riêng biệt nào với nhà môi giới của mình hoặc bất kỳ nhân viên hay đại lý nào của GMI về việc giao dịch trong tài khoản GMI của Khách hàng, bao gồm bất kỳ hợp đồng bảo đảm lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ trong tài khoản của Khách hàng. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng có nghĩa vụ thông báo ngay cho Phòng Tuân thủ của GMI bằng văn bản về bất kỳ hợp đồng nào thuộc loại này. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu rằng bất kỳ tuyên bố nào do bất kỳ người nào thực hiện liên quan đến tài khoản của mình mà có khác biệt với bất kỳ bảng sao kê nào mà Khách hàng nhận được từ GMI đều phải được báo cho Phòng Tuân thủ của GMI bằng văn bản. Khách hàng hiểu rằng Khách hàng phải ủy quyền mọi giao dịch trước khi khớp lệnh, trừ khi Khách hàng đã ủy quyền thực hiện cho một bên khác bằng cách ký giấy ủy quyền hạn chế của GMI (“LPOA”). Bất kỳ giao dịch nào có tranh chấp cũng phải được báo cho Phòng Tuân thủ của GMI biết theo các yêu cầu thông báo của Hợp đồng này. Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho GMI không bị thiệt hại hoặc không phải chịu trách nhiệm do việc Khách hàng không báo cho Phòng Tuân thủ của GMI biết trong vòng một (1) ngày làm việc kể từ ngày diễn ra bất kỳ sự kiện nào được đề cập ở đây. Tất cả thông báo được yêu cầu theo mục này đều phải được gửi đến trụ sở chính của công ty GMI.

  TÀI KHOẢN CHUNG.

  Chevron button

  Nếu tài khoản này được nắm giữ bởi hai người trở lên, tất cả chủ tài khoản chung đều có trách nhiệm chung và liên đới trước GMI về bất kỳ và toàn bộ nghĩa vụ nào phát sinh từ các giao dịch thuộc tài khoản và đồng ý chịu ràng buộc bởi tất cả điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này cũng như các hợp đồng khác bằng văn bản liên quan đến tài khoản. Ngoài ra, mỗi người được nêu tên trên tài khoản có thẩm quyền: a) giao dịch cho tài khoản; b) nhận tất cả thư từ và tài liệu liên quan đến tài khoản; c) nhận, nạp hoặc rút tiền từ tài khoản; d) thực hiện các hợp đồng liên quan đến tài khoản; và e) hoàn toàn giao dịch với GMI trên tất cả mọi phương diện. GMI có thẩm quyền yêu cầu các bên thuộc tài khoản cùng chung tay hành động liên quan đến các vấn đề của tài khoản. GMI có quyền sở hữu riêng hoặc kết hợp đối với tính bảo mật tài khoản. Trong trường hợp GMI nhận được thông báo về một tranh chấp giữa hoặc các xung đột từ các chủ tài khoản chung, GMI có thể, nhưng không bị yêu cầu, đặt ra các giới hạn cho tài khoản, kể cả các giới hạn về rút hoặc chuyển tiền từ một tài khoản, cho đến khi GMI nhận được chứng từ đạt yêu cầu là tranh chấp đã được giải quyết hoặc tất cả chủ tài khoản chung đưa ra các hướng dẫn chung cho GMI. Trong trường hợp bất kỳ chủ tài khoản nào qua đời, (những) người còn lại phải gửi ngay cho GMI văn bản thông báo về sự việc, đồng thời trước và sau khi nhận được thông báo này, GMI có thể tiến hành hành động, cấu thành thủ tục tố tụng, yêu cầu các loại giấy tờ, giữ lại một phần tài khoản, và giới hạn các giao dịch thuộc tài khoản mà GMI thấy là đáng làm để bảo vệ cho GMI đối với bất kỳ loại thuế, trách nhiệm pháp lý, hình phạt hoặc tổn thất nào theo bất kỳ luật lệ hiện hành hoặc trong tương lai nào hoặc những quy định nào khác. (Các) di sản của bất kỳ chủ tài khoản nào đã qua đời phải có trách nhiệm pháp lý, và (những) người còn lại vẫn phải tiếp tục có trách nhiệm trước GMI về tất cả các nghĩa vụ thuộc tài khoản bằng bất kỳ cách nào do việc hoàn tất các giao dịch đã bắt đầu trước khi GMI nhận được văn bản thông báo về sự qua đời của người quá cố, hoặc đã phát sinh trong việc thanh lý tài khoản, hay sự điều chỉnh quyền lợi của các bên liên quan. Mỗi chủ tài khoản xem như được chia đều quyền lợi.

  TÀI KHOẢN ĐƯỢC QUẢN LÝ.

