นโยบายและราคา

  ข้อตกลงของลูกค้า

  ดาวน์โหลด PDF

  นี่คือข้อตกลงของลูกค้า (“ข้อตกลง” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ระหว่างลูกค้ากับทั้ง Global Market Index Limited (ผู้ถือใบอนุญาต) และ GMI Edge Limited (ผู้จำหน่าย) (ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “บริษัท” หรือ “GMI“) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐวานูอาตูและฮ่องกงตามลำดับ โดยผู้สืบทอดและผู้มอบหมาย รวมถึงคู่สัญญาหนึ่งฝ่าย (หรือคู่สัญญาหลายฝ่าย) เป็นผู้ดำเนินการเอกสารนี้

  ขอ้ตกลงนีป้ ระกอบดว้ยนโยบายความเป็นส่วนตวั นโยบายคุกกี ้นโยบายการเปิดเผยความเสีย่ ง นโยบาย แนวทางสภาพคล่อง ตลอดจนนโยบายอืน่ ๆ ที ่ เผยแพรบ่ นเว็บไซตข์องบรษิทั โดยการอา้งองิ โดยการคลิก เพือ่ ยอมรบั หรอืตกลงตามขอ้ตกลงเมือ่ ตวัเลอืกนีพ้ รอ้มใหบ้ รกิ ารแก่ลูกคา้ ลูกคา้ยอมรบั และตกลงทีจ่ ะ ผูกพนั และปฏบิ ตั ติ ามขอ้ตกลงนีแ้ ละนโยบายที ่ เผยแพรบ่ นเว็บไซตข์องบรษิท.

  Global Market Index Limited คือ ตวัแทนจ าหน่ายหลกั ทรพั ยท์ี ่ไดร้บั การควบคุมและไดร้บั อนุญาต จากคณะกรรมการ Vanuatu Financial Services Commission โดยมีหมายเลขบริษัท 14646 มีการ จดทะเบียนใน Vanuatu โดยมีทีอ่ ยู่จดทะเบยีนที ่ BP 1276, Govant Building, Port Vila, Vanuatu

  GMI ไม่จ าเป็ นต ้องยอมร ับลูกค ้าในฐานะลูกค ้า จนกว่า GMI จะไดร้บั เอกสารทีจ่ าเป็นทั ้งหมด และลูกค ้าได ้ กรอกแล ้วอย่างถูกต ้องและครบถ ้ว.

  นี ่คอืขอ้ตกลงของลูกคา้มาตรฐานของ GMI ซึ ่ง GMI ตั ้งใจจะใช้เพือ่ ประโยชนแ์ละการคุม้ครองของลกู คา้ เอง ลูกคา้ควรอ่านขอ้ก าหนดเหล่านีอ้ ย่างละเอยีดก่อนลงนาม หากลูกค ้าไม่เข ้าใจประเด็นใด ๆ ก็ จ าเป็นตอ้งขอขอ้มูลเพิม่ เตมิ ลูกคา้ไม่มีสทิ ธิ ์ในการยกเลกิ ขอ้ตกลงเนื ่องจากเป็นสญั ญาซึ ่งอยู่ห่างโดย ระยะทาง

  ในการพิจารณาของ GMI ทีต่ กลงทีจ่ ะด าเนินการอย่างนอ้ ยหนึ ่งบญั ชขี องผูล้งนามไวข้ า้งทา้ย หรือบุคคล (ต่อไปนีจ้ ะเรยีกว่า “เทรดเดอร ์หรือ “ลูกค ้า”) และการให ้บรกิ ารแกล่ ูกคา้ที ่ เกีย่ วขอ้งกบั การซือ้ และขาย สญั ญาแลกเปลีย่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศ ลูกคา้ตกลงดงัต่อไปนี

  การรับรองและการรับประกันของลูกค้า

  Chevron button

  ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า: (ก) ลูกค้ามีสติสัมปะชัญญะ บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถตามกฎหมาย และ (ข) ไม่มีบุคคลอืน่ นอกจากลูกคา้ทีม่ ีหรอืจะมีผลประโยชนใ์นบญั ชขี องลูกคา้ และ (ค) ลูกค้าขอรับประกันว่าไม่ว่าจะมีการตัดสินใจในทางตรงกันข้ามในภายหลังใด ๆ ก็ตาม ลูกคา้มคี วามเหมาะสมทีจ่ ะซือ้ขายสญั ญาแลกเปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศ และ (ง) ในปัจจุบัน ลูกค้าไม่ได้เป็ นพนักงานขององคก์รแลกเปลีย่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศใด ๆ องค์กรใด ๆ ทีบ่ รษิทั แลกเปลีย่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศใด ๆ เป็ นเจ้าของหุ้นทุนส่วนใหญ่ สมาชกิของบรษิทั แลกเปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศใด ๆ และ/หรอืบรษิทั ที ่จดทะเบยีนในบรษิทั แลกเปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศใด ๆ หรือธนาคารใด ๆ ทรัสต์ (Trust) หรือบริษัทประกันภัยใด ๆ ทีซ่ ื ้ ั อขายตราสารเดยีวกนั กบั ที ่ เสนอโดย GMI และในกรณีทีล่ กู คา้กลายเป็นลกู จา้ง ลูกค้าจะแจ้ง GMI ทันทีทางอีเมลของการจ้างงานดังกล่าว และ (จ) ขอ้มูลทั ้งหมดที ่ใหไ้วใ้นการสมคั รบญั ชีGMI (“การสมัคร”) เป็ นความจริง ถูกต้อง แม่นย า และสมบูรณ์ณ วนั ที ่ในเอกสารนี ้ และลูกค้าจะแจ้งให้GMI ทราบทนั ทถีงึการเปลีย่ นแปลงใด ๆ ในข้อมูลดังกล่าว (ฉ) ลูกคา้ไดอ้่านและเขา้ใจเงือ่ นไขของขอ้ตกลงซึ ่งรวมถงึการเปิดเผยความเสีย่ งอย่างครบถว้นแลว้ (ช) การด าเนินการทั ้งหมดทีด่ า เนินการภายใตข้ อ้ตกลงฉบบั นีจ้ ะไม่ละเมิดกฎหมาย กฎขอ้บงัคบั ที ่ใชบ้งัคบั หรอืกฎหมายใด ๆ พระราชกฤษฎีกา กฎบัตร เทศบัญญัติ หรอืกฎที ่ใชบ้งัคบั กบั ลูกคา้ หรอืเขตอ านาจศาลทีล่ กู คา้อาศยั อยู่ หรือข้อตกลงใด ๆ ทีม่ ีผลผูกพนั ต่อลูกคา้หรอืทีม่ ีผลกระทบต่อทรพั ยส์นิ ของลกู คา้ (ซ) ลูกค้ายืนยันว่าตนสามารถเข้าถึงอินเทอร ์เน็ตได้เป็ นประจ า และยินยอมให้GMI มอบข้อมูลให้ตน ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพียงขอ้มูลเกีย่ วกบั การแกไ้ขขอ้ก าหนดและเงือ่ นไข ค่าใช ้จ่าย ค่าธรรมเนียม ข้อตกลงการด าเนินงาน นโยบาย และขอ้มูลเกีย่ วกบั ลกั ษณะและความเสีย่ งของการลงทุนโดยการลงขอ้มูลดงักล่าวบนเว็บไซต์(ฌ) เงินทุนของลูกค้าและ/หรอืเครือ่ งมือทางการเงนิใด ๆ ซึ ่งลูกคา้อาจส่งมอบใหก้ บั GMI ตามเงือ่ นไขของขอ้ตกลงนี ้ ไม่ได้เป็ นการด าเนินการใด ๆ ทั ้งทางตรงและทางออ้มในกจิกรรมทีผ่ ิดกฎหมายใด ๆ หรอืใชห้ รอืมีเจตนาทีจ่ ะใชใ้นการจดั หาเงนิ ทุนแกผ่ ูก้ ่อการรา้ย และเป็ นของลูกค้า รวมถึงไม่มีภาระผูกพัน ค่าใช ้จ่าย การวางมัดจ า หรอืภาระผูกพนั อืน่ ๆ หรือข้อเรียกร ้องใด ๆ จากบุคคลภายนอก (ญ) ลูกค้าจะใช ้บริการและ/หรอืราคาที ่ เสนอภายใตข้ อ้ตกลงนีด้ ว้ยความสุจรติใจและปฏิบัติตามแนวท างปฏบิ ตั ขิ องตลาดทีย่ อมรบั (หากมี) (ฎ) ลูกคา้จะแจง้ใหบ้ รษิทั ทราบหากตนกลายเป็นบุคคลที ่ เกีย่ วขอ้งกบั การเมืองในขัน้ ตอนใด ๆ ระหว่างระยะเวลาของขอ้ตกลงของลูกคา้ฉบบั นี

  การอนุญาตเพือ่ ทา การเทรด

  Chevron button

  GMI จะมีส่วนรว่ มในการท าธุรกรรมสญั ญาแลกเปลีย่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศกบั ลูกคา้ตามค าแนะน าของ ลูกค้าโดยวาจา การเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที ่ เกีย่ วขอ้งกบั ธุรกรรมใด ๆ ลูกคา้จะท าหนา้ที ่ เป็นผูด้ า เนินการหลกั และไม่ใชใ่ นฐานะตวัแทนในนามของบุคคลภายนอก ซึ ่งหมายความว่า GMI จะปฏบิ ตั ติ่อลูกคา้ในฐานะลูกคา้ส าหรบั วตั ถุประสงคท์ั ้งหมด และลูกคา้จะตอ้งรบั ผิดชอบโดยตรงอย่างเต็มที ่ในการปฏบิ ตั ติ ามภาระผกู พนั ภายใตแ้ตล่ ะธุรกรรม ทีด่ าเนินการโดยลกู คา้หรอืในนามของลูกคา้ เวน้ แต่จะตกลงไวเ้ป็นอย่างอืน่ ลูกค้าอนุญาตให้ GMI อาศัยและด าเนินการตามค าขอ ค าแนะน า หรอืการสือ่ สารอืน่ ๆ ที ่ไดร้บั จากลูกคา้ ซึ ่งอา้งว่าไดร้บั จากลกู คา้หรอืในนามของลูกคา้โดยไม่ตอ้งสอบถามเพิม่ เตมิในส่วนของ GMI เกีย่ วกบั ความถกู ตอ้ง ความจริง อ านาจ หรอืตวัตนของบุคคลที ่ให้ หรอืการอา้งทีจ่ ะใหค้ าขอ ค าแนะน า หรอืการสือ่ สารอืน่ ๆ ดังกล่าว ลูกคา้จะตอ้งรบั ผดิ ชอบและผูกพนั ตามขอ้ผกู มดั ทั ้งหมดที ่ GMI ป้ อนหรือสันนิษฐานในนามของลูกค้า อนั เป็นผลมาจากหรอืเกีย่ วขอ้งกบั ค าขอ ค าแนะน า หรอืการสือ่ สารอืน่ ๆ ดังกล่าว.

  ความน่าเชือ่

  Chevron button

  ถอื ลูกค้าอนุญาตให้ GMI หรอืตวัแทนทีด่ าเนินการในนามของ GMI ตรวจสอบสถานะความน่าเชือ่ ถอืของลูกคา้และกระท าสิ ่งที ่ เกีย่ วขอ้งเพือ่ ตดิ ต่อกบั ธนาคาร สถาบันการเงิน และหน่วยงานดา้นสนิเชือ่ ดงักลา่ ว ตามที ่ GMI จะเห็นว่าเหมาะสมในการตรวจสอบขอ้มูลเกีย่ วกบั ลูกคา้ ลูกคา้อนุญาตเพิม่ เตมิให้ GMI ตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนในปัจจุบันและในอดีตของลูกค้า และกระท าสิ ่งที ่ เกีย่ วขอ้ง เพือ่ ตดิ ต่อผูค้ า้สญั ญาซือ้ขายล่วงหนา้ บรษิทั แลกเปลีย่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศ โบรกเกอร ์/ตัวแทนจ าหน่าย ธนาคาร ศูนย์ข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และสถาบนั การเงนิ และการลงทุนอืน่ ใดตามที ่ GMI จะถือว่าเหมาะสม ลูกค้ายังรับทราบด้วยว่า GMI อาจมอบข้อมูล (เช่น ขอ้มูลบญั ชทีีต่ ดิ ลบของหนีส้ นิ ที ่ไม่มีหลกั ประกนั ) เกีย่ วกบั ผลการด าเนินการของลกู คา้ภายใตข้ อ้ตกลงนี ้ใหก้บั หน่วยงานเหล่านี.

  การเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงิน

  Chevron button

  ลกู คา้รบั รองและรบั ประกนั ว่าขอ้มูลทางการเงนิ ที ่ เปิดเผยต่อ GMI ในการสมัครเป็ นการแสดงสถานะทางการเงินในปัจจุบันของลูกค้าอย่างถูกต้อง ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการก าหนดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ลูกค้าได้ค านวณรายได้รวม สินทรัพย์รวม และหนีส้ นิ ของลูกคา้ไวอ้ย่างรอบคอบ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าในการก าหนดมูลค่าของสินทรัพย์รวม ลูกค้าได้รวมเงินสดและ/หรือรายการเทียบเท่าเงินสด หลักทรัพย์ของรัฐบาลและหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด อสงัหารมิทรพั ยท์ี ่ เป็นเจา้ของ (ยกเวน้ ทีอ่ ยู่อาศยั หลกั ) มูลค่าเงินสดของประกันชีวิต และทรัพย์สินมีค่าอืน่ ๆ ไว้แล้ว ลูกคา้รบั รองและรบั ประกนั ว่าในการกา หนดมูลค่าหนีส้ นิ ลูกคา้ไดร้วมตั ๋วเงนิ จ่ายแก่ธนาคาร (มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน) ตั ๋วเงนิ จ่ายแก่ญาติ เงินกู้จ านองอสังหาริมทรัพย์ (ยกเวน้ ทีอ่ ยู่อาศยั หลกั ) และหนีส้ นิ อืน่ ๆ ไว้แล้ว ลูกคา้รบั รองและรบั ประกนั ว่าลกู คา้ไดพ้ ิจารณาอย่างรอบคอบเกีย่ วกบั ส่วนของสนิ ทรพั ยร์วมของลู กคา้ซึ ่งลกู คา้ถอื ว่าเป็นเงนิ กองทุนส าหรบั ความเสีย่ ง ลูกคา้รบั ทราบดวี่าเงนิ กองทนุ ส าหรบั ความเสีย่ งคอืจ านวนเงนิ ทีล่ ูกคา้เต็มใจทีจ่ ะเสีย่ งและหากสูญเ สยีไปจะไม่เปลีย่ นวถิ ชี วีติ ของลูกค้าไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะแจง้ให้ GMI ทราบทนั ทหี ากสภาพการเงนิ ของลูกคา้เปลีย่ นแปลงไปในลกั ษณะทีจ่ ะลดมูลค่าสนิ ทรพั ยส์ุทธขิ อง ลูกค้าและ/หรอืเงนิ กองทนุ ส าหรบั ความเสีย่ ง

  กระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน

  Chevron button

  ลูกคา้ตกลงและรบั ทราบดงัต่อไปนี ้ ก) การยืนยันตัวตน เพือ่ ชว่ ยรฐับาลต่อสูก้ บั การระดมทุนเพือ่ การก่อการรา้ยและกจิกรรมการฟอกเงนิ GMI จ าเป็ นต้องได้รับ ตรวจสอบ และบนั ทกึ ขอ้มูลที ่ระบุตวัตนของแต่ละบุคคลที ่ เปิดบญั ชกี บั GMI เมือ่ ลูกคา้เปิดบญั ชี GMI จ าเป็นตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัต่อไปนี ้ 1) ชือ่ ของลูกคา้ 2) วันเดือนปีเกิด 3) ทีอ่ ยู่ถาวร และ 4) หมายเลขบัตรประชาชน GMI อาจตรวจสอบขอ้มูลระบุตวัตนของลูกคา้โดยท าการตรวจสอบความน่าเชือ่ ถอื หรอืก าหนดใหล้กู คา้ระบุเอกสารระบุตวัตนทีอ่ อกใหโ้ดยหน่วยงานราชการหรอืเอกสารระบุตวัตนอื ่ น ๆ ข) การตรวจสอบ GMI อาจตรวจสอบกิจกรรมการเทรดในบญั ชเีพือ่ ตรวจสอบหรอืระบุการฟอกเงนิ ค) ธนาคารต้องห้าม ห้ามมิให้GMI ด าเนินธุรกจิกบั นิตบิุคคลต่อไปนี ้ (“นิติบุคคลตามมาตรา 311”): Banco Delta Asia, VEF Banka, Commercial Bank of Syria, Syrian Lebanese Commercial Bank, Myanmar Mayflower Bank, Asia Wealth Bank, สถาบันการธนาคารของพม่าใด ๆ รวมถึงสาขาในต่างประเทศ และสาขาย่อยใด ๆ ของนิติบุคคลข้างต้น ซึ ่งหมายความว่าลกู คา้ไม่สามารถฝากเงนิเขา้บญั ชกี ารเทรดของ GMI จากนิติบุคคลตามมาตรา 311 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม รวมทั ้งลูกคา้ไม่สามารถถอนเงนิ จากบญั ชกี ารเทรดของ GMI ไปยังนิติบุคคลตามมาตรา 311 ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากเราทราบว่านิติบุคคลตามมาตรา 311 ใด ๆ เชือ่ มโยงกบั บญั ชกี ารเทรด GMI ของลูกค้า เราจะด าเนินการตามขัน้ ตอนที ่ เหมาะสมเพือ่ ป้องกนั การเขา้ถงึดงักล่าว รวมถึงการยกเลิกบัญชีหากจ าเป็

  การอนุมัติและการบ ารุงรักษาบัญชี

  Chevron button

  GMI อาจปฏิเสธการสมัครของลูกค้าหรือปิดบัญชีของลูกค้าไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามตามดุลยพินิจข อง GMI แต่เพียงผู้เดียว GMI อาจตอ้งการใหล้กู คา้มอบขอ้มูลหรอืเอกสารเพิม่ เตมิใหก้ บั GMI เพือ่ ให้ GMI สามารถด าเนินการกับบัญชีของลูกค้าต่อไปได้ ลูกค้ารับทราบว่า GMI อาจจ ากัดการเทรด การช าระเงิน หรือการโอนเงินได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว. โดยการรับ เข้าถึง และ / หรอืใชบ้รกิ ารต่อไปตามที ่ระบุไวใ้นขอ้ตกลง หลงัจากทีก่ ารแกไ้ข เปลีย่ นแปลง ปรบั ปรุง เพิม่ เตมิ และ / หรือแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับ ซึ ่งลูกคา้ยอมรบั และตกลงทีจ่ ะผูกพนั และปฏบิ ตั ติ ามขอ้ตกลงฉบบั ปรบั ปรุงดงักล่าว GMI อาจเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมการไมใ่ ชง้านในกรณีที ่ไม่มีกจิกรรมการเทรดในบญั ชขี องลูกคา้ ตามที ่ระบุไวด้ า้นล่างในบทบญั ญตั ิ 15 ของขอ้ตกลงนี ้ สามารถดูข้อมูลพร ้อมรายละเอยีดเกีย่ วกบั ค่าธรรมเนียมการไม่ใชง้านของ GMI ได้ทางเว็บไซต์ (ส่วนค าถามทีพ่ บบ่อย) GMI อาจปรับปรุง เปลีย่ นแปลง แก้ไข เพิม่ เตมิ หรอืปรบั เปลีย่ นขอ้ตกลงไดทุ้กเมือ่ ขอ้ตกลงฉบบั ล่าสดุ จะประกาศไวท้ี ่ เว็บไซต์ www.gmimarkets.com ของ GMI ลูกคา้เขา้ใจว่าไม่สามารถปรบั เปลีย่ นขอ้ตกลงนี ้ไดโ้ดยค าแถลงทางวาจาหรอืการแกไ้ขเป็นลายลั กษณอ์กั ษรทีล่ ูกคา้พยายามท าขอ้ตกลงโดยไม่ไดร้บั การยอมรบั อย่างเป็นลายลกั ษณอ์กั ษรจากที ่ ปรกึษาทั ่วไปของ GMI

  ประเภทของบัญชี

  Chevron button

  บัญชีทดลอง – บญั ชทีีม่ ีการเตมิเงนิ ดว้ยเงนิเสมือน ท าใหผ้ ูม้ีโอกาสเป็นลูกคา้ / ลูกค้าสามารถทดลองกับแพลตฟอร ์มการเทรดและคุณสมบัติต่าง ๆ ของแพลตฟอรม์ก่อนตดั สนิใจตั ้งค่าบญั ชจีรง

  บัญชีจริง – บญั ชทีี ่ใหลู้กคา้สามารถเทรดดว้ยเงนิ ของตวัเองได้ GMI อนุญาตใหเ้ปิดบญั ชปี ระเภทต่าง ๆ ซึ ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง

  • บัญชีมาตรฐาน
  • บัญชีโบนัส
  • บัญชี ECN
  • บัญชีเซ็นต์
  • บัญชี MAM (Multi-Account Manager)
  • บัญชี CT (Copy Trading) (ตามรายละเอียดในภาคผนวกของข้อตกลง “การคัดลอกการเทรด”)

  การรักษาความปลอดภัยและการรักษาความลับ

  Chevron button

  ลูกคา้ตกลงและรบั ทราบว่าลูกคา้เป็นเจา้ของซึ ่งผูกขาดและรบั ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดยี ว ร่วมรับผิดชอบ และตามล าดับ (หากมี) เพือ่ การรกั ษาความลบั และการปกป้องหมายเลขบญั ชแีละรหสั ผ่านของลูกคา้ทีอ่ นุญาตใหลู้กคา้ว างค าสั ่งทางออนไลนแ์ละเขา้ถงึระบบการเทรดอเิลก็ ทรอนิกสข์อง GMI หากลูกคา้ไม่ปฏบิ ตั ติ ามขอ้ก าหนดเหล่านี ้ เชน่ นัน้ แลว้ลกู คา้จะตอ้งรบั ผดิ ต่อความเสยีหายที ่ เกดิ ขึน้ ลูกคา้ตกลงเพิม่ เตมิ ว่าลูกคา้จะรบั ผิดชอบอย่างเต็มทีส่ าหรบั กจิกรรมทั ้งหมด รวมถงึธุรกรรมทีม่ ีค่านายหนา้อนั เกดิ จากการใชห้มายเลขบญั ชแีละรหสั ผ่านของลกู คา้ ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะชดใชค้่าเสยีหายและยกเวน้ GMI จากความรับผิด หากบุคคลอืน่ ใดที ่ใชข้อ้มูลที ่ เป็นความลบั ของลูกคา้เพือ่ ใหค้ าแนะน าแก่ GMI ซึ ่งอาจขดั ต่อค าแนะน าของลกู คา้ ลูกค้าจะแจ้งให้ GMI ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลต่อความเสียหาย การโจรกรรม หรือการใช ้หมายเลขบัญชีและ/หรือรหัสผ่านของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตในทันที

  ไม่มีการแนะน าหรือไม่มีค าแนะน า

  Chevron button

  ลูกค้ารับทราบว่า GMI ไม่ได้ให้และจะไม่ให้ค าแนะน าด้านการลงทุน กฎหมาย หรือภาษี หรือให้ค าแนะน าในการเทรด ลูกค้ารับทราบว่า GMI ไม่ไดเ้ป็นตวัแทนที ่ เกีย่ วขอ้งกบั ผลต่อการค านวณหรอืลดหย่อนภาษีหรอืการปฏบิ ตั ติ ามสญั ญาแ ลกเปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศ ลูกค้ายอมรับว่าลูกคา้เป็นนักลงทนุ ทีก่ า หนดทศิทางตนเอง และค าสั ่งทั ้งหมดทีป่ ้อนไม่ไดเ้ป็นการรอ้ งขอและขนึ้ อยู่กบั การตดั สนิ ใจลงทุนของลูก ค้าเอง หรือการตัดสนิ ใจลงทุนของตวัแทนทีไ่ ดร้บั อนุญาตอย่างถูกตอ้ งของลูกคา ลูกคา้ยอมรบั ว่าทั ้ง GMI และพนักงานของบรษิทั ไม่อาจเป็นตวัแทนที ่ไดร้บั อนุญาตอย่างถูกตอ้งของลูกคา้ และลูกคา้จะไม่รอ้งขอหรอืพึ ่งพา GMI หรอืพนักงานของตนเพือ่ ขอค าแนะน าใด ๆ ลูกคา้เขา้ใจว่าลูกคา้เป็นผูร้บัผดิ ชอบแต่เพยี งผูเ้ดยี วส าหรบัค าสั ่งทั ้งหมดทีป่ ้อน รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเทรด จ านวนการเทรดทีก่ รอก ความเหมาะสมของการเทรดใด ๆ กลยุทธ ์การลงทุน และความเสีย่ งที ่เกีย่ วขอ้ งกบั การเทรดแต่ละคร ั ้ง และจะยกเว้น GMI หรอืพนักงานของบรษิทั จากความรบัผดิ ต่อการตดั สนิ ใจลงทุนเหล่านั ้น ลูกคา้เขา้ใจเพิม่ เตมิ ว่า GMI ไม่ได้ตรวจสอบและจะไม่ตรวจสอบความเหมาะสมหรือความเหมาะควรของธุรกรรมใ ด ๆ ทีด่ าเนินการหรอืกลยุทธก์ารลงทุนทีใ่ ชใ้นบญั ชขี องลูกคา้ ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะยกเวน้ GMI และเจา้หน้าที ่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และบรษิ ทั ในเครอืจากความรบัผดิ ในหนี ้สนิ การเงิน หรอือืน่ ๆ หรือค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความและการช าระเงิน) ที ่เกดิ ขนึ้ อนั เป็นผลมาจากการสูญเสยีหรอืความเสยีหายใด ๆ ลูกค้าอาจได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ ค าแนะน า การท าธุรกรรมหรือกลยุทธ ์ใด ๆ ทีล่ ูกคา้หรอืตวัแทนทีไ่ ดร้บั อนุญาตอย่างถูกตอ้ งของลูกคา้ ใชใ้นบญั ชขี องลูกคา้ หรืออันเป็ นผลมาจากการละเมิดใด ๆ โดยลูกค้าของข้อตกลงร่วม การรับรอง การยอมรับ หรือการรับประกันใด ๆ ในทีน่ ี

  ค าแนะน าในการเทรด

  Chevron button

  GMI อาจน าเสนอข่าวสารตลาด ข้อคิดเห็น แผนภูมิ และการวิเคราะห์ การวิเคราะห์ผลการด าเนินการในการเทรด ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญาณ และเครือ่ งมือชว่ ยเทรดอืน่ ๆ เป็นครั ้งคราว (“เครือ่ งมือชว่ ยเทรด”) เครือ่ งมือชว่ ยเทรดมีลกั ษณะทั ่วไปและไม่ค านึงถงึวตั ถุประสงคส์ว่ นบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน หรือความต้องการของลูกค้า กอ่ นด าเนินการดว้ยเครือ่ งมือชว่ ยเทรด ลูกคา้ควรพิจารณาความเหมาะสมที ่ เกีย่ วขอ้งกบั วตั ถุประสงคส์่วนบุคคล สถานการณ์ทางการเงิน และความต้องการของตน ลูกค้ารับทราบว่า: (1) ค าแนะน าและข้อมูลทางการตลาดใด ๆ ที ่ GMI หรือบุคคลใด ๆ ภายในบรษิทั สือ่ สารกบั ลกู คา้ไมถ่ อืเป็นการเสนอขายหรอืการรอ้งขอขอ้เสนอเพือ่ ซือ้สญั ญาแลกเ ปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศใด ๆ ทั ้งนี ้ แมว้่าค าแนะน าและขอ้มูลดงักล่าวจะขึน้ อยู่กบั ขอ้มูลที ่ไดร้บั จากแหล่งที ่ GMI เชือ่ ว่ามีความน่าเชือ่ ถอื แต่อาจขึน้ อยู่กบั ความเห็นของโบรกเกอรเ์ท่านัน้ และข้อมูลดังกล่าวอาจไม่สมบูรณ์และอาจไม่ได้รับการยืนยัน และ (3) GMI ไม่มีการรับรอง รับประกัน หรอืค า้ ประกนั ใด ๆ และจะไม่รับผิดต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าวหรือค าแนะน าใ นการเทรดใด ๆ ทีม่ อบใหก้ บั ลูกคา้ ลูกค้ารับทราบว่า GMI และ/หรอืเจา้หนา้ที ่ ผู้อ านวยการ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรอืตวัแทนอาจมีต าแหน่งหรอือาจมีเจตนาทีจ่ ะซือ้หรอืขายสกุลเงนิ ซึ ่งเป็นเรือ่ งของค าแนะน าทางการตลาดทีม่ อบใหก้ บั ลูกคา้และต าแหน่งทางการตลาดของ GMI นั ้นหรอืเจา้หนา้ที ่ ผู้อ านวยการ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนดังกล่าวใด ๆ อาจไม่สอดคลอ้ งกบั ค าแนะน าที ่ GMI มอบให้กับลูกค้า ในขอบเขตทีอ่ นุญาตโดยกฎหมายที ่ใชบ้งัคบั ลกู คา้ตกลงทีจ่ ะยกเวน้ GMI กรรมการ เจา้หนา้ที ่ พนักงาน และตัวแทนจากความรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย รวมถงึค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทีอ่ าจเกดิ ขึน้ ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ทั ้งหมดหรอืบางส่วน จาก: (ก) การไม่ส่งมอบ การจัดส่งล่าช ้า หรอืการส่งมอบเครือ่ งมือเทรดใด ๆ โดยไม่ถูกต้อง (ข) เนือ้ หาที ่ไม่ถูกตอ้ง หรอืความไม่สมบูรณข์ องเครือ่ งมอืเทรดใด ๆ หรือ (ค) การอาศยั หรอืใชข้อ้มูลในเครือ่ งมือการเทรดใด ๆ ของลกู คา้เพือ่ วตั ถุประสงคใ์ด ๆ

  มารจ์ิน้ และขอ้ กา หนดการฝากเงนิ

  Chevron button

  ลูกคา้จะมอบและรกั ษามารจ์ิน้ ในจ านวนดงักล่าวและในรูปแบบดงักล่าวในฐานะ GMI โดยอาจใช ้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว เป็นความรบั ผิดชอบของลูกคา้ในการตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าลูกคา้เขา้ใจวธิกี ารค านวณมารจ์ิน้ GMI อาจเปลีย่ นขอ้ก าหนดของมารจ์ิน้ ไดทุ้กเมือ่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ ราบล่วงหนา้ GMI มีสทิ ธิ ์ในการจ ากดั จ านวนและ/หรอืจ านวนทั ้งหมดของต าแหน่งที ่ เปิด ซึ ่งลูกคา้อาจไดร้บั หรอืรกั ษาไวท้ี ่ GMI GMI ขอสงวนสทิ ธิ ์ในการปิดต าแหน่งใด ๆ ของลูกคา้ไดท้กุ เมือ่ ตามที ่ เห็นว่าจ าเป็น GMI จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที ่ เกดิ ขึน้ ไมว่ ่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม จากเหตุการณ์ การด าเนินการ หรือการละเว้นใด ๆ ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพียงการสูญเสยีหรอืความเสยีหายที ่ เกดิ ขึน้ ทั ้งทางตรงและทางออ้ม จากความล่าช ้า หรอืความไม่ถกู ตอ้งในการสง่ ค าสั ่ง และ/หรือข้อมูล อนั เนื ่องมาจากความเสยีหายหรอืความลม้เหลวของสิ ่งอ านวยความสะดวกในการสง่ หรอืการสือ่ ส ารใด ๆ ตัวอย่าง มารจ์ิน้ คอล (margin call) อาจล่าชา้ในสภาวะตลาดทีผ่ นั ผวนและส่งผลใหม้ ารจ์ิน้ ที ่ใชไ้ดต้ ดิ ลบ มารจ์ิน้ คอล (margin call) อาจเกดิ ขึน้ ไดแ้มว้า่ ต าแหน่งจะมีการป้องกนั ความเสีย่ งกต็ าม ในเขตอ านาจศาลทีก่ ฎหมายอนุญาตใหป้้องกนั ความเสีย่ งเนื ่องจากความผนั ผวนของอตั ราการแ ปลงสกุลเงินหรือค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ รายวนั หรอืเครดติ ลูกค้าตกลงและเข้าใจว่าบัญชีของตนอยู่ภายใต้การควบคุมของ GMI GMI อาจเปลีย่ นแปลงขอ้ก าหนดมารจ์ิน้ ไดทุ้กเมือ่ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ ราบล่วงหนา้และ GMI อาจขอ มารจ์ิน้ เพิม่ เตมิไดทุ้กเมือ่ GMI เชือ่ ว่าเป็นความรอบคอบในการดา เนินการดงักล่าว GMI อาจชา ระบญั ชธีุรกรรมที ่ เปิดอยู่หรอืมารจ์ิน้ ส่วนที ่ไม่ใชเ่งนิ สดในบญั ชขี องลูกคา้ หากลูกคา้ไมส่ ามารถด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบั มารจ์ิน้ คอล (margin call) หรือมียอดคงเหลือขาดดุล GMI อาจถอนเงินทุนออกจากบัญชีของลูกค้าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพือ่ ปฏบิ ตั ติ ามข้อผูกมัดในการช าระเงินใด ๆ ทีล่ ูกคา้มีต่อบรษิทั ซึ ่งรวมถงึค่าคอมมิชชัน่ และค่าธรรมเนียม

  บริการเทรด

  Chevron button

  บริการเทรดเป็ นบริการเฉพาะการด าเนินการ ลูกคา้จะตอ้งรบั ผดิ ชอบต่อการตดั สนิใจและการด าเนินการดา้นการลงทุนทั ้งหมดที ่ เกีย่ วกบั การเท รดที ่ เขา้รว่ ม ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เฉพาะการเปิด ปิด หรอืไม่เปิดหรอืปิดธุรกรรม บรกิ ารคดั ลอกการเทรดเป็นรูปแบบทีจ่ ากดั ของการจดั การการลงทุนตามดุลยพินิจตามทีก่ าหน ดไว้ในภาคผนวกของข้อตกลง “การคัดลอกการเทรด” สิ ่งนีต้ อ้งใชค้วามรูแ้ละประสบการณใ์นการลงทนุ ของลูกคา้ในการคดั ลอกการเทรด

  การโยกย้าย

  Chevron button

  GMI อาจใช ้ดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในการลา้งต าแหน่งที ่ เปิดอยู่ของลกค้า ู การโยกย้าย ต าแหน่ง ที ่ เปิดอยู่ของลูกคา้เขา้สู่ชว่ งเวลาการชา ระบญั ชชี ว่ งถดั ไป หรอืท าการส่งหรอืรบั การส่งมอบในนามของลกู คา้ตามเงือ่ นไขใด ๆ และด้วยวิธีการใด ๆ ที ่ เห็นว่า GMI สมเหตุสมผลตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ข้อก าหนดและ/หรือวิธีการในการส่งมอบ การล้าง หรอืการโยกยา้ยต าแหน่งที ่ เปิดอยู่ของลูกคา้อาจแตกต่างกนั ไปส าหรบั ลูกคา้แต่ละรายตามดุลยพิ นิจของ GMI แต่เพียงผู้เดียว ต าแหน่งใด ๆ ทีอ่ ยู่ในบญั ชลีูกคา้ในเวลา 17.00 น. เวลามาตรฐานตะวันออก (EST) อาจมีการโยกยา้ยไปยงัวนั ทีช่ า ระบญั ชวีนั ถดั ไป และบญั ชลีูกคา้อาจถูกหกั หรอืใหเ้ครดติ ส าหรบั ส่วนต่างดอกเบีย้ ส าหรบั รอบระยะเวลาที ่โยกยา้ย

  ค าขอเพือ่ ยกเลกิ และแกไ้ข

  Chevron button

  ลกู คา้รบั ทราบว่าไม่สามารถยกเลกิ หรอืแกไ้ขค าสั ่งได้ ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่าหากไม่สามารถยกเลกิ หรอืแกไ้ขค าสั ่งได้ ลูกค้าจะถูกผูกมัดโดยการด าเนินการใด ๆ ของค าสั ่งเดมิ GMI ไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าหาก GMI ไม่สามารถยกเลกิ หรอืแกไ้ขค าสั ่งได้ ลูกคา้รบั ทราบเพิม่ เตมิ ว่าความพยายามทีจ่ ะแกไ้ข หรอืยกเลกิ และแทนทีค่ าสั ่งอาจส่งผลใหม้ีการด าเนินการต่อค าสั ่งมากเกนิไป หรอืการด าเนินการกบั ค าสั ่งทีซ่ ้ากนั ซึ ่งระบบของ GMI ไม่ไดป้้องกนั การเกดิ การดา เนินการมากเกนิไปส าหรบั ค าสั ่งทีซ่ ้ากนั และลูกคา้รายนั ้นจะตอ้งรบั ผิดชอบต่อการดา เนินการดงักลา่ วทั ้งหมด ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะไม่ถอื ว่าค าสั ่งใด ๆ ได้รับการด าเนินการหรือยกเลิกจนกว่าลูกค้าจะได้รับการยืนยันจาก GMI เกีย่ วกบั การด าเนินการกบั ค าสั ่ง ลูกคา้มีหนา้ที ่รบั ทราบถงึสถานะของคา สั ่งที ่รอด าเนินการของลูกคา้ก่อนทีจ่ ะป้อนค าสั ่งเพิม่ เตมิ ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะตดิ ต่อ GMI ในกรณีทีล่ กู คา้ไม่แน่ใจเกีย่ วกบั สถานะของค าสั ่ง ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะตรวจสอบใบแจง้ยอดบญั ชอีอนไลนข์ องลูกคา้เป็นประจ าเพือ่ ยนื ยนั สถานะค าสั ่งข องลูกค้า ธุรกรรมแต่ละรายการที ่ เปิดหรอืปิดส าหรบั บญั ชขี องลูกคา้นั ้นมผี ลและผูกพนั กบั ลูกคา้ แม้ว่าการเปิดหรือปิดธุรกรรมจะท าให้บัญชีของลูกค้ามีการใช ้งานเกนิเครดติ หรอืขดี จ ากดั อืน่ ๆ ที ่ GMI ก าหนดไว้กับลูกค้า ธุรกรรมแต่ละรายการยังมีผลและผูกพันกับลูกค้าไม่ว่าจะเป็ นผลมาจากความไม่ถูกต้องหรือความ ผิดพลาดของลูกค้าก็ตาม

  บญั ชที ีไ่ ม่เคลือ่ นไหว เก็บถาวร และช าระบญั ชแีลว

  Chevron button

  A. หากไม่มีกิจกรรมการซื้อขาย/ฝาก/เปิดสถานะในบัญชีจริงในช่วง 90 (เก้าสิบ) วันที่ผ่านมา บัญชีจริงจะระงับและมีค่าธรรมเนียม 10 USD (10 ดอลลาร์สหรัฐ) หรือยอดเงินในบัญชี แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่าจะถูกหักออกจากบัญชีของลูกค้าโดยอัตโนมัติเป็นรายเดือน ค่าธรรมเนียมที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะถูกหักออกจากบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการจนกว่ายอดเงินคงเหลือในบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวจะกลายเป็นศูนย์ หากยอดเงนิ คงเหลอืของบญั ชจีรงิเป็นสกุลเงนิ อืน่ ๆ ที ่ไม่ใช่ USD จ านวนเงนิ คา่ ธรรมเนียมที ่ไม่มีการเคลือ่ นไหวทีจ่ ะหกั เป็น USD ซึ ่งจะค านวณตามอตั ราแลกเปลีย่ นทีก่ าหนดโดย GMI ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยพิจารณาจากอตั ราตลาดเงนิ ในขณะนัน ค่าธรรมเนียมที ่ไม่มีการเคลือ่ นไหวจะถูกเรยีกเก็บจากเงนิ ของลูกคา้เองในบญั ชทีี ่ไม่เคลือ่ นไหวเท่ านั ้น เงนิ ทุนทีส่ ะสมใหก้ บั ลกู คา้ซึ ่งเป็นส่วนหนึ ่งของโปรแกรมโบนัสหนึ ่งโปรแกรมหรอืหลายโปรแกรม หรอืโปรโมชัน่ อืน่ ๆ ไม่สามารถใชเ้พือ่ ชา ระค่าบรกิ ารบญั ชทีี ่ไม่เคลือ่ นไหวได้ บญั ชทีี ่ไม่เคลือ่ นไหวสามารถเปิดใชง้านไดอ้กี ครั ้งตามค าขอของลูกคา้

  B.บญั ชที ี ่เก็บถาวร เมือ่ บญั ชมีียอดเงนิ คงเหลอืเป็นศูนยส์ าหรบั คา่ ธรรมเนียมการไม่ใชง้านและไม่เคลือ่ นไหวเป็นเวลา 180 (หนึ ่งรอ้ยแปดสบิ) วนั บญั ชจีะถูกเก็บถาวรโดยอตั โนมตั ิ บญั ชทีี ่ เก็บถาวรไวไ้ม่สามารถเปิดใชง้านไดอ้กี ครั ้ง เพือ่ ด าเนินการเทรดต่อไป ลูกค้าสามารถสร ้างบัญชีจริงใหม่ได้

  C.บญั ชที ีช่ าระหนี ้แลว้ ในกรณี: (ก) การเสยีชวีติ หรอืการประกาศทางศาลเกีย่ วกบั การไรค้วามสามารถของลกู คา้; (ข) การยืน่ ค ารอ้งในการลม้ละลาย หรือค าร ้องส าหรับการก าหนดผู้รับ หรือสถาบันการล้มละลายหรือการด าเนินการในลักษณะเดียวกันใด ๆ โดยลูกค้าหรือต่อลูกค้า (ค) การยืน่ เอกสารแนบกบั บญั ชใีด ๆ ของลกู คา้ทีด าเนินการโดย ่ GMI; (ง) มารจ์ิน้ ไม่เพียงพอหรอืการก าหนดของ GMI ว่าหลักทรัพย์ประกันใด ๆ ทีฝ่ ากเพือ่ ปกป้องบญั ชขี องลูกคา้อย่างนอ้ ยหนึ ่งบญั ชไีม่เพยีงพอ โดยไม่ตอ้งคา นึงถงึการเสนอราคาของตลาดในปัจจุบนั เพือ่ รกั ษาความปลอดภยั ของบญั ชี (จ) ลูกค้าไม่สามารถมอบข้อมูลใด ๆ ที ่ร ้องขอให้ GMI ตามขอ้ตกลงนี ้ หรือ (ฉ) สถานการณห์ รอืการพฒั นาอืน่ ใดที ่ GMI เห็นว่าเหมาะสมส าหรับการคุ้มครองและตามดุลยพินิจของ GMI โดยอาจใชก้ารด าเนินการอย่างนอ้ ยหนึ ่งรายการหรอืมากกว่า หรอืส่วนใดส่วนหนึ ่งของการด าเนินการดงัต่อไปนี ้ (1) ขายหรอืซือ้สญั ญาส่งมอบเงนตรา ิ หลักทรัพย์ หรอืทรพั ยส์นิ อืน่ ใดทีถ่ อืหรอืทั ้งหมด หรือด าเนินการส าหรับลูกค้า และ (2) ยกเลกิ ค าสั ่งหรอืสญั ญาทีค่ า้งอยู่ใด ๆ หรอืทั ้งหมด หรอืขอ้ผูกพนั อืน่ ใดทีท่ ากบั ลูกคา้ และ (3) ชา ระหนีบ้ ญั ชี การด าเนินการใด ๆ ขา้งตน้ สามารถด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งขอมารจ์ิน้ หรอืมารจ์ิน้ เพิม่ เตมิ และโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ ราบล่วงหนา้เกีย่ วกบั การขาย หรอืการซือ้ หรอืการแจง้อืน่ ๆ ต่อลูกค้า ตัวแทนส่วนบุคคลของลูกค้า ทายาท ผู้ด าเนินการ ผู้จัดการมรดก ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้รับมรดก หรือผู้มอบหมาย และไม่ว่าผลประโยชนจ์ากการถอืสทิ ธิ ์ เป็นเจา้ของจะเป็นของลูกคา้แต่เพียงผเู้ดยี วหรอืถอื รว่ มกบั ผูอ้ืน่ หรอืไม่ก็ตาม และหากไม่มีกิจกรรมการเทรดและ/หรือธุรกรรมยอดคงเหลือ และ/หรอืต าแหน่งที ่ เปิดในบญั ชซี ือ้ขาย (ไม่มีการฝาก/ถอนออกจากบญั ชซี ือ้ขาย) เป็ นระยะเวลา 90 (เก้าสิบ) วันใด ๆ และยอดคงเหลือในบัญชีมีไม่เกิน 10 USD จะถอื ว่าบญั ชซี ือ้ขายดงักล่าวเป็น ‘บญั ชทีี ่ไม่ไดใ้ชง้าน’ และเก็บไว้ถาวร สามารถน าบญั ชทีี ่ไม่ไดใ้ชง้านมาเปิดใชง้านใหม่ไดต้ ามค าขอของลูกคา

  ค าแนะน าในการลา้ งวนั ทีก่ ารชา ระราคา

  Chevron button

  จะต้องให้ค าแนะน าในการลา้งตา แหน่งสกุลเงนิ ที ่ เปิดก่อนการชา ระราคามาถงึในวนั ทีช่ า ระราคาใ ห้แก่ GMI อย่างนอ้ ยหนึ ่ง (1) วนั ท าการก่อนวนั ทีช่ า ระราคาหรอืวนั มูลค่า อกี ทางเลอืกหนึ ่ง เงนิ ทุนที ่ เพียงพอในการจดั ส่งหรอืเอกสารการจดั สง่ ทีจ่ าเป็นจะตอ้งอยู่ในความครอบครองของ GMI ภายในช่วงเวลาเดยี วกนั ทีอ่ ธบิ ายไวข้ า้งตน้ หากไม่ไดร้บั ทั ้งค าแนะน า เงินทุน หรือเอกสาร GMI อาจลา้งต าแหน่งที ่ เปิดอยู่ของลูกคา้ โยกย้าย ต าแหน่ง ของลูกค้าเข้าสู่ช่วงเวลาการช าระบัญชีช่วงถัดไป หรอืท าการส่งหรอืรบั การส่งมอบในนามของลกู คา้ตามเงือ่ นไขดงักล่าวและดว้ยวธิกี ารดงักล่าวที ่ GMI เห็นว่าสมเหตุสมผล ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ค่าใช้จ่าย