  Chevron button

  Về các tài khoản được quản lý, một Người quản lý Tiền là một người hoặc pháp nhân được ủy quyền ra các quyết định liên quan đến một tài khoản thay mặt cho các chủ sở hữu hưởng lợi của tài khoản, bao gồm một người được ủy thác, người lưu ký, nhân viên bảo quản, người giám hộ, người thi hành di chúc, quản trị viên, người thụ ủy hoặc chuyên viên tư vấn đầu tư hoặc một người nào khác đã được Khách hàng cấp thẩm quyền giao dịch trên một tài khoản. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng GMI có thể, nhưng không bị yêu cầu, đánh giá bất kỳ hành động hay việc không hành động nào của Người quản lý Tiền liên quan đến một tài khoản và không phải chịu trách nhiệm quyết định xem việc hành động hoặc không hành động của Người quản lý Tiền có đáp ứng các tiêu chuẩn cẩn trọng được áp dụng cho việc xử lý tài khoản của Người quản lý Tiền này hay không. Ngoài ra, Khách hàng cũng hiểu và đồng ý rằng GMI không phải chịu trách nhiệm xác định tính hợp lệ của tình trạng hoặc khả năng của một người hoặc pháp nhân phục vụ với tư cách Người quản lý Tiền. Khách hàng đồng ý giữ cho GMI và các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý và công ty thành viên không bị thiệt hại do bất kỳ trách nhiệm, khiếu nại hoặc chi phí, kể cả phí và khoản chi cho luật sư, nếu có, về các hành động hoặc việc không hành động từ Người quản lý Tiền của Khách hàng.

  SỬA ĐỔI.

  Chevron button

  Qua đây, Khách hàng đồng ý rằng GMI có thể sửa đổi Hợp đồng này bằng Văn bản Thông báo, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc gửi email liên quan đến sửa đổi Hợp đồng này cho Khách hàng hoặc công bố Hợp đồng đã sửa đổi trên trang web chính thức của Công ty bất cứ khi nào cần thiết Và Khách hàng phải được xem như bị ràng buộc bởi các điều khoản về việc sửa đổi theo Hợp đồng này việc sau khi GMI đã gửi Thông báo Bằng văn bản về việc sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng này cho Khách hàng hoặc đã công bố Hợp đồng đã sửa đổi trên trang web chính thức của mình. Bất kỳ hợp đồng đã sửa đổi nào cũng sẽ thay thế cho bất kỳ hợp đồng nào trước đó giữa GMI về cùng một vấn đề và sẽ chi phối bất kỳ Giao dịch nào được tham gia sau hoặc đang xử lý vào ngày phiên bản mới có hiệu lực.

  HIỆU LỰC TỪNG PHẦN.

  Chevron button

  Hợp đồng này, bất kỳ tài liệu nào đính kèm theo đây, và các điều khoản cùng điều kiện có trong tuyên bố và xác nhận có chứa toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến chủ đề của Hợp Đồng. Nếu bất kỳ quy định hay điều kiện nào của Hợp đồng này bị xem là vô hiệu hoặc không thể thi hành bởi bất kỳ tòa án, hoặc cơ quan quản lý hay tự quản nào, quy định này phải xem như phải được sửa đổi, hoặc, nếu cần, bị hủy bỏ để tuân thủ quy định của tòa án có liên quan, hoặc cơ quan hay hội đồng quản lý hoặc tự quản. Do đó, hiệu lực của các quy định và điều kiện còn lại sẽ không bị ảnh hưởng và Hợp đồng này vẫn phải được thực hiện như thể các quy định hoặc điều kiện vô hiệu hoặc không thể thi hành đã không có trong Hợp Đồng.

  HIỆU LỰC RÀNG BUỘC.

  Chevron button

  Hợp đồng này phải liên tục có hiệu lực và bao gồm tất cả các tài khoản của Khách hàng, riêng biệt và toàn thể, vào bất kỳ thời điểm nào được mở hoặc được mở lại với GMI, không phân biệt bất kỳ thay đổi hoặc các thay đổi nào vào bất kỳ thời điểm nào về nhân sự của GMI hoặc những người kế nhiệm, người được chuyển nhượng hay công ty liên kết của GMI. Hợp đồng này bao gồm tất cả các ủy quyền, phải có lợi cho lợi ích của GMI và những người kế nhiệm cùng người được chỉ định của công ty, bất kể thông qua sáp nhập, hợp nhất hoặc một cách thức nào khác, và luôn ràng buộc Khách hàng và/hoặc di sản, người thi hành, người được ủy thác, quản trị viên, đại diện pháp lý, người kế nhiệm và người được chỉ định của Khách hàng. Theo đây, Khách hàng phê chuẩn tất cả các giao dịch với GMI đã có hiệu lực trước ngày ký Hợp đồng này và đồng ý rằng các quyền và nghĩa vụ của Khách hàng liên quan đến Hợp Đồng vẫn phải bị chi phối bởi các điều khoản của Hợp đồng này.

  CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG.