  Chevron button

  ลูกค้าจะต้องช าระค่าใช ้จ่ายดังกล่าว (รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การเพิม่ ราคา และการลดราคา ค่าใช ้จ่ายจากรายงานการเงิน ค่าใชจ้่ายจากบญั ชทีี ่ไม่มกี ารใชง้าน คา่ ใชจ้่ายในการยกเลกิ ค าสั ่ง ค่าใช ้จ่ายการโอนบัญชีค่าธรรมเนียมการแนะน านายหน้าและผู้จัดการเงิน หรอืค่าใชจ้่ายอืน่ ๆ) ที ่ เกดิ จาก GMI ที ่ใหบ้ รกิ ารในทีน่ ี ้ GMI อาจเปลีย่ นแปลงค่าใชจ้่ายของตนโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ ราบลว่ งหนา้ ลูกคา้จะตอ้งชา ระคา่ ใชจ้่ายดงักล่าวทั ้งหมดตามที ่ เกดิ ขึน้ หรอืตามดุลยพินิจของ GMI แต่เพียงผู้เดียว และลูกค้าจะอนุญาตให้ GMI ถอนจ านวนค่าใช ้จ่ายดังกล่าวใด ๆ ออกจากบัญชีของลูกค้า การชา ระเงนิ ทั ้งหมดทีจ่ ะด าเนินการภายใตข้ อ้ตกลงนีท้ ีอ่ ยู่นอกเหนือจากการชา ระค่าคอมมิชชนั แ ละมารจ์ิน้ จะครบก าหนดทันทีตามการเรียกร ้องของ GMI ซึ ่งอาจกระท าดว้ยวาจาหรอืเป็นลายลกั ษณอ์กั ษร เมือ่ เรยีกรอ้งแลว้ ลูกค้าจะต้องช าระเงินดังกล่าว และ GMI จะต้องได้รับยอดคงเหลือเงินสดเต็มจ านวนในบัญชีของลูกค้า ในการพิจารณาวา่ จะรบั การชา ระเงนิ จากลูกคา้ภายใตข้ อ้กา หนดนีห้ รอืไม่ GMI จะค านึงถงึหนา้ทีข่ องตนภายใตก้ฎหมายอย่างเต็มที ่ เกีย่ วกบั การป้องกนั การฉอ้ โกง การต่อต้านการจัดหาเงินทุนแก่ผู้ก่อการร ้าย การล้มละลาย การฟอกเงิน และ/หรือการกระท าผิดทางกฎหมายเกีย่ วกบั ภาษี ดว้ยเหตุนี ้ GMI สามารถใช ้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดโดยค านึงถึงกฎหมายในการปฏิเสธการช าระเงินจากลูกค้าหรือ บุคคลภายนอกและคนื เงนิ ไปยงัแหล่งทีม่ า โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง GMI อาจไม่รบั การชา ระเงนิ จากบญั ชธีนาคารหากไม่เป็นทีป่ ระจกั ษแ์ก่ GMI ว่าบญั ชธีนาคารนัน้ อยู่ในชือ่ ของลูกคา

  การฝากเงินและการถอนเงิน

  Chevron button

  GMI จะไม่รับหรือจ่ายเงินทุนของลูกค้าในสกุลเงินสดหรือเทียบเท่าเงินสด การท าธุรกรรมทั ้งหมดระหว่างลูกคา้และ GMI จะต้องด าเนินการโดยการโอนผ่านธนาคาร เช็ค หรอืวธิกี ารอืน่ ซึ ่ง GMI สามารถยืนยันข้อมูลประจ าตวัของทั ้งผูส้่งและผูร้บั และที ่ GMI เห็นว่าเหมาะสมตามดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว GMI จะท าธุรกรรมการฝากเงิน/การถอนเงินระหว่างบัญชี GMI ของลูกคา้และบญั ชอีืน่ ทีอ่ ยู่ในชือ่ ของลูกคา้ หรอืทีล่ ูกคา้แสดงความเป็นเจา้ของอย่างชดั เจนต่อ GMI เท่านั ้น GMI อาจจ ากดั ตวัเลอืกการถอนเงนิ ของลกู คา้เพือ่ ป้องกนั การฟอกเงนิ การฉ้อโกง และกจิกรรมอืน่ ๆ ที ่ไม่ไดร้บั อนุญาต

  รายงานการเงินและการยืนยัน

  Chevron button

  รายงานการยนื ยนั ค าสั ่งและรายงานการเงนิ ของบญั ชสี าหรบั ลูกคา้จะถอื ว่าถูกตอ้งและเป็นทีย่ ุติ รวมทั ้งมีผลผกู พนั กบั ลูกคา้ หากไม่มีการคัดคา้นในทนั ทที ี ่ไดร้บั และการยนื ยนั เป็นลายลกั ษณอ์กั ษรภายในหนึ ่ง (1) วนั ท าการหลงัจากการด าเนินการตามค าสั ่งของลูกคา้ GMI จะชว่ ยใหลู้กคา้เขา้ถงึบญั ชขี องลกู คา้ไดท้กุ เมือ่ ดว้ยการล็อกอนิ ออนไลนผ์ ่านทางอนิ เทอรเ์น็ต GMI จะไม่ส่งการยืนยันการเทรดผ่านการส่งทางไปรษณีย์ การไม่คดั คา้นจะถอืเป็นการใหส้ตั ยาบนั ต่อการกระท าทั ้งหมดทีด่ าเนินการโดย GMI หรือตัวแทนของ GMI ก่อนทีล่ ูกคา้จะไดร้บั รายงานดงักล่าว ความไม่สามารถรบั การยนื ยนั การเทรดจะไม่ปลดขอ้ผูกมดั ของลูกคา้ในการคดั คา้นที ่ระบุไวใ้นที ่ นี

  การสือ่ สาร

  Chevron button

  จะมีการส่งรายงาน ถ้อยแถลง ประกาศ และการสือ่ สารอืน่ ๆ ให้ลูกค้าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการประกาศไปยังบัญชีออนไลน์ของลูกค้า หรอืทางอเีมลไปยงัทีอ่ ยู่อเีมลในใบสมคั รของลูกคา้ หรอืไปยงัทีอ่ ยู่อเีมลอืน่ ๆ ตามทีล่ ูกคา้ก าหนดไวก้ บั GMI เป็นครั ้งคราว GMI จะไม่รบั ผิดชอบหากลูกคา้ไม่ไดร้บั การตดิ ต่อทีส่ ่งทางอเีมลหรอืหากอเีมลล่าชา้ ไม่ว่าความล่าชา้หรอืความลม้เหลวในการรบั การตดิ ต่อนั ้นเกดิ จาก GMI หรือบุคคลภายนอก การสือ่ สารทั ้งหมดทีส่ ่งทางอเีมลจะถอืเป็นการส่งโดย GMI เมือ่ ประกาศ หรือส่ง และถือว่าส่งถึงลูกค้าเป็ นการส่วนตัวไม่ว่าลูกค้าจะได้รับจริงหรือไม่ก็ตาม หากลูกคา้ไมส่ ามารถสือ่ สารกบั บรษิทั ดว้ยเหตุผลใดกต็ ามและในเวลาใดกต็ าม แล้ว GMI ไม่ไดร้บั การสือ่ สารใด ๆ ทีส่ ่งมาจากลกู คา้ หรอืลกู คา้ไม่ไดร้บั การสือ่ สารใด ๆ ทีส่ ่งโดย GMI ภายใตข้ อ้ตกลงนี ้ GMI จะไม่: (ก) รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรอืค่าใชจ้่ายทีล่ ูกคา้ไดร้บั อันเป็ นผลมาจากการกระท า ความผิดพลาด ความล่าช ้า หรอืการละเวน้ ที ่ เกดิ จากการสูญเสยี ความเสียหาย หรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นผลมาจากการทีล่ กู คา้ไม่สามารถเปิดธุรกรรมได้ และ (ข) จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทีล่ ูกคา้ไดร้บั อันเป็ นผลมาจากการกระท า ความผิดพลาด การละเว้น หรอืความล่าชา้อนั เป็นผลมาจากความไม่สามารถสือ่ สารได้ ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพียงกรณีทีค่ วามสญู เสยี ความเสียหาย หรอืค่าใชจ้่ายดงักล่าวเป็นผลมาจากการทีล่ กู คา้ไม่สามารถปิดธุรกรรมได้ ยกเวน้ในกรณีทีล่ ูกคา้ไม่สามารถสือ่ สารกบั GMI อันเป็ นผลมาจากการฉ้อโกงของบริษัท การผิดนัดหรือการเพิกเฉยโดยเจตนา ลูกคา้รบั ทราบและตกลงว่าการสือ่ สารใด ๆ ทีส่ ่งโดยลูกคา้หรอืในนามของตนนั ้นเป็นความเสีย่ งของลกู คา้ และอนุญาตให้ GMI ใช ้และด าเนินการและปฏิบตั ติ ามที ่ไดร้บั อนุญาต และมีผลผกู พนั กบั ลกู คา้อย่างเต็มที ่ การสือ่ สารใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็ นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตาม) ทีบ่ รษิทั เชือ่ อย่างสมเหตุสมผลว่าเป็นการสง่ โดยลกู คา้ หรือในนามของลูกค้าโดยตัวแทนหรือคนกลางใด ๆ ที ่ GMI เชือ่ อย่างสมเหตุสมผลวา่ ไดร้บั อนุญาตจากลกค้าอย่างถูกต้อง ู ลูกค้ารับทราบและตกลงว่าบริษัทจะใช ้หมายเลขบัญชีและ/หรือรหัสผ่าน และ/หรอืรายละเอยีดการรกั ษาความปลอดภยั ของลูกคา้เพือ่ ระบุตวัตนลูกคา้ และลูกคา้ตกลงว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอยีดเหล่านีก้ บั บุคคลใด ๆ ที ่ไม่ไดร้บั อนุญาตอย่างถูกตอ้งจากลูกคา้ หากลูกคา้สงสยั ว่าบุคคลอืน่ ล่วงรูห้ รอือาจใชห้มายเลขบญั ชแีละ/หรือรหัสผ่าน และ/หรือรายละเอียดการรักษาความปลอดภัย ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบทันที

  การสือ่ สารทางอีเมลและทางอิเล็กทรอนิกส์

  Chevron button

  อเีมลทั ้งหมดทีส่ ่งถงึและส่งจาก GMI อยู่ภายใต้การตรวจสอบ ตรวจทาน หรอืเปิดเผยต่อบุคคลอืน่ นอกเหนือจากลกู คา้หรอืผูร้บั ตามที ่ระบุของลูกคา้ ลูกคา้รบั ทราบว่าอาจมีความล่าชา้ในการรบั อเีมลจากผูร้บั ตามที ่ระบุของลูกคา้ ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะยกเวน้ GMI จากความรับผิดส าหรับความล่าช ้าในการส่งอีเมล โดยไม่ค านึงว่าความล่าชา้นัน้ เกดิ จาก GMI หรือบุคคลภายนอก อเีมลทีส่ ่งไปยงัและส่งจากทีอ่ ยู่ของ GMI อาจเก็บรักษาไว้โดยระบบอีเมลขององค์กร GMI ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะไม่ใชอ้เีมลในการส่งคา สั ่งเพือ่ ซือ้หรอืขายสกุลเงนิ และตกลงเพิม่ เตมิ ว่า GMI ไม่ต้องรับผิดต่อการด าเนินการใด ๆ ที ่ เกดิ ขึน้ หรือการละเว้นใด ๆ ทีจ่ ะกระท าอนั เป็นผลมาจากขอ้ความอเีมลใด ๆ ทีล่ ูกคา้ส่งไปยงั GMI การสือ่ สารทางอเิล็กทรอนิกสก์บั GMI ผ่านเว็บไซต์ อุปกรณ์ไร ้สาย หรือบริการทัชโทน (touchtone) ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบ การตรวจทาน หรอืเปิดเผยต่อบุคคลอืน่ ที ่ไม่ใชผ่ รู้บั และการสือ่ สารดงักลา่ วอาจไดร้บั การเก็บรกั ษาไวโ้ดย GMI GMI อาจสือ่ สารกบั ลูกคา้ทางโทรศพั ท์ จดหมาย อีเมล หรือข้อความตัวอักษร หรือโดยการประกาศข้อความบนบริการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ ่ง และลูกค้ายินยอมให้ GMI โทรหาลูกคา้ไดทุ้กเมือ่ บรษิทั จะใชท้ีอ่ ยู่ โทรศัพท์ หรอืทีอ่ ยู่อเีมลที ่ระบุไวใ้นแบบฟอรม์การเปิดบญั ชขี องลกู คา้ หรอืทีอ่ ยู่ โทรศัพท์หรอือเีมลอืน่ ๆ ตามทีล่ ูกคา้อาจแจง้ไปยงั GMI ในภายหลัง หรอืทีอ่ ยู่อเีมลใด ๆ ทีจ่ ดั สรรใหก้ บั ลูกค้าภายในบริการเทรดทางอิเล็กทรอนิกส์

  การบันทึก

  Chevron button

  ลูกคา้ยอมรบั และรบั ทราบว่าการสนทนาทั ้งหมดเกีย่ วกบั บญั ชขี องลูกคา้ระหว่างลกู คา้และบุคลาก ร GMI อาจได้รับการบันทึกทางอิเล็กทรอนิกส์โดยมีหรือไม่มีการใช ้อุปกรณ์เตือนเสียงอัตโนมัติ ลูกคา้ยนิ ยอมเพิม่ เตมิใหใ้ชก้ารบนั ทกึ และการถอดเสยีงดงักล่าวเป็นหลกั ฐานโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่ง ที ่ เกีย่ วขอ้งกบั ขอ้พิพาท หรือการด าเนินการใด ๆ ทีอ่ าจเกดิ ขึน้ เกีย่ วกบั ลกู คา้ หรือ GMI ท าลายการบนั ทกึดงักล่าวในชว่ งเวลาปกตติ ามขัน้ ตอนทางธุรกจิทีก่ าหนดไวข้ อง GMI และลูกค้ายินยอม ในทีน่ ีต้ ่อการท าลายดงักล่าว

  ความรับผิดชอบของ GMI

  Chevron button

  GMI จะไม่รบั ผิดชอบต่อความล่าชา้ในการส่งค าสั ่ง อนั เนื ่องมาจากการขดั ขอ้งหรอืความลม้เหลวของอุปกรณอ์า นวยความสะดวกในการส่งหรอการ ื สือ่ สาร ไฟฟ้ าดับ หรอืสาเหตุอืน่ ใดทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมหรอืความคาดหมายของ GMI ทั ้งนี ้ GMI จะไม่รบั ผิดต่อความเสยีหายที ่ เกดิ จากการผดิ นดั ของตวัแทนหรอืบุคคลอืน่ ใดที ่ GMI ใชภ้ ายใตข้ อ้ตกลงนี