  Chevron button

  Hợp đồng này vẫn phải có hiệu lực cho đến khi được chấm dứt và có thể bị chấm dứt bởi Khách hàng vào bất kỳ lúc nào khi Khách hàng không có (các) vị thế mở và không có các khoản nợ đang được GMI nắm giữ hoặc còn nợ GMI khi GMI thực sự nhận được văn bản thông báo chấm dứt Hợp Đồng qua email, hoặc vào bất kỳ lúc nào bởi GMI khi gửi văn bản thông báo chấm dứt Hợp Đồng cho Khách hàng; miễn sao, việc chấm dứt này không được phép làm giảm bớt bất kỳ nghĩa vụ nào cho một trong hai bên được quy định trong Hợp đồng này cũng như sẽ không miễn trừ cho Khách hàng bất kỳ nghĩa vụ nào phát sinh từ các giao dịch đã được ký kết trước đó liên quan đến Hợp đồng này.Bất kỳ việc Đình chỉ hay chấm dứt nào đối với Hợp đồng này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ nghĩa vụ nào có thể đã phải gánh chịu bởi bất kỳ bên nào liên quan đến bất kỳ Giao dịch nào chưa giải quyết hoặc bất kỳ quyền hay nghĩa vụ hợp pháp nào có thể đã phát sinh theo Hợp đồng này hoặc bất kỳ Giao dịch nào đã thực hiện theo Hợp đồng.Khi chấm dứt Hợp đồng này, Khách hàng sẽ thanh toán cho GMI bất kỳ lệ phí hoặc khoản hoa hồng nào còn thiếu và, sau khi đã giải quyết các số tiền còn thiếu,GMI sẽ đóng tài khoản của Khách hàng.

  BỒI THƯỜNG

  Chevron button

  Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho GMI, các công ty thành viên, nhân viên, đại lý, người kế nhiệm và người được chỉ định của công ty không bị thiệt hại đối với bất kỳ và toàn bộ các khoản nợ, lỗ, thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư, mà GMI phải gánh chịu, phát sinh từ việc Khách hàng không thực hiện đầy đủ và kịp thời các trách nhiệm của Khách hàng theo Hợp đồng này hoặc nếu có bất kỳ tuyên bố và cam đoan nào không trung thực và không chính xác. Khách hàng cũng đồng ý thanh toán ngay cho GMI tất cả thiệt hại, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư, mà GMI đã gánh chịu trong việc thi hành bất kỳ quy định nào của Hợp đồng này và bất kỳ các hợp đồng nào khác giữa GMI và Khách hàng.

  Khách hàng cũng đồng ý rằng họ sẽ không buộc GMI phải chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, trách nhiệm, phán quyết, khiếu kiện, thủ tục tố tụng, khiếu nại, thiệt hại và/hoặc chi phí nào mà Khách hàng đã gánh chịu từ hoặc phát sinh từ bất kỳ hành động hoặc sơ sót nào của bất kỳ người nào được quyền tiếp cận tài khoản của Khách hàng bằng cách sử dụng số tài khoản và/hoặc mật khẩu và/hoặc Chi tiết Bảo mật được ấn định của Khách hàng, cho dù Khách hàng có ủy quyền quyền tiếp cận này hay không.

  GMI không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ vi phạm, sơ sót, lỗi hay sai lầm nào của bất kỳ bên thứ ba hoặc Công ty Liên kết nào, ngoại trừ trường hợp do sự chểnh mảng, gian lận hoặc cố ý vi phạm của chính GMI liên quan đến việc chỉ định bên thứ ba này. Một số thông tin liên quan đến các dịch vụ của GMI được cung cấp bởi các bên thứ ba và Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, lỗi hay sơ sót nào trong thông tin mà họ cung cấp cho GMI, ngoại trừ trong trường hợp sự thiếu chính xác, lỗi hoặc sơ sót này là do sự chểnh mảng, gian lận hoặc cố ý vi phạm của chính GMI liên quan đến việc chỉ định bên thứ ba đó.

  Nếu không tổn hại đến bất kỳ Điều khoản nào khác của Hợp đồng này, GMI sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng liên quan đến bất kỳ tổn thất, chi phí hoặc phí tổn nào mà Khách hàng đã gánh chịu do: (a) bất kỳ sự chậm trễ hoặc khiếm khuyết nào hoặc việc không thực hiện toàn bộ hoặc một phần của phần mềm của các Dịch vụ Giao dịch Điện tử của GMI hoặc bất kỳ hệ thống hay đường dẫn nào của mạng lưới hoặc bất kỳ phương tiện thông tin nào khác; hoặc (b) bất kỳ loại vi rút, sâu, bom phần mềm máy tính nào hoặc các khoản mục tương tự được đưa vào phần cứng hoặc phần mềm máy tính của Khách hàng qua các Dịch vụ Giao dịch Điện tử của GMI, ngoại trừ trường hợp tổn thất, chi phí hoặc phí tổn này là do sự chểnh mảng, gian lận hoặc cố ý vi phạm của chính GMI.

  Không phương hại đến bất kỳ Điều khoản nào khác của Hợp đồng này, GMI sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng về bất kỳ tổn thất, chi phí hay phí tổn nào mà Khách hàng gánh chịu do: (a) bất kỳ sự cố mất khả năng mở hay đóng Giao dịch nào của Khách hàng; hoặc (b) bất kỳ nguyên nhân nào vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của GMI và hậu quả của nó vượt quá tầm kiểm soát hợp lý để phòng tránh của GMI.

  Không phương hại đến bất kỳ Điều khoản nào khác của Hợp đồng này, GMI sẽ không chịu trách nhiệm trước Khách hàng liên quan đến bất kỳ tổn thất nào là tác dụng phụ của tổn thất hoặc thiệt hại chính mà không phải là một hậu quả có thể dự đoán được về việc vi phạm Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn trong tổn thất kinh doanh, mất lợi nhuận, không thể tránh được việc thua lỗ, mất dữ liệu, mất hoặc sai lạc dữ liệu, mất lợi thế kinh doanh hoặc danh tiếng, do bất kỳ hành động hay sơ sót nào của GMI gây ra theo Hợp đồng này.

  ĐỒNG Ý GIAO DỊCH CHÉO.

  Chevron button

  Qua đây, người ký tên dưới đây thừa nhận và đồng ý rằng GMI có thể hành xử với tư cách đối tác của Khách hàng về bất kỳ giao dịch nào được tham gia cho tài khoản của người ký tên dưới đây. Do đó, người ký tên dưới đây đồng ý với bất kỳ giao dịch nào, theo các giới hạn và điều kiện, nếu có, có trong các Quy tắc hoặc Quy chế của bất kỳ ngân hàng, tổ chức, sàn hoặc ủy ban giao dịch nào mà các lệnh mua hoặc bán này được khớp trên đó, và theo các giới hạn và điều kiện

  THUẬT NGỮ VÀ TIÊU ĐỀ

  Chevron button

  Thuật ngữ “GMI” phải được xem là bao gồm GMI, các công ty thành viên, phòng ban, người kế nhiệm và người được chỉ định của công ty; thuật ngữ “Khách hàng” có nghĩa là bên (hoặc các bên) thực hiện Hợp Đồng; và thuật ngữ “Hợp đồng” phải bao gồm tất cả các hợp đồng và ủy quyền khác được Khách hàng thực hiện liên quan đến việc duy trì tài khoản của Khách hàng tại GMI, bất kể được thực hiện khi nào. Các tiêu đề của đoạn trong Hợp đồng này được chèn vào chỉ nhằm mục đích tiện tham chiếu mà không được xem là giới hạn khả năng áp dụng hoặc tác động đến ý nghĩa của bất kỳ quy định nào trong đó.

  CHẤP NHẬN.

  Chevron button

  Hợp đồng này sẽ không được coi là sẽ được chấp nhận bởi GMI mà cũng không trở thành hợp đồng ràng buộc giữa Khách hàng và GMI cho đến khi thông tin Khách hàng đã được xác minh và được chấp nhận bởi GMI.

  THẨM QUYỀN XÉT XỬ, ĐỊA ĐIỂM, KHƯỚC TỪ KẾT QUẢ PHÂN XỬ CỦA BỒI THẨM ĐOÀN VÀ RÚT NGẮN THỜI GIAN HẠN CHẾ.

  Chevron button

  Khách hàng đồng ý rằng bất kỳ vụ kiện dân sự nào hay thủ tục pháp lý nào khác giữa một bên là GMI hoặc các nhân viên hoặc đại lý của công ty, và một bên là Khách hàng, phát sinh hoặc liên quan đến Hợp đồng này hay tài khoản của Khách hàng chỉ được khởi kiện, xét xử và giải quyết bởi một pháp nhân hợp pháp được đặt tại nước Cộng hòa Vanuatu và do đó, Khách hàng khước từ việc xét xử bởi bồi thẩm đoàn trong bất kỳ vụ kiện hay thủ tục tố tụng nào và khước từ quyền cho phép thủ tục tố tụng này được chuyển đến bất kỳ địa điểm nào khác. Khách hàng không được khởi kiện bất kỳ vụ kiện nào, bất kể dưới hình thức nào, phát sinh hoặc liên quan đến hợp đồng này hay các giao dịch theo đó vào thời điểm quá một năm sau khi nguyên nhân vụ kiện phát sinh. Theo đây, Khách hàng đệ trình và chấp thuận với thẩm quyền riêng ở bất kỳ tòa án nào thuộc nước Cộng hòa Vanuatu.

  LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ.

  Chevron button

  Hợp đồng này, cùng các quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan, phải được điều chỉnh, được hiểu và được thi hành theo tất cả các khía cạnh của luật pháp nước Cộng hòa Vanuatu bất kể lựa chọn các nguyên lý luật pháp nào.

  SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB CỦA GMI.

  Chevron button

  Trang web có nghĩa là các trang web của GMI (www.gmimarkets.com và các trang web khác mà GMI có thể đăng ký). Các trang web này cung cấp cho Khách hàng nội dung và thông tin. Nội dung trên các Trang web được cung cấp nhằm tạo sự thuận tiện, nhưng có thể không chính xác hoặc lỗi thời. Khách hàng đồng ý luôn luôn dựa vào các xác nhận và báo cáo giao dịch của Khách hàng với tư cách là hồ sơ chính thức về tài khoản của Khách hàng. Thông tin không liên quan cụ thể đến một Tài khoản. Thông tin là thông tin tài chính hoặc đầu tư được cung cấp cho GMI bởi các bên thứ ba mà GMI cung cấp cho Khách hàng, bao gồm các dữ liệu, tin tức, nghiên cứu, phân tích tài chính, bình luận thị trường hoặc các công cụ tài chính. Thông tin trên các trang web được cung cấp từ những nguồn được cho là đáng tin cậy, nhưng không thể bảo đảm. Thông tin được cung cấp trên các trang web không được tùy chỉnh cho Khách hàng và Khách hàng hiểu rằng thông tin được cung cấp cho Khách hàng không phải là một đề xuất cho Khách hàng về sự phù hợp của việc mua và / hoặc bán bất kỳ đồng tiền nào. GMI có thể thay đổi, xem xét lại, sửa đổi, bổ sung, nâng cấp, gỡ bỏ hoặc dừng lại bất kỳ phần nào trên các trang web của GMI mà không thông báo cho khách hàng biết. Các Trang web có thể bao gồm các siêu liên kết đến các trang web bên thứ ba. GMI không chịu trách nhiệm về thông tin hoặc nội dung được cung cấp bởi các trang web bên thứ ba này.