  ความเสีย่ งดา้ นความผนั ผวนของเงนิ ตรา

  Chevron button

  หากลูกคา้สั ่ง GMI ในการเขา้ท าธุรกรรมแลกเปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศใด ๆ: (ก) ผลก าไรหรือการขาดทุนใด ๆ ที ่ เกดิ จากความผนั ผวนของอตั ราแลกเปลีย่ นทีส่ ่งผลกระทบต่อสกุลเงนิ ดงักล่าวจะส่งผลต่อบญั ชี และความเสีย่ งของลกู คา้ทั ้งหมด (ข) จะต้องท าการฝากเงนิเริม่ ตน้ และเงนิ ฝากในภายหลงัทั ้งหมดเพือ่ วตั ถุประสงคด์า้นมารจ์ิน้ ในสกุลเงิ น USD หรอืสกุลเงนิ อืน่ ซึ ่ง GMI สามารถเลอืกทีจ่ ะยอมรบัในจ านวนเงนิ ดงักล่าวตามที ่ GMI สามารถก าหนดโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว โดยการฝากเงินภายหลังจะเป็ นสกุลเงินเดียวกันกับการฝากเงนิเริม่ ตน้ ; และ (ค) GMI ไดร้บั อนุญาตใหแ้ปลงเงนิ ทุนในบญั ชขี องลูกคา้เพือ่ เป็นมารจ์ิน้ ในและจากสกุลเงนิ ต่างประเทศดงั กล่าวดว้ยอตั ราแลกเปลีย่ นทีก่ าหนดโดย GMI ตามดุลยพินิจของตนแตเ่ พียงผูเ้ดยี วโดยพิจารณาจากอตั ราในตลาดเงนิ ทีม่ ีในขณะนั ้น

  การรบัความเสีย่ ง

  Chevron button

  ลูกคา้รบั ทราบว่าการลงทุนในธุรกรรมการแลกเปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศที ่ เพิม่ ผลทางการเงนิ เป็นการเก็งกา ไรที ่เกีย่ วขอ้ งกบั ความเสีย่ งระดบั สูง และเหมาะสมส าหรบัผูท้ ีส่ ามารถรบัความเสีย่ งจากการสูญเสยี เงนิ ประกนั ของตนเท่า นั ้นลูกคา้เขา้ใจว่าเนื ่องจากจะมีการกา หนดใชม้ารจ์ิน้ ระดบั ต ่าทั ่วไปในการซือ้ขายสญั ญาแลกเปลีย่ น เงินตราต่างประเทศ การเปลีย่ นแปลงราคาในการซือ้ขายสญั ญาแลกเปลีย่ นเงนิ ตราตา่ งประเทศอาจส่งผลใหสูญเสียเงิ ้ นประกันของลูกค้า ลูกคา้รบั ประกนั ว่าลกู คา้เต็มใจและสามารถทีจ่ ะรบั ความเสีย่ งทางการเงนิ และอืน่ ๆ จากการซือ้ขายสญั ญาแลกเปลีย่ นเงนิ ตราต่างประเทศและในการพิจารณาให้ GMI ด าเนินการกับบัญชีของตน ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะยกเวน้ GMI จากความรบัผดิ ชอบส าหรบัความเสยีหายที ่เกดิ ขนึ้ ผ่านการปฏบิตั ติ ามค าแนะน าหรอื ข้อเสนอในการเทรด หรือของพนักงาน เจา้หน้าที ่ หรือตัวแทนของตน ลูกคา้ รบัทราบว่าลูกคา้ ไม่ไดร้บัการค า้ ประกนั ดงักล่าวจาก GMI หรือจากตัวแทน หรอืเจา้หน้าทีแ่ นะน าใด ๆ หรอืนิตบิ ุคคลอืน่ ๆ ทีล่ ูกคา้ด าเนินการกบั บญั ชี GMI ของตน และไม่ไดท้ าขอ้ ตกลงนี ้เพือ่ พจิารณาหรอือาศยั การค า้ ประกนั หรอืการรบั รองทีค่ ลา้ย คลึงกันดังกล่าวใด ๆ ลูกคา้ รบัทราบว่าลูกคา้ ไม่ไดร้บัการค า้ ประกนั ดงักลา่ วจาก GMI หรือจากตัวแทนของบริษัท หรอืเจา้หน้าทีแ่ นะน าใด ๆ หรอืนิตบิ ุคคลอืน่ ๆ ทีล่ ูกคา้ด าเนินการกบั บญั ชี GMI ของตน และไม่ไดท้ าขอ้ ตกลงนี ้เพือ่ พจิารณาหรอือาศยั การค า้ ประกนั หรอืการรบั รองทีค่ ลา้ย คลึงกันดังกล่าวใด ๆ

  การไม่มีข้อตกลงแบบแยก

  Chevron button

  ลูกคา้รบั ทราบว่าลูกคา้ไม่มีขอ้ตกลงแยกทีท่ ากบั โบรกเกอรข์องลูกคา้ หรือพนักงาน GMI หรอืเจา้หนา้ที ่ใด ๆ เกีย่ วกบั การเทรดในบญั ชี GMI ของลูกค้า ซึ ่งรวมถงึขอ้ตกลงใด ๆ ในการรับประกันผลก าไรหรือการจ ากัดการขาดทุนในบัญชีของลูกค้า ลูกค้าเข้าใจว่าลูกค้าอยู่ภายใต้ข้อผูกมัดทีจ่ ะตอ้งแจง้ฝ่ายปฏบิ ตั ติ ามกฎระเบยีบของ GMI เป็นลายลกั ษณอ์กั ษรในทนั ทเีกีย่ วกบั ขอ้ตกลงใด ๆ ประเภทนี ้ นอกจากนี ้ ลูกค้าเข้าใจว่าการรับรองใด ๆ ทีด่ าเนินการโดยใครก็ตามที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บญั ชขี องลูกคา้ ซึ ่งแตกต่างไปจากขอ้ความใด ๆ ทีล่ ูกคา้ไดร้บั จาก GMI จะต้องมีการแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GMI ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรในทันที ลูกคา้เขา้ใจว่าลูกคา้ตอ้งอนุญาตธุรกรรมทุกรายการก่อนทีจ่ ะด าเนินการ เวน้ แต่ลกู คา้มอบดุลยพนิิจใหก้ บั บุคคลอืน่ โดยการลงนามในหนังสอืมอบอ านาจแบบจ ากดั (“LPOA”) ของ GMI ธุรกรรมทีม่ ีขอ้โตแ้ยง้ใด ๆ จะต้องได้รับการแจ้งให้ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GMI ทราบตามขอ้ก าหนดการแจง้ใหท้ ราบของขอ้ตกลงนี ้ ลกู คา้ตกลงทีจ่ ะชดใชแ้ละยกเวน้ GMI จากความรบั ผดิในความเสยีหายหรอืความรบั ผดิ ทั ้งหมดที ่ เกดิ จากการทีล่ ูกคา้ไม่สามารถแจง้ฝ่า ยปฏิบัติตามกฎระเบียบของ GMI ภายในหนึ ่ง (1) วันท าการของเหตุการณ์ใด ๆ ทีอ่ า้งถงึในทีน่ ี ้ ประกาศทั ้งหมดทีจ่ าเป็นในส่วนนีจ้ ะไดร้บั การสง่ ไปยงั GMI ทีส่ านักงานใหญ

  บัญชีร่วม

  Chevron button

  หากบญั ชนีีถ้ อืครองโดยบุคคลมากกว่าหนึ ่งคน ผูถ้ อืบญั ชรีว่ มทั ้งหมดจะตอ้งรว่ มกนั รบั ผิดและรบั ผดิ แทนกนต่อ ั GMI ส าหรับข้อผูกพันใด ๆ และทั ้งหมดที ่ เกดิ จากธุรกรรมในบญั ชี และตกลงทีจ่ ะผูกพนั ตามขอ้ก าหนดและเงือ่ นไขทั ้งหมดของขอ้ตกลงนี ้ และขอ้ตกลงที ่ เป็นลายลกั ษณอ์กั ษรอืน่ ๆ ที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บญั ชี นอกจากนี ้ บุคคลทีม่ ีชือ่ อยู่ในบญั ชแีต่ละรายมีอ านาจ: ก) ท าการเทรดส าหรับบัญชี ข) รบั การตดิ ต่อทางอเีมลและเอกสารทั ้งหมดที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บญั ชีค) รับ ฝาก หรือถอนเงินจากบัญชี ง) ด าเนินการตามขอ้ตกลงที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บญั ชีและ จ) ด าเนินการกับ GMI อย่างเต็มที ่ในทุกเรือ่ ง GMI มีอ านาจก าหนดให้ฝ่ายต่าง ๆ ของบญั ชดี าเนินการรว่ มกนั ในเรือ่ งของบญั ชี GMI ท าการควบคุมความปลอดภัยของบัญชีแบบรายบุคคลหรือร่วมกัน ในกรณีที ่ GMI ไดร้บั การแจง้ขอ้พิพาทระหว่างหรอืค าแนะน าทีข่ ดั แยง้กนั จากผูถ้ อืบญั ชรีว่ ม GMI อาจแต่ไม่จ าเป็ นต้องวางข้อจ ากัดในบัญชี รวมถึงข้อจ ากัดในการถอนหรือโอนออกจากบัญชีจนกว่า GMI จะไดร้บั เอกสารทีน่ ่าพอใจว่ามีการแกไ้ขขอ้พิพาทแลว้ หรอืผูถ้ อืบญั ชรีว่ มทั ้งหมดใหค้ าแนะน ารว่ มแก่ GMI ในกรณีทีผ่ ูถ้ อืบญั ชรีายใดเสยีชวีติ ผูถ้ อืบญั ชรีว่ มที ่ เหลอืจะตอ้งแจง้ให้ GMI ทราบเป็ นลายลักษณ์อักษรทันที และก่อนหรือหลังได้รับการแจ้งดังกล่าว GMI อาจใช ้ด าเนินการดังกล่าว ก าหนดขัน้ ตอนดงักล่าว ร ้องขอเอกสารดังกล่าว เก็บรักษาส่วนดังกล่าวของบัญชี และจ ากดั การท าธุรกรรมในบญั ชเีนื ่องจาก GMI อาจถอื ว่าเหมาะสมเพือ่ ปกป้อง GMI จากภาษี ความรับผิด ค่าปรับ หรือการขาดทุนใด ๆ ภายใต้กฎหมายในปัจจุบันหรือในอนาคต หรอือืน่ ๆ หลักทรัพย์ของเจ้าของบัญชีใด ๆ ที ่ เสยีชวีติ จะตอ้งรบั ผดิ และผู้รอดชีวิตจะยังคงต้องรับผิดต่อ GMI ส าหรบั ขอ้ผูกพนั ทั ้งหมดในบญั ชไีม่ว่าในทางใดก็ตาม อนั เป็นผลมาจากการเสรจ็สิน้ ธุรกรรมที ่ เริม่ ตน้ ขึน้ ก่อนทีจ่ ะไดร้บั การแจง้การเสยีชวีติ ของผูต้ ายจ าก GMI เป็ นลายลักษณ์อักษร หรอืเกดิ ขึน้ ในการชา ระหนีบ้ ญั ชี หรือการปรับผลประโยชน์ของฝ่ายต่าง ๆ ตามล าดับ ทั ้งนี ้ ถือว่าเจ้าของบัญชีแต่ละคนมีส่วนแบ่งเท่า ๆ กัน

  บญั ชที ีม่ กี ารจดั การ

  Chevron button

  ส าหรบั บญั ชทีีม่ ีการจดั การ ผู้จัดการด้านการเงิน คือ บุคคลหรอืนิตบิุคคลที ่ไดร้บั อนุญาตใหท้ าการตดั สนิใจเกีย่ วกบั บญั ชใีนนามของเจา้ของผลประโ ยชน์ของบัญชี ซึ ่งรวมถงึผูด้ ูแลผลประโยชน์ ผู้พิทักษ์ ผู้ควบคุม ผู้คุ้มครอง ผู้ด าเนินการ ผู้จัดการมรดก ทนายความ หรือผู้ให้ค าปรึกษาด้านการลงทุน หรอืบุคคลอืน่ ทีล่ ูกคา้ใหส้ทิ ธิ ์ในการเทรดผา่ นบญั ชี ลูกค้าเข้าใจและยอมรับว่า GMI อาจ (แต่ไม่จ าเป็ น) ตรวจสอบการด าเนินการหรือการไม่ด าเนินการใด ๆ ของผูจ้ดั การดา้นการเงนิ ที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บญั ชี และไม่รับผิดชอบในการก าหนดว่าการด าเนินการหรือการไม่ด าเนินการของผู้จัดการด้านการเงิน เป็นไปตามมาตรฐานการดูแลที ่ เกีย่ วขอ้งกบั การจดั การบญั ชขี องผูจ้ดั การดา้นการเงนิ ดงักล่าวห รือไม่ ลูกคา้เขา้ใจและยอมรบั เพิม่ เตมิ ว่า GMI ไม่รับผิดชอบในการระบุความถูกต้องของสถานะหรือความสามารถของบุคคลหรือนิติบุคคลในก ารท าหนา้ที ่ เป็นผูจัดการด้านการเงิน ้ ลูกคา้ยอมรบั ทีจ่ ะยกเวน้ GMI และเจา้หนา้ที ่ กรรมการ พนักงาน ตัวแทน และบรษิทั ในเครอืจากความรบั ผดิในหนีส้ นิ ข้อเรียกร ้อง หรือค่าใช ้จ่ายใด ๆ รวมถงึค่าธรรมเนียมทนายความและการเบกิ จ่ายค่าทนายความที ่ เกดิ ขึน้ ส าหรับการด าเนินการหรือการไม่ด าเนินการของผู้จัดการด้านการเงินของลูกค้า

  การแก้ไข

  Chevron button

  ลูกคา้ตกลงในทีน่ ี ้ว่า GMI อาจแกไ้ขขอ้ตกลงนี ้โดยการแจง้เป็นลายลกั ษณอ์กั ษร ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพียงการส่งอเีมลเกีย่ วกบั การแกไ้ขขอ้ตกลงนี ้ไปยงัลูกคา้ หรอืโดยการเผยแพรข่ อ้ตกลงทีแ่ กไ้ขแลว้บนเว็บไซตอ์ย่างเป็นทางการของบรษิทั เมือ่ จ าเป็น และจะถอื ว่าลูกคา้มีขอ้ผูกพนั ตามเงือ่ นไขของการแกไ้ขดงักล่าวภายใตข้ อ้ตกลงนี ้ ารหลงัจากที ่ GMI ไดส้่งการแจง้การแกไ้ขดงักล่าวเกีย่ วกบั ขอ้ก าหนดของขอ้ตกลงนี ้ใหก้ บั ลกู คา้เป็นลายลกั ษณอ์กั ษร หรอืไดเ้ผยแพรข่ อ้ตกลงทีม่ ีการแกไ้ขบนเว็บไซตท์างการของบรษิทั ขอ้ตกลงทีม่ ีการแกไ้ขใด ๆ จะแทนทีข่ อ้ตกลงก่อนหนา้นี ้ระหว่าง GMI ในหัวข้อเดียวกัน และจะมีผลบังคับกับธุรกรรมใด ๆ ที ่ เกดิ ขึน้ ในภายหลงัหรอืทีค่ า้งอยู่ในวนั ทีข้อตกลงฉบับใหม่มีผลบังคับใช ้