  DỮ LIỆU, TIN TỨC THỊ TRƯỜNG VÀ THÔNG TIN KHÁC

  Chevron button

  Khách hàng đồng ý rằng dữ liệu, tin tức thị trường và thông tin khác được cung cấp cho Khách hàng qua trang web của chúng tôi là chỉ dành cho cá nhân Khách hàng sử dụng và Khách hàng không được chuyển hoặc phổ biến lại thông tin này dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của GMI.

  SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG.

  Chevron button

  GMI sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng theo quy định trong Tuyên bố Chính sách của GMI tại đây.

  SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG.

  Chevron button

  Theo quan điểm hợp lý của GMI, công ty có thể xác định rằng một trường hợp khẩn cấp hoặc tình hình thị trường đặc biệt đang hiện hữu (một “Sự kiện Bất khả kháng”), mà trong trường hợp này GMI sẽ tiến hành các biện pháp hợp lý để thông báo cho Khách hàng. Một Sự kiện Bất khả kháng sẽ bao gồm nhưng không giới hạn trong các sự kiện sau đây: (a) bất kỳ hành động, sự kiện hay sự cố nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong bất kỳ tình trạng khẩn cấp quốc gia, đình công, bạo loạn hay náo động dân sự, hành động của chính quyền, hành động khủng bố, sự bùng phát hoặc đe dọa bùng phát chiến tranh hay các hành động thù địch, thiên tai, động đất, đại dịch, tai nạn, hỏa hoạn, lụt lội, bão tố, hư hỏng, (b) gián đoạn hoặc trục trặc nguồn cung cấp điện, điện tử, thiết bị truyền thông hoặc tình trạng lỗi từ nhà cung cấp, bất ổn dân sự, các quy định luật pháp, đóng cửa nhà máy, hoặc bất kỳ tai họa quốc tế, khủng hoảng kinh tế hay chính trị hoặc tai họa thiên nhiên nào) mà, theo quan điểm hợp lý của GMI, ngăn trở GMI duy trì một thị trường có trật tự bằng một hoặc nhiều Công cụ; (c) việc tạm hoãn, thanh lý hoặc đóng cửa bất kỳ thị trường nào hoặc sự từ bỏ hay không thể thực hiện được bất kỳ sự kiện nào liên quan đến các Báo giá của GMI, hoặc việc áp đặt các hạn chế hoặc điều khoản đặc biệt hay bất thường khi giao dịch trong bất kỳ thị trường nào hoặc khi xảy ra bất kỳ sự kiện nào như thế; (d) Điều kiện Thị trường bất thường; hoặc (e) bất kỳ sự kiện, hành động hay tình huống nào không nằm trong tầm kiểm soát hợp lý của GMI và hậu quả của (các) sự kiện đó khiến cho GMI lâm vào tình thế không thể tiến hành bất kỳ hành động hợp lý nào để khắc phục sự vi phạm.

  Nếu GMI xác định rằng Sự kiện Bất khả kháng đang hiện hữu, GMI có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, không cần thông báo và vào bất kỳ lúc nào, tiến hành một hoặc nhiều biện pháp sau đây: (a) gia tăng yêu cầu Ký quỹ của Khách hàng; (b) đóng toàn bộ hoặc bất kỳ Giao dịch mở của Khách hàng theo Mức độ Đóng mà GMI cho rằng phù hợp; (c) tạm hoãn hoặc sửa đổi việc áp dụng toàn bộ hoặc bất kỳ Điều khoản nào của Hợp đồng này trong phạm vi Sự kiện Bất khả kháng khiến cho GMI không có khả năng hoặc không thể thực hiện việc tuân thủ Điều khoản hoặc các Điều khoản liên quan.

  Phụ lục của Thỏa thuận Khách hàng.GIAO DỊCH SAO CHÉP

  Phụ lục này của Thỏa thuận Khách hàng ('Phụ lục') được ký kết giữa bạn và Công ty TNHH Global Market Index, (sau đây được gọi là “Công ty” hoặc “GMI” hoặc “chúng tôi”) một công ty đã đăng ký được tổ chức theo luật của Cộng hòa Vanuatu, những người kế thừa và chuyển nhượng của nó.

  Phụ lục này đưa ra các điều khoản cụ thể sẽ áp dụng cho bạn khi sử dụng dịch vụ giao dịch Sao chép. Các điều khoản của Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận Khách hàng.

  1. GMI cung cấp dịch vụ sao chép giao dịch cho phép bạn sao chép các giao dịch của các nhà giao dịch GMI đã đồng ý với việc được sao chép (“Master”). Bạn có thể chọn sao chép các lệnh trong tài khoản của một hoặc nhiều Master bằng cách mở Tài khoản nhà đầu tư. GMI có thể, bất cứ lúc nào, và theo quyết định riêng của mình, từ chối lựa chọn mở Tài khoản nhà đầu tư của bạn hoặc giới hạn số lượng Master để theo dõi. Tài khoản nhà đầu tư và Tài khoản của Master là tài khoản phụ của Giao dịch Sao chép.

  2. GMI cung cấp cho bạn khả năng tương tác, theo dõi và sao chép các nhà giao dịch khác, bằng cách cung cấp cho bạn thông tin về các Master. Thông tin bao gồm các phương pháp của Master, xếp hạng, mức phí, kết quả hoạt động, v.v. có thể hữu ích cho bạn khi quyết định có nên sao chép Master đó hay không. Bằng việc đồng ý để các nhà giao dịch GMI sao chép, các Master đồng ý thông tin trên cũng như tên viết tắt và hình đại diện của họ sẽ được hiển thị và chia sẻ với các nhà giao dịch GMI.

  3. Dịch vụ giao dịch sao chép có thể dẫn đến việc giao dịch một số công cụ tài chính. Mỗi giao dịch được mở thay mặt cho bạn như một phần của dịch vụ giao dịch sao chép thường sẽ được phân loại theo cùng một loại tài sản như được phân loại trong tài khoản được sao chép.

  4. Dịch vụ giao dịch sao chép của chúng tôi có thể trở thành một hình thức quản lý đầu tư tự chọn. Điều này có nghĩa là, trước khi bạn tham gia vào giao dịch sao chép, bạn cần phải đánh giá xem giao dịch sao chép có phải là một công cụ đầu tư phù hợp với bạn hay không.

  5. Hạn chế đối với dịch vụ giao dịch sao chép của chúng tôi

  5.1 Chúng tôi không cung cấp các khuyến nghị đầu tư mang tính cá nhân, tư vấn đầu tư, tư vấn liên quan đến thuế hoặc các tư vấn liên quan đến tài chính khác dưới bất kỳ hình thức nào. Bất kỳ lời giải thích hoặc thông tin nào mà chúng tôi cung cấp cho bạn như một phần của giao dịch sao chép hoặc việc thực hiện giao dịch sao chép đều không nhằm mục đích và không nên được coi là khuyến nghị. Thông tin này được cung cấp bởi chúng tôi với chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.

  5.2 Bạn nên sử dụng bất kỳ thông tin nào thu thập được từ trang web hoặc nền tảng của chúng tôi làm điểm khởi đầu cho quá trình nghiên cứu độc lập và ra quyết định đầu tư của riêng bạn. Tuy nhiên, bạn không nên đưa ra quyết định đầu tư chỉ dựa trên thông tin được cung cấp trên trang web và nền tảng GMI.

  5.3 Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để giám sát hoạt động của bất kỳ Master nào theo dịch vụ giao dịch sao chép. Chúng tôi có quyền tạm dừng, dừng hoặc chặn bất kỳ Master nào khỏi việc được sao chép trong khuôn khổ của dịch vụ sao chép giao dịch.

  6. Những rủi ro chính của giao dịch sao chép

  6.1 Khi đưa ra quyết định sao chép một nhà giao dịch hoặc các nhà giao dịch cụ thể, các phương pháp và / hoặc danh mục đầu tư, bạn nên xem xét tình hình tài chính của mình, bao gồm cả các cam kết tài chính của bạn. Bạn nên hiểu rằng giao dịch sao chép có tính đầu cơ cao và bạn có thể chịu tổn thất đáng kể vượt quá số tiền được sử dụng để sao chép một nhà giao dịch hoặc các nhà giao dịch do kết quả sau:

  (a) nó sẽ liên quan đến việc thực hiện giao dịch tự động, theo đó các giao dịch được mở và đóng trong tài khoản của bạn mà không cần sự can thiệp thủ công của bạn;

  (b) nếu bạn sửa đổi hoặc đóng theo phương pháp thủ công một lệnh do dịch vụ giao dịch sao chép tạo ra, bạn có thể đạt được kết quả khác biệt đáng kể so với Master mà bạn đã sao chép:

  (c) các giao dịch sao chép với số tiền thấp hơn giao dịch tối thiểu sẽ không được mở;

  (d) việc Master thoát ra và rút tiền khi bạn đang sử dụng dịch vụ giao dịch sao chép cũng có thể tạo ra một kết quả khác về cơ bản so với Master mà bạn đã sao chép vì nó có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ giao dịch sao chép. Điều này là do một số yếu tố khác nhau bao gồm số dư tài khoản ban đầu, quy mô giao dịch tối thiểu, cài đặt tài khoản của Nhà đầu tư, chênh lệch, lãi suất và giá đầu tư tại thời điểm đầu tư, và cả sự khác biệt về chi phí có thể phát sinh;

  (f) theo dõi / sao chép các quyết định giao dịch của các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm và / hoặc không chuyên nghiệp;

  (g) theo dõi / sao chép các nhà giao dịch có mục đích hoặc ý định cuối cùng, hoặc tình hình tài chính của họ có thể khác với của bạn.