  การเป็ นโมฆะเป็ นบางส่วน

  Chevron button

  ขอ้ตกลงนี ้ เอกสารแนบใด ๆ ในทีน่ ี ้ รวมถึงข้อก าหนด และเงือ่ นไขทีม่ ีอยู่ในค าแถลงและการยนื ยนั ประกอบดว้ยขอ้ตกลงทั ้งหมดระหว่างคสู่ ญั ญาที ่ เกีย่ ว ขอ้งกบั หวัขอ้นี ้ หากบทบญั ญตั หิ รอืเงือ่ นไขใดของขอ้ตกลงนีจ้ ะถูกถอื ว่าเป็นโมฆะหรอืไม่สามารถบงัคบั ใชไ้ดโ้ด ยศาล หรอืหน่วยงานหรอืองคก์รกา กบั ดูแลหรอืที ่ใชก้ารก ากบั ดูแลตนเอง จะถอื ว่าขอ้ก าหนดดงักล่าวไดร้บั การแกไ้ขหรอืยกเลกิเพือ่ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดที ่ เกีย่ วขอ้งข องศาล หรอืหน่วยงานหรอืองคก์รก ากบั ดูแลหรอืที ่ใชก้ารก ากบั ดูแลตนเองหากจ าเป็น ความถกู ตอ้งของขอ้กา หนดและเงือ่ นไขที ่ เหลอืจะไม่ไดร้บั ผลกระทบ และดงันั ้นขอ้ตกลงนีจ้ ะไดร้บั การด าเนินการประหนึ ่งว่าบทบญั ญตั หิ รอืเงือ่ นไขที ่ เป็นโมฆะหรอืไม่ส ามารถบงัคบั ใชไ้ดน้ั ้นไม่ไดอ้ยู่ในทีน่ ี

  ผลผูกพัน

  Chevron button

  ขอ้ตกลงนีจ้ ะมีความต่อเนื ่องและจะครอบคลุมเป็นรายบุคคลและโดยรวมต่อบญั ชทีั ้งหมดของลูกค้ าที ่ เปิดหรอืเปิดใหม่กบั GMI ในเวลาใดก็ตาม โดยไม่ค านึงถงึการเปลีย่ นแปลงใด ๆ หรอืการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ในเวลาใดก็ตามกับบุคลากรของ GMI หรือผู้สืบทอด ผู้มอบหมาย หรือบริษัทในเครือ ขอ้ตกลงนี ้รวมถงึการอนุญาตทั ้งหมดจะเป็นไปเพือ่ ประโยชนข์ อง GMI และผู้สืบทอด และผู้มอบหมายของบริษัท ไม่ว่าจะโดยการควบรวม การรวมกิจการ หรอือืน่ ๆ และจะมีผลผูกพันกับลูกค้า และ/หรือหลักทรัพย์ผู้ด าเนินการ ผู้ดูแลผลประโยชน์ผู้จัดการมรดก ผู้แทนทางกฎหมาย ผู้สืบทอด และผู้มอบหมายของลูกค้า ลูกคา้ใหส้ตั ยาบนั ในการท าธุรกรรมทั ้งหมดกบั GMI ทีม่ ีผลก่อนวนั ทีข่ องขอ้ตกลงนี ้ และตกลงว่าสิทธิและข้อผูกพันของลูกค้าในส่วนที ่ เกีย่ วขอ้งจะอยู่ภายใตเ้งือ่ นไขของขอ้ตกลงนี

  การยุติ

  Chevron button

  ขอ้ตกลงนีจ้ ะมีผลบงัคบั ใชต้่อไปจนกว่าจะมีการยตุ ิ และลูกคา้อาจยุตไิดทุ้กเมือ่ หากลกู คา้ไม่มตี าแหน่งที ่ เปิดอยแู่ ละไม่มีหนีส้ นิ ใด ๆ ทีถ่ อือยู่หรอืเป็นหนี ้ GMI เมือ่ ไดร้บั หนังสอื แจง้การยตุ ผิ ่านทางอเีมลเป็นลายลกั ษณอ์กั ษรตามจรงิจาก GMI หรอืเมือ่ ใดก็ตามที ่ GMI ส่งหนังสือแจ้งการยุติไปยังลูกค้า โดยมีเงือ่ นไขว่าการยุตดิงักล่าวจะไม่เป็นการปลดขอ้ผกู มดั ของคู่สญั ญาใดฝ่ายหนึ ่งใดทีก่ าหนด ไวใ้นขอ้ตกลงนี ้ และจะไม่ปลดข้อผูกมัดใด ๆ ของลูกคา้ที ่ เกดิ จากการท าธุรกรรมก่อนหนา้นีท้ ี ่ เกีย่ วขอ้งกบั ขอ้ตกลงนี ้ การระงบั หรอืการยุตขิ อ้ตกลงนีจ้ ะไม่ส่งผลกระทบต่อขอ้ผูกมดั ใด ๆ ทีค่ ู่สญั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ ่งอาจมีอยู่ในส่วนที ่ เกีย่ วกบั ธุรกรรมทีค่ า้งอยู่ใด ๆ หรือสิทธิทางกฎหมายหรือข้อผูกมัดใด ๆ ทีอ่ าจเกดิ ขึน้ ภายใตข้ อ้ตกลงนีห้ รอืธุรกรรมใด ๆ ที ่ เกดิ ขึน้ ภายใตข้ อ้ตกลงนี ้ เมือ่ สิน้ สดุ ขอ้ตกลงนี ้ ลูกคา้จะชา ระค่าธรรมเนียมหรอืคา่ คอมมิชชนั ทีถ่ งึก าหนดใด ๆ ให้แก่ GMI และหลังจากชดใช ้จ านวนเงินคงค้างใด ๆ แล้ว GMI จะปิดบัญชีของลูกค้า

  การชดใช้ค่าเสียหาย

  Chevron button

  ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะชดใชค้่าเสยีหายและยกเวน้ GMI บริษัทในเครือ พนักงาน เจา้หนา้ที ่ ผู้สืบทอด และผูม้ อบหมายของบรษิทั จากความรบั ผิดในและต่อหนีส้ นิ ความสูญเสีย ความเสียหาย ตน้ ทุนและค่าใชจ้่ายทั ้งหมดใด ๆ ซึ ่งรวมถงึค่าธรรมเนียมทนายความที ่ เกดิ ขึน้ โดย GMI ซึ ่งเกดิ จากการทีล่ กู คา้ไม่สามารถปฏบิ ตั ติ ามความรบั ผิดชอบของลูกคา้ในทีน่ ีอ้ ย่างเต็มทีแ่ ละตาม เวลาที ่ เหมาะสม หรือหากการรับรองและการรับประกันใด ๆ ไม่เป็ นจริงและไม่ถูกต้อง ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะชา ระค่าใชจ้่ายเกีย่ วกบั ความเสยีหาย ตน้ทุนและค่าใชจ้่ายทั ้งหมดใหก้ บั GMI ในทันทีซึ ่งรวมถงึค่าธรรมเนียมทนายความที ่ เกดิ ขึน้ โดย GMI ในการบังคับใช ้ข้อก าหนดใด ๆ ของขอ้ตกลงนีแ้ ละขอ้ตกลงอืน่ ใดระหว่าง GMI และลูกค้า

  ลูกค้ายอมรับด้วยว่าตนจะยกเว้น GMI จากความรับผิดต่อความสูญเสีย หนีส้ นิ การตัดสิน คดีฟ้ องร ้อง คดีความ การด าเนินการตามกฎหมาย ข้อเรียกร ้อง ความเสียหาย และ/หรอืค่าใชจ้่ายทีล่ ูกคา้ไดร้บั ผลจากหรอืเกดิ ขึน้ จากการกระท าหรอืการละเวน้ โดยบุคคลใด ๆ ที ่ เขา้ถงึบญั ชขี องลกู คา้โดยใชห้มายเลขบญั ชี และ/หรือรหัสผ่าน และ/หรอืรายละเอยีดความปลอดภยั ทีล่ ูกคา้ก าหนดไม่ว่าลกู คา้จะอนุญาตการเขา้ถงึดงักล่าวหรอื ไม่ก็ตาม

  GMI จะไม่รับผิดต่อการผิดนัด การละเว้น ข้อผิดพลาด หรือความผิดพลาดใด ๆ ของบุคคลภายนอกหรอืบรษิทั ที ่ เกีย่ วขอ้ง นอกเหนือจากผลของความประมาท การฉ้อโกง หรอืการผิดนัดโดยเจตนาที ่ เกีย่ วขอ้งกบั การแต่งตั ้งบุคคลภายนอกนัน้ ของ GMI เอง ขอ้มูลบางอย่างที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บรกิ ารของ GMI จัดท าโดยบุคคลภายนอก และบริษัทไม่รับผิดต่อความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นใด ๆ ในขอ้มูลที ่ให้ GMI ยกเวน้ในกรณีทีค่ วามไมถ่ ูกตอ้ง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้นดังกล่าวเกิดจากความประมาท การฉ้อโกง หรอืการผดิ นดั โดยเจตนาที ่ เกีย่ วขอ้งกบั การแตง่ ตั ้งบุคคลภายนอกนัน้ ของบรษิทั เอง

  GMI จะไม่รบั ผิดต่อลูกคา้เกีย่ วกบั ความเสยีหาย ต้นทุนหรือค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทีล่ ูกคา้ตอ้งรบั อันเป็ นผลมาจาก: (ก) ความล่าช ้า หรือข้อบกพร่อง หรอืความลม้เหลวต่อทั ้งหมดหรอืส่วนใดส่วนหนึ ่งของซอฟตแ์วรก์ารบรกิ ารเทรดทางอเิล็กทรอนิ กส์ของ GMI หรือระบบหรือลิงก ์เครือข่ายใด ๆ หรอืวธิกี ารสือ่ สารอืน่ ใด หรือ (ข) ไวรัสคอมพิวเตอร ์หนอนคอมพิวเตอร ์ ซอฟต์แวร ์บอมบ์ หรอืสิ ่งทีค่ ลา้ยคลงึกนั ใด ๆ ทีน่ าเขา้สู่ฮารด์แวรค์อมพิวเตอรห์รอืซอฟตแ์วรข์องลูกคา้ผา่ นบรกิ ารเทรดทางอเิล็กทรอนิกสข์อง GMI โดยปราศจากความล าเอยีงต่อขอ้ก าหนดอืน่ ใดของขอ้ตกลงนี ้ยกเวน้ในกรณีทีก่ ารสญู เสยี ต้นทุน หรือค่าใช ้จ่ายดังกล่าวเป็ นผลมาจากความประมาทเลินเล่อ การฉ้อโกง หรือการผิดนัดโดยเจตนาของ GMI เอง

  GMI จะไม่รบั ผิดต่อลูกคา้เกีย่ วกบั ความเสยีหาย ต้นทุนหรือค่าใช ้จ่ายใด ๆ ทีล่ ูกคา้ไดร้บั อันเป็ นผลมาจาก: (ก) ลูกค้าไม่สามารถเปิดหรือปิดธุรกรรมใด ๆ ได้ หรือ (ข) สาเหตุใด ๆ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมทีส่ มเหตุสมผลของ GMI และผลกระทบทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมทีส่ มเหตุสมผลของ GMI ทีจ่ ะหลกีเลีย่ งได้ โดยปราศจากความล าเอยีงต่อขอ้ก าหนดอืน่ ใดของขอ้ตกลงนี

  GMI จะไม่รบั ผิดต่อลูกคา้เกีย่ วกบั การสูญเสยีใด ๆ ที ่ เป็นผลขา้งเคยีงของการสญู เสยีหรอืความเสยีหายหลกั และที ่ไม่ใชผ่ ลทีค่ าดการณไ์ดจ้ากการละเมดิ ขอ้ตกลงนี ้ ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพียง การสูญเสียธุรกิจ การสูญเสียผลก าไร ความลม้เหลวในการหลกีเลีย่ งการสญู เสยี การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล การสญู เสยีคา่ ความนิยมหรอืชือ่ เสยีง อันเกิดจากการกระท าหรือการละเลยใด ๆ ของ GMI ภายใตข้ อ้ตกลงนี ้ โดยปราศจากความล าเอยีงต่อขอ้ก าหนดอืน่ ใดของขอ้ตกลงนี

  ความยนิ ยอมดา้ นธุรกรรมทีอ่ ยู่ภายใตก้ ารจดั การของบรษิ ทั เดยี วกน

  Chevron button

  ผู้ลงนามดา้นล่างนี ้รบั ทราบและตกลงว่า GMI อาจท าหนา้ที ่ เป็นคู่สญั ญากบั ลูกคา้ส าหรบั การเทรดใด ๆ ทีป่ ้อนส าหรบั บญั ชขี องผูล้งนามดา้นล่าง ผูล้งนามดา้นล่างนีย้ นิ ยอมต่อธุรกรรมใด ๆ ดงักลา่ วภายใตข้ อ้จ ากดั และเงือ่ นไข (หากมี) ซึ ่งมีอยู่ในกฎหรอืขอ้บงัคบั ของธนาคาร สถาบัน ตลาดหลักทรัพย์ หรือกระทรวงพาณิชย์ใด ๆ ทีด่ าเนินการค าสั ่งซือ้หรอืขายดงักล่าวและอยู่ภายใตข้ อ้จ ากดั และเงือ่ นไข

  ค าศพั ทแ์ละหวัเรือ่ ง

  Chevron button

  ค าว่า “GMI” จะถือว่าหมายรวมถึง GMI บริษัทในเครือ แผนก ผู้สืบทอด และผู้มอบหมาย ค าว่า “ลูกค้า” จะหมายถึง คู่สญั ญาหนึ ่งฝ่าย (หรือคู่สัญญาหลายฝ่าย) ทีด่ าเนินการตามขอ้ตกลง และค าว่า “ข้อตกลง” จะหมายรวมถงึขอ้ตกลงและการอนุญาตอืน่ ๆ ทั ้งหมดทีด่ าเนินการโดยลูกคา้ที ่ เกีย่ วขอ้งกบั การดูแลบญั ชขี องลูกคา้กบั GMI ไม่ว่าจะด าเนินการเมือ่ ใดกต็ าม หวัเรือ่ งของย่อหนา้ในขอ้ตกลงนีแ้ ทรกไวเ้พือ่ ความสะดวกในการอา้งองิเท่านัน้ และไม่ถือว่าเป็ นการจ ากัดประโยชน์ต่อการให้บริการหรือส่งผลกระทบต่อความหมายของข้อก าห นดใด ๆ

  การยอมรับ

  Chevron button

  ขอ้ตกลงนีจ้ ะไม่ถอื ว่าไดร้บั การยอมรบั โดย GMI และไม่กลายเป็นสญั ญาทีม่ ีผลผกู พนั ระหว่างลกู คา้และ GMI จนกว่าข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย GMI

  เขตอ านาจศาล สถานทีพ่ จิารณาคดี การสละสทิ ธิก์ ารตดั สนิ คดโีดยลูกขนุ และการลดระยะเวลาอายุความ