  (h) giao dịch có thể tạo ra kết quả khác về mặt cơ bản so với kết quả của Master mà bạn đã sao chép do sự khác biệt về mức chênh lệch và các điều kiện khác.

  6.2 Chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ đảm bảo nào về hiệu suất của bất kỳ khoản đầu tư, tài khoản hoặc phương pháp cụ thể nào.

  6.3 Hiệu quả, thống kê, xếp hạng và bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến các nhà giao dịch GMI theo dịch vụ giao dịch sao chép của chúng tôi không phải là các chỉ số đáng tin cậy về hiệu quả trong tương lai. Chúng tôi không đại diện hoặc đảm bảo rằng bạn sẽ đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như những gì hiển thị trên Master mà bạn đang sao chép.

  7. Đặt lệnh

  7.1 Trước khi tham gia giao dịch sao chép, bạn sẽ cần phải phân bổ số tiền bạn muốn bỏ vào giao dịch sao chép đó. Số tiền đó sẽ được phân bổ trong các giao dịch theo tỷ lệ tương tự như được phân bổ trong tài khoản được sao chép. Sau đó, chúng tôi sẽ tự động thực hiện lệnh đặt giao dịch đó cho bạn, có nghĩa là chúng tôi sẽ không lấy xác nhận của bạn trước khi chúng tôi thực hiện việc này. Việc mở các giao dịch như vậy sẽ không yêu cầu bất kỳ sự tư vấn, đồng ý hoặc phê duyệt trước. Điều này sẽ được thực hiện trên cơ sở tỷ lệ các sản phẩm giống nhau và lệnh giao dịch giống nhau (trừ khi hành động đó trái với Luật được áp dụng). Ví dụ, chúng tôi có thể bắt đầu sao chép giao dịch, ngừng sao chép giao dịch và/hoặc tạm dừng sao chép Master và đặt giới hạn cho bất kỳ vị thế nào. v.v.

  7.2 Có một số hạn chế về lệnh khi giao dịch sao chép, bao gồm số tiền tối thiểu và tối đa có thể đầu tư vào bất kỳ nhà giao dịch GMI nào mà bạn sao chép, số tiền tối thiểu trên bất kỳ giao dịch sao chép đơn lẻ nào và số lượng nhà giao dịch tối đa mà bạn có thể sao chép.

  7.3 Khi bạn sử dụng dịch vụ giao dịch sao chép của chúng tôi, bạn chỉ có thể sao chép các giao dịch mới được mở sau khi bạn bắt đầu sao chép tài khoản Master. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không sao chép bất kỳ giao dịch nào trong tài khoản của nhà giao dịch đã được đưa vào vào trước thời điểm này.

  7.4 Khi bạn sao chép các giao dịch: (a) chúng tôi sẽ mở các vị thế của bạn cùng lúc với các giao dịch được sao chép; và (b) tất cả các lệnh và hành động liên quan đến giao dịch được sao chép sẽ tự động được sao chép trong tài khoản GMI của bạn (tùy thuộc vào quy mô giao dịch như đã giải thích ở trên), bao gồm cắt lỗ, chốt lời và đóng giao dịch.Ví dụ: nếu các Master mà bạn đang sao chép nới rộng mức cắt lỗ bằng cách nạp thêm tiền vào tài khoản của họ thì lệnh cắt lỗ của bạn sẽ được tự động điều chỉnh để phản ánh điều đó. Tuy nhiên, số tiền lúc đó của bạn sẽ vẫn duy trì giống như số tiền ban đầu.

  7.5 Dịch vụ giao dịch sao chép có một số chức năng khác mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy từng thời điểm. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thêm, bớt hoặc thay đổi tính khả dụng và tính năng của các chức năng này, theo quyết định của chúng tôi. Điều này có thể ảnh hưởng đến cách bạn có thể sử dụng dịch vụ sao chép giao dịch, chẳng hạn như liệu bạn có thể sao chép tất cả các giao dịch hay chỉ các giao dịch mới của một nhà giao dịch.

  8. Các khoản phí và chi phí

  8.1 Master có quyền quy định và tính phí đối với các nhà giao dịch GMI, khoản phí này có thể được sửa đổi bất kỳ lúc nào theo quyết định riêng của Master. Master có trách nhiệm riêng là xác định ở mức độ nào, có áp dụng bất kỳ loại thuế nào đối với bất kỳ giao dịch nào mà họ thực hiện thông qua Dịch vụ của chúng tôi hay không và giữ lại, thu thập, báo cáo và nộp số tiền thuế chính xác cho cơ quan thuế có thẩm quyền.