  Chevron button

  ลูกคา้ยอมรบั ว่าการฟ้องคดแีพ่งหรอืการด าเนินการทางกฎหมายอืนใดระหว่าง ่ GMI หรือพนักงาน หรอืตวัแทนของบรษิทั ในฝ่ายหนึ ่งกบั ลูกคา้ซึ ่งเป็นอกี ฝ่ายหนึ ่ง อนั เกดิ จากหรอืเกีย่ วขอ้งกบั ขอ้ตกลงนีห้ รอืบญั ชขี องลูกคา้ จะได้รับการเบิกความ นั ่งพิจารณาและแกไ้ขโดยนิตบิุคคลทีต่ ั ้งอยู่ในสาธารณรฐัวานูอาตูเท่านัน้ และดว้ยประการนี ้ ลูกค้าสามารถขอสละสทิ ธิก์ ารตดั สนิ คดโีดยลกู ขนุ ในการดา เนินการดงักล่าวหรอืการด าเนินการ ใด ๆ และสามารถขอสละสทิ ธิ ์ในการโอนการดา เนินการดงักลา่ วไปยงัสถานทีอ่ ืน่ ใดได้ ลูกคา้จะไม่ด าเนินการไม่ว่าในรูปแบบใดที ่ เกดิ ขึน้ จากหรอืเกีย่ วขอ้งกบั ขอ้ตกลงนีห้ รอืการท าธุรก รรมในทีน่ ี ้ เกนิ กว่าหนึ ่งปีหลงัจากเกดิ มูลฟ้อง ดว้ยประการนี ้ ลูกคา้จะยืน่ และยนิ ยอมต่อเขตอ านาจศาลส่วนบุคคลในศาลใด ๆ ของสาธารณรัฐวานูอาตู

  กฎหมายทีใ่ ชบ้ งัคบั และเขตอ านาจศาล

  Chevron button

  ขอ้ตกลงนี ้ และสิทธิ รวมถงึขอ้ผูกมดั ของคู่สญั ญาในทีน่ ีจ้ ะอยู่ภายใตก้ ารควบคมุ ตีความ และบังคับใช ้ทุกประการโดยกฎหมายของสาธารณรัฐวานูอาตู โดยไม่ค านึงถึงการเลือกใช ้หลักกฎหมาย

  การใช้เว็บไซต์ของ GMI

  Chevron button

  เว็บไซต์อ้างถึงเว็บไซต์ของ GMI (www.gmimarkets.com และเว็บไซตเ์พิม่ เตมิ ที ่ GMI อาจจดทะเบียน) โดยเว็บไซตจ์ะจดั หาเนือ้ หาและขอ้มูลแก่ลูกคา้ เนือ้ หาบนเว็บไซตท์ีจ่ ดั หามีไวเ้พือ่ ความสะดวก แต่อาจไม่ถูกต้องหรือล้าสมัย ลูกคา้ตกลงทีจ่ ะใชต้ามการยนื ยนั การท าธุรกรรมและรายงานการเงนิ ของลูกคา้เป็นบนั ทกึอย่างเป็ นทางการของบญั ชขี องลกู คา้ทุกเมือ่ ขอ้มูลไม่ใชข่ อ้มูลที ่ เกีย่ วขอ้งกบั บญั ชโีดยเฉพาะ ข้อมูล คือ ขอ้มูลทางการเงนิ หรอืการลงทนุ ทีบ่ ุคคลภายนอกจดั หาใหแ้ก่ GMI โดย GMI จัดหาให้กับลูกค้า ซึ ่งรวมถงึขอ้มูลการตลาด ข่าวสาร การวิจัย การวิเคราะห์ทางการเงิน ความเห็น หรอืเครือ่ งมือ ขอ้มูลบนเว็บไซตเ์ป็นการจดั หาจากแหล่งที ่ เชือ่ ว่าเชือ่ ถอืไดแ้ต่ไม่สามารถรบั ประกนั ได้ ขอ้มูลทีจ่ ดั หาในเว็บไซตข์องเราไม่ไดด้ดั แปลงใหเ้ขา้กบั ลูกคา้รายใดโดยเฉพาะ และลูกค้าเขา้ใจว่าขอ้มูลทีจ่ ดั หาใหก้ บั ลูกคา้ไม่ใชค่ าแนะน าส าหรบั ลูกคา้เกีย่ วกบั ความเหมาะสม ของการซือ้ และ/หรือการขายสกุลเงินใด ๆ GMI อาจเปลีย่ นแปลง แก้ไข ปรบั เปลีย่ น เพิม่ ปรบั ปรุงใหด้ ขี ึน้ ลบ หรือยุติส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์GMI โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เว็บไซตอ์าจมีการเชือ่ มโยงหลายมติไิปยงัเว็บไซตข์องบุคคลภายนอก GMI ไม่รบั ผิดชอบต่อขอ้มูลหรอืเนือ้ หาทีจ่ ดั ท าโดยเว็บไซตข์องบุคคลภายนอกดงักล่าว

  ข้อมูลการตลาด ข่าวสาร และขอ้ มูลอืน่ ๆ

  Chevron button

  ลูกค้ายอมรับว่าข้อมูลการตลาด ข่าวสาร และขอ้มูลอืน่ ๆ ทีม่ ีใหก้ บั ลูกคา้ผ่านทางเว็บไซตข์องเรานั ้นมีไวส้า หรบั การใชง้านส่วนตวัของลูกคา้ และลูกคา้จะไม่ส่งซ ้าหรอืเผยแพรข่ อ้มูลนี ้ในรูปแบบใดโดยไม่ไดร้บั ความยนิ ยอมเป็นลายลกั ษณอ์ั กษรจาก GMI

  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า

  Chevron button

  GMI จะใชข้อ้มูลส่วนบุคคลของลกู คา้ตามที ่ระบุไวใ้นค าแถลงนโยบายของ GMI ทีน่ ี ่ เท่านั ้น

  เหตุสุดวิสัย

  Chevron button

  บรษิทั อาจพิจารณาตามความเห็นทีส่ มเหตสุ มผลว่ามสีภาวะตลาดฉุกเฉินหรอืผิดปกติ (“เหตุสุดวิสัย”) ซึ ่งในกรณีนี ้ GMI จะด าเนินการตามสมควรเพือ่ แจง้ใหลู้กคา้ทราบ เหตุสุดวสิ ยั จะรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพียงสิ ่งต่อไปนี ้ : (ก) การกระท า เหตุการณ์ หรอืเหตุการณท์ี ่ เกดิ ขึน้ ใด ๆ (ซึ ่งรวมถงึแต่ไม่จ ากดั เพียงเหตุฉุกเฉินระดบั ชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือความวุ่นวายในบ้านเมือง การด าเนินการของรัฐบาล การก่อการร ้าย การปะทุหรือการคุกคามของสงครามหรือการสู้รบ ปรากฏการณ์ธรรมชาติ แผ่นดินไหว โรคระบาด อุบัติเหตุ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การช ารุดเสียหาย (ข) การหยุดชะงักหรือความผิดปกติของแหล่งจ่ายไฟ อิเล็กทรอนิกส์ ความลม้เหลวของอุปกรณส์ือ่ สารหรอืผูจ้ าหน่าย การก่อความไม่สงบ บทบัญญัติแห่งกฎหมาย การปิดงาน หรอืภยั พิบตั ริะหว่างประเทศอืน่ ใด วิกฤตเศรษฐกิจหรือการเมือง หรือภัยธรรมชาติ) ซึ ่งขดั ขวางไมใ่ ห้ GMI รกั ษาตลาดที ่ เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยในตราสารหนึ ่งรายการขึน้ ไป ตามความเห็นทีส่ มเหตุสมผลของ GMI (ค) การระงับ การช าระบัญชี หรือการปิดตลาดใด ๆ หรอืการละทิ ้ง หรือความล้มเหลวของเหตุการณ์ใด ๆ ที ่ GMI เกีย่ วขอ้งกบั การเสนอราคา หรือการก าหนดข้อจ ากัด หรือข้อก าหนดพิเศษหรือผิดปกติในการเทรดในตลาดดังกล่าว หรือในเหตุการณ์ใด ๆ (ง) สภาวะตลาดผิดปกติ หรือ (จ) เหตุการณ์ การด าเนินการ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที ่ไม่สมเหตุสมผลภายในการควบคุมของ GMI และผลกระทบของเหตุการณน์ั ้นท าให้ GMI ไม่อยู่ในฐานะทีจ่ ะด าเนินการตามสมควรเพือ่ แกไ้ขการผิดนดั ชา ระหนี ้ หาก GMI ระบุว่ามีเหตุสุดวิสัยอยู่ GMI สามารถใช ้ดุลยพินิจเด็ดขาดของตนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและในทุกเมือ่ เพือ่ ใชด้ าเนิน การอย่างนอ้ ยหนึ ่งขัน้ ตอนต่อไปนี ้ : (ก) เพิม่ ขอ้ก าหนดมารจ์ิน้ ของลูกคา้ (ข) ปิดธุรกรรมของลูกคา้ที ่ เปิดอยู่ทั ้งหมดหรอืธุรกรรมใด ๆ ที ่ระดบั การปิดดงักล่าวตามที ่ GMI เชือ่ ว่าเหมาะสม (ค) ระงบั หรอืปรบั เปลีย่ นการใชข้อ้ก าหนดทั ้งหมดหรอืใด ๆ ของขอ้ตกลงนี ้ในขอบเขตที ่ เหตุสุดวสิ ยั ท าให้ GMI ไม่สามารถปฏบิ ตั ติ ามขอ้ก าหนดหรอืเงือ่ นไขที ่ เป็นปัญหาได้

  ภาคผนวกของข้อตกลงลูกค้าการคัดลอกการเทรด

  ภาคผนวกของข ้อตกลงลูกค ้า (‘ภาคผนวก’) นีจ้ ดั ท าขึน้ โดยและระหว่างคุณและ Global Market Index Limited (ต่อไปนีจ้ ะเรยีกว่า “บริษัท” หรือ “GMI” หรือ “เรา” “พวกเรา”) ซึ ่งเป็นบรษิทั จด ทะเบยีนทีจ่ ดั ตั ้งขึน้ ภายใตก้ ฎหมายของสาธารณรฐั Vanuatu เป็นผูร้บั ชว่ งต่อและผูท้ ี ่ไดร้บั มอบหมาย ภาคผนวกนีก้ าหนดขอ้ก าหนดเฉพาะทีจ่ ะน าไปใชก้บั คุณเมือ่ ใชบ้รการคัดลอกการเทรด ิ ข ้อก าหนด ของภาคผนวกนี ้ เป็นสว่ นหนึ ่งของขอ้ตกลงลูกคา

  1. GMI เสนอบรกิ ารคดั ลอกการเทรดซึ ่งชว่ ยใหคุ้ณสามารถคดั ลอกการเทรดจากเทรดเดอรข์อง GMI ทีต่ กลงทีจ่ ะใหค้ ดั ลอกได้(“ผูเ้ชีย่ วชาญ”) คณุ สามารถเลอืกทีจ่ ะคดั ลอกค าสั ่งในบญั ชขี องผูเ้ชีย่ วชาญ รายเดียวหรือหลาย ๆ รายได ้ โดยเปิดบัญชีนักลงทุน GMI อาจปฏิเสธตัวเลือกในการเปิดบัญชีนัก ลงทุน หรอืจ ากดั จ านวนผูเ้ชีย่ วชาญทีจ่ ะตดิ ตามไดทุ้กเมือ่ และด ้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู ้เดียว บญั ชนีักลงทุนและบญั ชผีูเ้ชีย่ วชาญคอื บัญชีย่อยของการคัดลอกการเทรด

  2. GMI มอบความสามารถในการโต ้ตอบ ติดตาม และคดั ลอกเทรดเดอรร์ายอืน่ โดยให ้ข ้อมูลแก่คุณ เกีย่ วกบั ผูเ้ชีย่ วชาญ ขอ้มูลดงักล่าวรวมถงึวธิกี ารของผูเ้ชีย่ วชาญ การให ้คะแนน ค่าธรรมเนียม ผลลัพธ ์ของกิจกรรม ฯลฯ ทีอ่ าจเป็นประโยชนก์ บั คณุ ในการตดั สนิใจว่าจะคดั ลอกผูเ้ชีย่ วชาญ ดังกล่าวหรือไม่ โดยการตกลงทีจ่ ะคดั ลอกโดยเทรดเดอรข์อง GMI ทางผูเ้ชีย่ วชาญยนิ ยอมใหข้ อ้มูล ข ้างต ้น รวมถงึชือ่ ย่อและรูปแทนตวัของพวกเขาไดแ้สดงและแบ่งปันกบั เทรดเดอรข์อง GMI

  3. บรกิ ารคดั ลอกการเทรดอาจส่งผลใหม้ีการเทรดตราสารทางการเงนิ จ านวนหนึ ่ง การเทรดแต่ละครั ้ง ที ่ เปิดในนามของคุณโดยเป็นสว่ นหนึ ่งของบรกิ ารคดั ลอกการเทรดมกั จะจดั อยู่ในประเภทสนิ ทรพั ย์ เดยี วกนั กบั ทีจ่ ดั ประเภทไวใ้นบญั ชทีีค่ ดั ลอก

  4. บรกิ ารคดั ลอกการเทรดของเราอาจเป็นรูปแบบหนึ ่งของการจัดการการลงทุนตามดุลยพินิจ ซึ ่ง หมายความว่า ก่อนทีค่ ุณจะสามารถมีส่วนรว่ มในการคดั ลอกการเทรดได้ คุณต ้องประเมินว่าการ คดั ลอกการเทรดนัน้ เป็นเครือ่ งมือการลงทุนที ่ เหมาะสมส าหรบั คุณหรอืไม่

  5. ข ้อจ ากัดในการให ้บริการคัดลอกการเทรดของเรา

  5.1 เราไม่ได ้ให ้ค าแนะน าการลงทุนส่วนบุคคล ค าแนะน าในการลงทุน ค าแนะน าเกีย่ วกบั ภาษี หรือ ค าแนะน าทางการเงนิ อืน่ ๆ ทุกประเภท ค าอธิบายหรือข ้อมูลใด ๆ ที ่ เรามอบใหคุ้ณโดยเป็นส่วนหนึ ่ง ของการคัดลอกการเทรด หรอืเกีย่ วกบั ประสทิ ธภิ าพของการคดั ลอกการเทรดนั ้นไม่ไดม้ีเจตนาใหเ้ป็น และไม่ควรถือเป็ นค าแนะน า ขอ้มูลนีจ้ ดั ท าโดยเราเพียงเพือ่ วตั ถุประสงคใ์นการใหข้ อ้มูลเท่านั ้น

  5.2 คุณควรใชข้อ้มูลที ่รวบรวมจากเว็บไซตห์รอืแพลตฟอรม์ของเราเป็นจุดเริม่ ตน้ ส าหรบั การคน้ ควา้ อย่างอิสระและท าการตัดสินใจลงทุนด ้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม คุณไม่ควรตดั สนิ ใจลงทุนตามขอ้มูลที ่ ให ้ไว ้บนเว็บไซต ์และแพลตฟอร ์มของ GMI

  5.3 เราจะด าเนินการตามขัน้ ตอนที ่ เหมาะสมเพือ่ ตรวจสอบประสทิ ธภิ าพของผูเ้ชีย่ วชาญภายใต้ บริการคัดลอกการเทรด เราขอสงวนสทิ ธิ ์ในการหยุดชั ่วคราว ยุติหรอืบล็อกผูเ้ชีย่ วชาญใด ๆ ก็ตาม จากการคัดลอกภายใต ้บริการคัดลอกการเทรด

  6. ความเสีย่ งทีส่าคญั ของการคดั ลอกการเทรด

  6.1 ในการตดั สนิใจคดั ลอกเทรดเดอรร์ายใดรายหนึ ่งหรอืผคู้ า้ วิธีการและ / หรือพอร ์ตโฟลิโอ คุณควร พิจารณาสถานการณ์ทางการเงินของคุณ รวมทั ้งภาระผูกพนั ทางการเงนิ ของคุณดว้ย คุณควรเข ้าใจ ว่าการคัดลอกการเทรดเป็ นการเก็งก าไรสูง และคุณสามารถประสบกบั ความสญู เสยีทีส่ าคญั เกนิ กว่า จ านวนเงนิ ที ่ใชใ้นการคดั ลอกเทรดเดอรห์รอืผคู้ า้ อนั เป็นผลมาจากสิ ่งต่อไปนี ้ :

  (a) จะเกีย่ วขอ้งกบั การด าเนินการเทรดแบบอตั โนมตั ิโดยที ่ เปิดและปิดการเทรดในบญั ชขี องคุณโดยที ่ คุณไม่ต ้องด าเนินการใด ๆ

  (b) หากคุณแกไ้ขหรอืปิดค าสั ่งทีส่ รา้งโดยบรกิ ารคดั ลอกการเทรดดว้ยตนเอง คณุ อาจไดร้บั ผลลพั ธท์ี ่ แตกต่างอย่างมากจากผูเ้ชีย่ วชาญทีค่ ุณคดั ลอก

  (c) การเทรดทีค่ ดั ลอกมาในจ านวนเงนิ ทีต่ ่ากว่าการเทรดขัน้ ต ่าจะไม่ถูกเปิด

  (d) การถอนเงนิ และการเบกิเงนิ โดยผูเ้ชีย่ วชาญ เมือ่ คุณใชบ้รกิ ารคดั ลอกการเทรด อาจสร ้างผลลัพธ ์ ทีแ่ ตกต่างอย่างมากจากผูเ้ชีย่ วชาญทีค่ ุณคดั ลอก เนื ่องจากอาจส่งผลต่อสดั สว่ นการคดั ลอกการเทรด ด ้วย ทั ้งนี ้ เนื ่องมาจากปัจจยั หลายประการ รวมถึงยอดเงินในบัญชีเริม่ ตน้ ขนาดการเทรดขัน้ ต ่า การตั ้ง ค่าบัญชีของนักลงทุน ความแตกต่างของสเปรด ดอกเบีย้ และราคาลงทุน ณ เวลาทีล่ งทนุ และ ค่าธรรมเนียมทีอ่ าจเกดิ ขึน้ แตกตา่ งกนั

  (f) ติดตาม / คดั ลอกการตดั สนิใจซือ้ขายของเทรดเดอรท์ี ่ไม่มีประสบการณแ์ละ / หรือมือสมัครเล่น

  (g) ติดตาม / คดั ลอกเทรดเดอรท์ีม่ ีวตั ถุประสงคห์รอืความตั ้งใจสูงสดุ หรือสถานะทางการเงินอาจ แตกต่างจากของคุณ

  (h) การซื้อขายอาจสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างอย่างมาก กว่ามาสเตอร์ที่คุณคัดลอกโดยพิจารณาถึงความแตกต่างในสเปรดและเงื่อนไขอื่นๆ

  6.2 เราไม่สามารถให ้การร ับประกันใด ๆ เกีย่ วกบั ประสทิ ธภิ าพของการลงทุน บัญชีหรือวิธีการใด ๆ โดยเฉพาะ

  6.3 ประสิทธิภาพ สถิติการจัดอันดับ และขอ้มูลอืน่ ๆ ที ่ เกีย่ วกบั เทรดเดอรข์อง GMI ภายใต ้บริการ คดั ลอกการเทรดของเราไม่ใชต่ วับ่งชีท้ ี ่ เชือ่ ถอืไดส้ าหรบั ผลการดา เนินงานในอนาคต เราไม่ร ับรองหรือ รบั ประกนั ว่าคณุ จะไดร้บั ผลก าไรหรอืขาดทุนทีค่ ลา้ยกบั ทีแ่ สดงบนผเู้ชีย่ วชาญทีค่ ุณก าลงัคดั ลอก

  7. การสั่งซือ

  7.1 ก่อนทีค่ ุณจะเขา้สู่การคดั ลอกการเทรด คุณจะตอ้งจดั สรรจ านวนเงนิ ทีค่ ุณตอ้งการน าไปใชก้บั การคดั ลอกการเทรดนัน้ จ านวนเงนิ ดงักล่าวจะถูกปนั ส่วนในการท าธุรกรรมในสดั ส่วนเดยี วกนั กบั ที ่ ได ้ร ับการจัดสรรในบัญชทีีค่ ดั ลอกมา จากนัน้ เราจะด าเนินการตามค าสั ่งนัน้ ใหคุ้ณโดยอตั โนมตั ิ ซึ ่ง หมายความว่า เราจะไม่ไดร้บั การยนื ยนั จากคณุ ก่อนที ่ เราจะท าสิ ่งนี ้ การเปิดธุรกรรมดังกล่าวไม่ จ าเป็ นต ้องมีการปรึกษาหารือ ยินยอม หรืออนุมัติล่วงหน้า สิ ่งนีจ้ ะกระท าตามสดั ส่วนกบั ผลติ ภณั ฑ์ เดียวกันและค าแนะน าในการเทรดเดียวกัน (เวน้ แต่การกระท าดงักล่าวจะขดั ต่อกฎหมายทีบ่ งัคบั ใช) ้ ตัวอย่างเช ่น เราอาจเริม่ คดั ลอกการเทรด ยุติคัดลอกการเทรด และ / หรือหยุดการคัดลอกของ ผูเ้ชีย่ วชาญไวช้ ั ่วคราว และก าหนดขีดจ ากัดส าหร ับต าแหน่งใด ๆ เป็ นต ้

  7.2 มีขอ้จ ากดั ของค าสั ่งจ านวนหนึ ่งเมือ่ คดั ลอกการเทรด รวมถงึจ านวนเงนิ ขัน้ ต ่าและสูงสุดทีส่ ามารถ ลงทุนในเทรดเดอร ์ของ GMI ใด ๆ ก็ตามทีค่ ุณคดั ลอก จ านวนเงนิ ขัน้ ต ่าในการคดั ลอกการเทรดใด ๆ ก็ไดค้ รั ้งเดยี ว และจ านวนเทรดเดอรส์งูสุดทีค่ ณุ สามารถคดั ลอกได

  7.3 เมือ่ คุณใชบ้รกิ ารคดั ลอกการเทรดของเรา คุณสามารถคัดลอกได ้เฉพาะการเทรดใหม่ ๆ ที ่ เปิด หลงัจากทีค่ ุณเริม่ คดั ลอกบญั ชขี องผูเ้ชีย่ วชาญแลว้ ซึ ่งหมายความว่า เราจะไม่คัดลอกการเทรดใด ๆ ในบญั ชขี องเทรดเดอรซ์ ึ ่งไดป้้อนไวก้่อนจุดนี

  7.4 เมือ่ คุณคดั ลอกการเทรด: (a) เราจะเปิดสถานะของคุณพร ้อม ๆ กบั ทีก่ ารเทรดจะถูกคดั ลอก และ (b) ค าแนะน าและการด าเนินการทั ้งหมดที ่ เกีย่ วขอ้งกบั การเทรดทีค่ ดั ลอกแลว้จะถูกจ าลองโดย อัตโนมัติในบัญชีGMI ของคุณ (ขึน้ อยู่กบั ขนาดการเทรดตามที ่ไดอ้ธบิ ายขา้งตน้) รวมถึงการหยุด การขาดทุน การท าก าไร และการปิดการเทรด

  7.5 ตัวอย่างเช ่น หากผูเ้ชีย่ วชาญทีค่ ุณก าลงัคดั ลอกขยายการหยุดการขาดทุนโดยการเพิม่ เงนิ ลงทุนใน บัญชีของพวกเขา การหยุดการขาดทุนของคุณจะถูกปรบั โดยอตั โนมตั เิพือ่ สะทอ้นถงึสิ ่งนี ้ อย่างไรก็ ตาม จ านวนต าแหน่งของคุณจะยังคงเท่าเดมิ กบั จ านวนเงนิ เริม่ ตน

  8. ค่าธรรมเนียมและค่าใช ้จ่าย

  8.1 ผูเ้ชีย่ วชาญมีสทิ ธิก์ าหนดและเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมจากเทรดเดอรข์อง GMI ซึ ่งอาจแกไ้ขได้ ตลอดเวลาตามดุลยพนิิจของผูเ้ชีย่ วชาญแต่เพียงผูเ้ดยี ว ผูเ้ชีย่ วชาญรบั ทราบว่าเป็นความรบั ผดิ ชอบ ของตนแต่เพียงผู ้เดียวในการพิจารณาว่าภาษีใด ๆ ทีน่ าไปใชก้บั ธุรกรรมใด ๆ ทีพ่ วกเขาด าเนินการ ผ่านบริการของเราและในขอบเขตใด และเพือ่ ระงบั รวบรวม รายงานและน าสง่ ภาษีจ านวนทีถ่ ูกตอ้งไป ยงัหน่วยงานดา้นภาษีที ่ เหมาะสม

  8.2 เมือ่ คุณท าการคดั ลอกการเทรด คุณยนิ ยอมทีจ่ ะถูกเรยีกเก็บค่าธรรมเนียมของผูเ้ชีย่ วชาญทีค่ ุณ เลือกส าหร ับการคัดลอก

  9. ความร ับผิดชอบ

  ภายใตก้ฎหมายที ่ใชบ้งัคบั ทั ้ง GMI หรือบริษัทในเครือ หรอืบุคคลทีส่ ามที ่ เกีย่ วขอ้งจะไม่รบั ผิดชอบต่อ ความสูญเสยีที ่ เกดิ ขึน้ จาก: (a) การดา เนินการของเราเพือ่ ด าเนินการตามค าสั ่งที ่ เป็นลายลกั ษณ์ อักษรหรือพูดของคุณ (b) การตดั สนิใจหรอืการกระท าของผูเ้ชีย่ วชาญทีท่ ่านไดเ้ลอืกทีจ่ ะคดั ลอก และ / หรือ (c) การตัดสินใจลงทุนเฉพาะ หรอืการด าเนินการทีก่ ระท าหรอืละเวน้ โดยสุจรติ โดยวธิกี ารทาง บัญชีใด ๆ ก็ตามทีค่ ดั ลอกมา

  บรษิทั มุ่งมั ่นทีจ่ ะใหบ้ รกิ ารอย่างต่อเนื ่อง อย่างไรก็ตาม บริษัทจะไม่ร ับผิดชอบต่อข ้อผิดพลาด การ ละเลย การลบ การหยุดชะงัก ความล่าช ้า ข ้อบกพร ่อง ในการใช ้งานหรือการส่งผ่าน ความล ้มเหลว ของสายการสือ่ สาร การโจรกรรม หรือการท าลาย หรือการเข ้าถึง หรอืการเปลีย่ นแปลงเว็บไซตห์รอื บริการโดยไม่ได ้ร ับอนุญาต บริษัทขอปฏิเสธความร ับผิดชอบต่อปัญหาใด ๆ ก็ตาม หรือความผิดปกติ ทางเทคนิคของเครือข่ายหรือสาย ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร ์ เซิร ์ฟเวอร ์หรือผู ้ให ้บริการ ฮาร ์ดแวร ์หรือซอฟต ์แวร ์ หรือความล ้มเหลวทางเทคนิคใด ๆ อนั เนื ่องมาจากปัญหาทางเทคนิคหรอื การจราจรติดขัดบนอินเทอร ์เน็ต เว็บไซต ์หรือบริการต่าง ๆ ในขอบเขตทีก่ ฎหมายที ่ใช ้บังคับอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่ร ับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที ่ เกดิ ขึน้ จากการใช้ เว็บไซตห์รอืบรกิ ารส าหรบั เนือ้ หาต่าง ๆ ที ่โพสตบ์นหรอืผา่ นเว็บไซตห์รอืบรกิ าร หรือการด าเนินการ ของผูใ้ชท้ั ้งหมดของเว็บไซตห์รอืบรกิ าร  ผนวก 2 ของข้อตกลงลูกค้า เงื่อนไขและข้อตกลงสำหรับการใช้งานฟังก์ชันการเทรดแบบ One-Click

  ผนวกของข้อตกลงลูกค้านี้มีผลระหว่างคุณกับ Global Market Index Limited (ต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” หรือ “GMI” หรือ “เรา”, “พวกเรา”) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐวานูอาตู ผู้สืบทอดและผู้รับโอนของบริษัท


  ผนวกนี้แสดงถึงข้อตกลงที่จะมีผลกับคุณเมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดการเทรดแบบ One-Click และข้อตกลงของผนวกนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงลูกค้า


  โหมดการเทรดแบบ One Click สำหรับการส่งคำสั่ง ('การเทรดแบบ One-click') เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเดียว เมื่อมีการใช้โหมดการเทรดแบบ One Click คำสั่งของคุณจะถูกส่งเมื่อคุณคลิกที่ปุ่มเรท bid (ขาย) หรือ ask (ซื้อ) เพียงแค่หนึ่งครั้ง โปรดทราบว่าคุณจะไม่มีโอกาสยกเลิกคำสั่งและคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งของคุณได้เมื่อคุณเลือกราคาซื้อหรือขายของคุณ คำสั่งซื้อขายที่ราคาตลาดจะถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วหลังจากที่คุณส่งคำสั่งและคุณจะมีผลผูกพันกับธุรกรรมนี้ อย่างไรก็ตามโปรดระมัดระวังในขณะที่คุณใช้คุณสมบัติการเทรดแบบ one-click เนื่องจากมีโอกาสที่คุณจะส่งคำสั่งไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ​


  ด้วยการเปิดใช้งานฟังก์ชันการเทรดแบบ One-Click คุณยินยอมที่จะรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโหมดการส่งคำสั่งที่คุณได้เลือก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่ความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาด การละเลย หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการส่งคำสั่งใด ๆ คุณยินยอมว่าจะไม่ให้ GMI รับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานโหมดการส่งคำสั่งที่คุณได้เลือก


  คุณสามารถเปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งานโหมดการเทรดแบบ One Click ได้


  ความคลาดเคลื่อนของราคาเมื่อดำเนินคำสั่ง

  ความคลาดเคลื่อนของราคา (Slippage) คือการที่ลูกค้าได้รับราคาจากการดำเนินคำสั่งแตกต่างจากราคาที่ตั้งใจไว้ ราคาสามารถเกิดความคลาดเคลื่อนได้เมื่อส่วนต่างระหว่างราคา bid/ask เกิดการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างเวลาที่ได้มีการร้องขอคำสั่งจนถึงเวลาที่ลูกค้าดำเนินการคำสั่ง เมื่อคำสั่งได้ถูกส่งไปเพื่อดำเนินการ ราคาที่ลูกค้าร้องขออาจไม่มีอยู่แล้ว ในกรณีนี้คำสั่งจะถูกดำเนินการที่ราคาใกล้เคียงกับราคาที่ลูกค้าร้องขอ ความคลาดเคลื่อนของราคาสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวน เช่น ช่วงที่มีการประกาศข่าวหรือข้อมูลทางเศรษฐกิจ ลูกค้าควรทราบว่า ‘ความคลาดเคลื่อนของราคา’ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นปกติในตลาดและบริษัทไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ เกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของราคาที่เกิดขึ้นจากปัญหาใด ๆ หรือความไม่ปกติทางเทคนิคของเครือข่ายหรือสัญญาณ, ระบบออนไลน์ของคอมพิวเตอร์, เซิร์ฟเวอร์ หรือผู้ให้บริการ, ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์, หรือความผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ เนื่องจากปัญหาทางด้านเทคนิคหรือความคับคั่งบนอินเตอร์เน็ตหรือเว็บไซต์

  ติดต่อเรา

  ติดต่อได้ทุกช่องทาง

  awardawardawardaward
  ** ไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการให้บริการของ Google
  awardawardawardaward