  8.2 Khi bạn thực hiện giao dịch sao chép, bạn đồng ý chịu phí của Master mà bạn đã chọn để sao chép.

  9. Trách nhiệm pháp lý

  Theo Luật hiện hành, GMI cũng như bất kỳ chi nhánh hoặc bên thứ ba liên kết nào sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ: (a) các hành động do chúng tôi thực hiện để thực hiện các mệnh lệnh bằng văn bản hoặc bằng giọng nói của bạn; (b) các quyết định hoặc hành động của Master mà bạn đã chọn để sao chép; và / hoặc (c) các quyết định hoặc hành động đầu tư cụ thể được thực hiện hoặc bỏ qua một cách thiện chí bằng bất kỳ phương thức tài khoản sao chép nào.

  Công ty cam kết đảm bảo tính liên tục của các dịch vụ. Tuy nhiên, Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào xảy ra do lỗi, thiếu sót, sự hủy bỏ, gián đoạn, chậm trễ, khiếm khuyết trong hoạt động hoặc đường truyền, lỗi đường truyền thông tin liên lạc, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép hoặc thay đổi trang web hoặc dịch vụ. Công ty từ chối trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng hoặc đường truyền, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, phần cứng hoặc phần mềm nào, hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn đường truyền trên Internet, trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào. Trong phạm vi của luật được áp dụng cho phép, trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng trang web hoặc các dịch vụ đối với bất kỳ nội dung nào được đăng trên hoặc thông qua trang web hoặc dịch vụ, hoặc những tổn thất do hành vi của tất cả người dùng trang web hoặc dịch vụ.  Phụ lục 2 của Thỏa thuận Khách hàng Điều khoản và Điều kiện để Sử dụng Chức năng Giao dịch bằng Một cú nhấp chuột

  Phụ lục Hợp đồng Khách hàng này được ký kết giữa bạn và Global Market Index Limited, (sau đây được gọi là “Công ty” hoặc “GMI” hoặc “chúng tôi”), công ty đã đăng ký được tổ chức theo luật của Cộng hòa Vanuatu, những người kế thừa và chuyển nhượng của nó.


  Phụ lục này đưa ra các điều khoản cụ thể sẽ áp dụng cho bạn khi bật chế độ Giao dịch bằng Một cú nhấp chuột. Các điều khoản của Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận Khách hàng.


  Chế độ Giao dịch bằng Một cú nhấp chuột để gửi lệnh ('Giao dịch bằng một cú nhấp chuột') là một quy trình một bước. Sử dụng chế độ Giao dịch bằng Một cú nhấp chuột, lệnh của bạn sẽ được gửi khi bạn nhấp một lần vào các nút giá bán hoặc mua. Điều quan trọng cần lưu ý là bạn sẽ không có cơ hội hủy lệnh và bạn sẽ không thể thay đổi lệnh khi đã chọn giá mua hoặc giá bán. Lệnh thị trường sẽ được thực hiện ngay sau khi gửi và bạn sẽ tham gia vào một giao dịch ràng buộc. Hãy cẩn thận khi sử dụng tính năng giao dịch bằng một cú nhấp chuột, vì có nhiều khả năng bạn có thể vô tình gửi lệnh.​


  Bằng cách bật Chức năng Giao dịch bằng Một cú nhấp chuột, bạn đồng ý chấp nhận tất cả rủi ro liên quan đến việc sử dụng chế độ gửi lệnh mà bạn đã chọn, bao gồm nhưng không giới hạn, rủi ro sai sót, thiếu sót hoặc nhầm lẫn trong việc gửi bất kỳ lệnh nào. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không giữ GMI chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại và/hoặc chi phí nào mà bạn phải gánh chịu phát sinh từ bất kỳ hành vi nào liên quan đến việc sử dụng chế độ gửi lệnh mà bạn đã chọn.


  Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy kích hoạt chế độ Giao dịch bằng Một cú nhấp chuột.


  Độ trượt giá Khớp lệnh

  Trượt giá đề cập đến tất cả tình huống trong đó Khách hàng nhận được giá khớp lệnh giao dịch khác với giá dự kiến. Trượt giá xảy ra khi chênh lệch giá mua/bán thay đổi giữa thời điểm lệnh được yêu cầu và thời điểm Khách hàng thực hiện lệnh. Khi lệnh được gửi để thực hiện, mức giá cụ thể mà Khách hàng yêu cầu có thể không sẵn có. Trong trường hợp này, lệnh sẽ được thực hiện gần với giá yêu cầu của Khách hàng. Trượt giá xảy ra trong những thời kỳ biến động cao, chẳng hạn như trong thời gian công bố tin tức nóng hổi hoặc dữ liệu kinh tế. Khách hàng nên biết rằng ‘trượt giá’ là một thông lệ thị trường bình thường và Công ty không chịu trách nhiệm về điều đó dưới bất kỳ hình thức nào. Công ty không chịu trách nhiệm về việc trượt giá xảy ra do bất kỳ sự cố hoặc trục trặc kỹ thuật nào của bất kỳ mạng hoặc đường truyền nào, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc nhà cung cấp, phần cứng hoặc phần mềm, hoặc bất kỳ lỗi kỹ thuật nào do sự cố kỹ thuật hoặc tắc nghẽn lưu lượng truy cập trên Internet hoặc website.

  Liên hệ chúng tôi

  Cho mọi yêu cầu:

  ** Trang web này được bảo vệ bởi reCAPTCHA và áp dụng Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của Google.